Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

2cureX: Idag inleds teckningstiden i 2cureX företrädesemission

Idag, den 9 maj 2019, inleds teckningstiden i 2cureX AB:s ("2cureX")
företrädesemission inför marknadslanseringen av IndiTreat®.
Teckningstiden löper till och med den 23 maj 2019. Fulltecknad
företrädesemission tillför 2cureX cirka 24,7 MSEK före
emissionskostnader. 2cureX har på förhand erhållit
teckningsförbindelser från bl.a. ledande befattningshavare och
styrelseledamöter och härutöver skriftligen avtalat om s.k.
toppgaranti. Totalt motsvarar teckningsförbindelserna och
toppgarantin cirka 79 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser
och anmälningssedel finns tillgängligt på bolagets (www.2curex.com)
och Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se). Härutöver
finns möjlighet att teckna med BankID på Sedermera Fondkommissions
hemsida.

Motiv för nyemissionen

2cureX har sedan noteringen på Nasdaq Stockholm First North i november
2017 uppnått samtliga uppsatta målsättningar. Vidare har Bolaget
accelererat utvecklingen genom att inleda kliniska valideringsstudier
tillsammans med kliniska partners inom två ytterligare
cancerindikationer samt preventiv cancermedicin. Tack vare den
intensiva utvecklingen samt erhållen CE-IVD-märkning under slutet av
2018 har 2cureX möjlighet att genomföra en förlansering av IndiTreat®
på utvalda nyckelmarknader, följt av en potentiellt tidigare
marknadslansering. I syfte att ta tillvara på det omfattande
intresset kring IndiTreat® har styrelsen i 2cureX nu beslutat om en
företrädesemission om totalt cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader.
Emissionslikviden är tilltänkt att finansiera för- och
marknadslansering av IndiTreat®, slutförande av pågående kliniska
valideringsstudier samt etablering av kommersiella testcenter i de
länder där marknadslansering planeras. 2cureX har i dagsläget
kliniska testcenter i Tyskland och Danmark, men har ambitionen att
även lansera testcenter i Sverige och England under 2019.
Emissionslikviden bedöms driva 2cureX till positivt kassaflöde,
vilket beräknas nås redan under 2021.

Erbjudandet i sammandrag

· Teckningstid: 9-23 maj 2019.
· Teckningskurs: 11,95 SEK per aktie.
· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 070 000 aktier,
motsvarande cirka 24,7 MSEK.

· Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag var den 3 maj
2019. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter var den 30 april 2019. Första dag för handel i aktien
exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 maj 2019. De som
på avstämningsdagen den 3 maj 2019 var registrerade som aktieägare i
2cureX AB äger företrädesrätt att teckna aktier i
företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1)
teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en
(1) ny aktie. Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i
företrädesemissionen.

· Teckningsförbindelser och garantiteckning: 2cureX har erhållit
teckningsförbindelser om cirka 12,5 MSEK, motsvarande cirka 50
procent av emissionsvolymen och garantiteckning om cirka 7 MSEK,
motsvarande cirka 29 procent av emissionsvolymen. Totalt motsvarar
teckningsförbindelser och garantiteckning cirka 79 procent av
emissionsvolymen. Garantiteckningen är en s.k. "toppgaranti", vilket
innebär att om exempelvis företrädesemissionen tecknas till 85
procent verkställs garantiteckning för resterande 15 procent upp till
fulltecknad företrädesemission. För garantiteckningen utgår en
kontant premieersättning om tio procent.

· Antal aktier innan nyemission: 10 350 000 aktier.
· Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm
First North under perioden

9 - 21 maj 2019.
· Handel med BTA: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North
från och med den 9 maj 2019 och pågå till dess att nyemissionen har
registrerats på Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske i
mitten av juni 2019.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut
till 2cureX i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate
Law agerar legal rådgivare.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission
E-post: ca@sedermera.se
Telefon: +46 40 615 14 15

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer
E-post: ot@2curex.com
Telefon: +45 22 11 53 99
www.2curex.com

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) - ett
patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt
patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har
liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer
därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från
ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli
ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-,
äggstock- och bukspottkörtelcancer samt förebyggande cancermedicin.
De kliniska studierna genomförs på stora cancersjukhus i Danmark,
Tyskland och Storbritannien.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol "2CUREX").

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/2curex/r/idag-inleds-teckningstiden-i-2curex-...
https://mb.cision.com/Main/16432/2807194/1040072.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.