Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

2cureX: Kallelse till årsstämma i 2cureX AB (publ)

Aktieägarna i 2cureX AB (publ), 559128-0077, kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 28 maj 2020 kl. 15:00 på PwC:s kontor, Anna
Lindhs Plats 4 i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen
den 22 maj 2020, och

· anmäla sig till bolaget senast fredagen den 22 maj 2020
skriftligen till 2cureX AB, Att: Ole Thastrup, c/o MAZARS SET
Revisionsbyrå AB, Box 159, 261 22 Landskrona. Anmälan kan också göras
per telefon +45 22-11 53 99 eller per e-post ot@2curex.com. I anmälan
ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande
fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas.
Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
fredagen den 22 maj 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.2curex.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 12 420 000 stycken. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut om
1.
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b. disposition beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen;

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktören.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt
av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelse och revisor.
13. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av
antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av
styrelse- och revisorsarvoden (punkterna 10 och 11)

Aktieägare representerande cirka 41,8 procent av rösterna i bolaget
har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem
styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode
ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera
100 000 kronor till övriga styrelseledamöter exklusive Ole Thastrup
och Timm Jessen. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor och
ingen revisorssuppleant utses samt att arvode till revisor ska utgå
enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 12)

Aktieägare representerande cirka 41,8 procent av rösterna i bolaget
har meddelat att de föreslår att Povl-André Bendz, Camilla Huse
Bondesson, Jørgen Drejer, Timm Jessen och Ole Thastrup omväljs som
styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av
Povl-André Bendz. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets
revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Cecilia Andrén
Dorselius omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa
räkenskapsår.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen,
liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer
att hållas tillgängliga på bolagets kontor, 2cureX, Fruebjergvej 3,
2100 Köpenhamn, Danmark och på bolagets hemsida (www.2curex.com) från
och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

För mer information om 2cureX:
Ole Thastrup, VD
E-post: ot@2curex.com
Tel: +45 2211 5399
www.2curex.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Tel: +46 11 32 30 732

Om 2cureX
2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet.
IndiTreat® etablerartusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar
patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som
mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges
patienten den utvalda behandlingen.

IndiTreat® valideras kliniskt i åtta kliniska studier i kolorektal
cancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och preventiva
cancerläkemedel. De kliniska programmen genomförs vid större
cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden
genom ett Early Access-program.

IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för
cancerpatienter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm
(symbol: "2CUREX").

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/2curex/r/kallelse-till-arsstamma-i-2curex-ab-...
https://mb.cision.com/Main/16432/3099198/1238023.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.