Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-08

2E Group AB: Kallelse till ordinarie årsstämma i 2E Group AB (publ)

Aktieägarna i 2E Group AB (publ) kallas härmed till ordinarie
årsstämma tisdagen den 6/5 2014 kl 18.30 på Lisebergsteatern,
Göteborg.

Kvällen inleds med ett föredrag av koncernchef Hélène Gustavii. Buss
avgår från Grand Hotell i Falkenberg kl 16.30 och hämtar även på
Statoil Varberg-Nord kl 17.00. Enklare förtäring kommer att serveras
i anslutning till stämman.

Anmälan görs till bolaget senast tisdagen den 29/4 2014 enligt nedan.

Anmälan
Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som är införd i den av
Euroclear AB förda aktieboken den 29/4 2014. Aktieägare enligt ovan
kan utöva sin rätt, antingen personligen eller genom ombud med
skriftlig daterad fullmakt. Notera att en fullmakt gäller högst ett
år från utfärdandet.

Anmälan till årsstämma är obligatorisk och görs per post till 2E Group
AB (publ), Box 278, 311 23 Falkenberg, per e-post till
info@2entertain.com (info@nojespatrullen.se), per telefax 0346-714719
eller per telefon 0771-17 00 00. Vid anmälan uppges namn,
personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos
Euroclear. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast den 29/4
2014 och begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmans ordförande
Nomineringskommitténs förslag: Olof Jisland, advokat
3. Val av protokollförare
Nomineringskommitténs förslag: Josefin Niklasson
4. Upprättande och godkännande av röstlängd/närvarolista
5. Godkännande av dagordning
6. Val av justeringsman
7. Prövning av frågan om stämman sammankallats i behörig ordning
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernbalans- ochkoncernresultaträkning samt
koncernrevisionsberättelse

9. Beslut i frågor om:
a) fastställande av resultaträkningen, balansräkningen,
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

c) beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den
verkställande direktören

10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter
12. Utseende av nomineringskommitté
13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutande
Handlingar till stämman
2E Group AB:s (publ) årsredovisning för 2013 publiceras under vecka 16
2014 och skickas ut till samtliga aktieägare. Årsredovisningen i sin
helhet läggs dessutom ut på 2E Group AB:s (publ) hemsida på internet
www.2egroup.se. Årsredovisningen kan också enkelt beställas från
2E Group ABs (publ) kontor.

----------------------------------------------------------------------

Val av styrelse
Nomineringskommittén, bestående avJanne Andersson, Sven Mattsson, Bo
Wallblom och Emil Ahlberg, vilka tillsammans representerar 54% av
aktierna och rösterna i 2E Group, har anmält nedan förslag till
styrelse:

Lars Grönberg, styrelseordförande (omval)
Helena Skåntorp, ledamot (omval)
Bo Wallblom, ledamot (omval)
Mats Wedin, ledamot (omval)
Hasse Wallman, suppleant (omval)

Jan Friedman (nyval) - för presentation se www.2egroup.se
Göran Grell (nyval) - för presentation se www.2egroup.se

Kristina Axén Olin har avböjt omval.

Revisor
Vid Årsstämman 2012 valdes Staffan Landén som påskrivande revisor för
2E Group. Valet görs på fyra år och löper därför fram till Årsstämman
2016.

Nomineringskommittén föreslår att revisorerna ersätts för skälig
kostnad enligt räkning baserad på verklig tidsåtgång.

Utseende av nomineringskommitté
Den sittande nomineringskommittén föreslår att den nuvarande principen
för utseende av nomineringskommitté fortsatt gäller till nästa
stämma. I korthet innebär principen följande:

Styrelsens ordförande tar kontakt med de fyra röstmässigt största
ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av
aktieboken per den 31 augusti 2014. Dessa fyra utser vardera en
ledamot att utgöra nomineringskommittén för tiden intill dess att ny
nomineringskommitté utsetts.

Dock har en grupp av aktieägare möjlighet att till styrelsens
ordförande före 31 augusti 2014 inkomma med fullmakter och därmed
utgöra en ägargrupp. Röstantalet för en sådan ägargrupp ska då tas i
beaktande vid fastställandet av de fyra röstmässigt största
aktieägarna. "Principen för utseende av nomineringskommitté" i sin
helhet finns att läsa på www.2egroup.se.

För mer information se www.2egroup.se

Falkenberg i april 2014

2E Group (publ) / Styrelsen

2E Group - en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i
Skandinavien - skapar levande underhållning och meningsfulla möten
för såväl privatpersoner som företagskunder. I koncernen ingår
2Entertain, Hansen samt Wallmans Nöjen. 2E Group har 11 egna arenor
och bedriver e-handel genom SHOWTIC.se. Inom koncernen skapas
upplevelser och möten för mer än 1,8 miljoner gäster varje år.

2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Växjö och Falkenberg
och är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/2e-group-ab/r/kallelse-till-ordinarie-arsstamm...
http://mb.cision.com/Main/243/9565500/230521.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.