Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-22

2E Group AB: Utökat förslag till beslut om vinstutdelning

Sedan styrelsen redovisade sitt ursprungliga förslag till beslut om
vinstutdelning har bolaget avyttrat en fastighet vilket påverkat
bolagets finansiella ställning genom att betydligt förbättra bolagets
likviditet. Styrelsens bedömning är att denna förbättrade
likviditetssituation ger möjlighet till en extra utdelning i enlighet
med nedan förslag.

2E Groups utdelningspolicy, att ha som mål att dela ut 50-70% av
innevarande års vinst efter skatt och efter återläggning av
goodwillavskrivningar, ska kvarstå oförändrad.

Styrelsens ursprungliga utdelningsförslag var 69% av årets vinst efter
skatt och återläggning av goodwillavskrivningar, vilket innebar 0,50
kr/aktie (0,60kr/aktie) och totalt skulle ge en utdelning på 7,2 MSEK
(8,6 MSEK). Genom detta utökade förslag till beslut om vinstutdelning
föreslås en ytterligare utdelning om 1,50 kr/aktie. Sammantaget
innebär detta en total utdelning om 2,00 kr/aktie och en sammanlagd
utdelning på totalt 28,8 MSEK, vilket medför ett totalt
utdelningsförslag om 276 % av årets vinst efter skatt och
återläggning av goodwillavskrivningar.

Utdelningen föreslås att utbetalas efter årsstämmans beslut
2014-05-06. Avstämningsdag för

utdelningen är 2014-05-13 och beräknad utbetalningsdag är 2014-05-16.

Moderbolagets eget kapital uppgår per 2013-12-31 till 157 581 tkr
varav fritt eget kapital utgör

130 737 tkr. Soliditeten uppgår per 2013-12-31 till 79,4%, likvida
medel till 24 924 tkr och

kassalikviditeten till 68%. Efter föreslagen utdelning uppgår det egna
kapitalet i moderbolaget till

128 735 tkr.

Koncernens eget kapital uppgår per 2013-12-31 till 135 656 tkr.
Soliditeten uppgår per 2013-12-31 till

34,7%, likvida medel till 68 352 tkr och kassalikviditeten till 88,7%.
Efter föreslagen utdelning uppgår

det egna kapitalet i koncernen till 106 810 tkr och likvida medel till
39 506 tkr.

Utöver angiven försäljning av fastighet, vilken förbättrat bolagets
likviditet, har inga händelser av väsentlig betydelse inträffat efter
balansdagen 2013-12-31 som påverkat bolagets finansiella ställning.

Styrelsens bedömning är att den föreslagna vinstutdelningen inte
påverkar bolagets eller koncernens möjligheter att fullgöra sina
förpliktelser på kort eller lång sikt. Inte heller antas den
föreslagna värdeöverföringen påverka bolagets förmåga att göra
eventuellt nödvändiga investeringar.

Utdelningen bedöms försvarbar med hänsyn till de krav som
verksamhetens art, omfattning och

risker ställer på storleken på det egna kapitalet och bolagets och
koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Efter föreslagen vinstutdelning har bolaget och koncernen fortfarande
en god soliditet, vilken enligt styrelsens bedömning motsvarar de
krav som för närvarande kan uppställas för den bransch inom vilken
bolaget är verksamt. Bolaget och koncernen bedöms efter
vinstutdelningen ha en tillfredsställande likviditet och ett
konsolideringsbehov som kan anses tillgodosett.

Vid en samlad bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska
förhållanden anser styrelsen inga hinder föreligga för att genomföra
den föreslagna vinstutdelningen, i enlighet med styrelsens förslag.

Falkenberg i april 2014

2E Group AB (publ) / Styrelsen

Läs mer på www.2egroup.se

2E Group - en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i
Skandinavien - skapar levande underhållning och meningsfulla möten
för såväl privatpersoner som företagskunder. I koncernen ingår
2Entertain, Hansen samt Wallmans Nöjen. 2E Group har 10 egna arenor
och bedriver e-handel genom SHOWTIC.se. Inom koncernen skapas
upplevelser och möten för mer än 1,8 miljoner gäster varje år.

2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Växjö och Falkenberg
och är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/2e-group-ab/r/utokat-forslag-till-beslut-om-vi...
http://mb.cision.com/Main/243/9571914/235299.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.