Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-07

A1M: A1M Pharma beslutar om företrädesemission om 122,9 MSEK, sammanläggning av aktier samt ansöker om listning på Nasdaq First North

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Kanada,
Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya
Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta
pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

Styrelsen för A1M Pharma AB ("A1M Pharma" eller "Bolaget"), listat på
Aktietorget, har kallat till extra bolagsstämma för att genomföra en
emission av så kallade Units med företrädesrätt för befintliga
aktieägare samt sammanläggning av aktier (20:1). En Unit består av
tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption till
emissionskursen 2,25 SEK, motsvarande 0,75 SEK per aktie.
Emissionslikviden kommer att användas till A1M Pharmas fortsatta
verksamhet inom läkemedelsutveckling, kliniska studier och
partnerskapsaktiviteter.

Styrelsen föreslår att emissionen beslutas av en extra bolagsstämma
som kommer att hållas den 8 mars 2017, kl 12.00. Ett separat
meddelande med kallelse till den extra bolagsstämman kommer att
offentliggöras inom kort i Post och Inrikes Tidning samt på A1M
Pharma ABs hemsida. Annonsering om kallelsen kommer även att ske i
Dagens Industri. Information om emissionen kommer att finnas
tillgänglig på A1M Pharmas hemsida, www.A1M.se och Erik Penser Bank
ABs hemsida, www.penser.se (http://%20www.penser.se).

Emissionen i sammandrag

· Aktieägare i A1M har företrädesrätt att teckna en (1) Unit per en
(1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 16 mars 2017

· En (1) Unit består av tre (3) nyemitterade aktier och en (1)
teckningsoption till emissionskurs 2,25 SEK, motsvarande 0,75 SEK per
aktie

· Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt och berättigar till
teckning av en nyemitterad aktie till kurs 0,75 SEK. Villkoren kommer
att räknas om efter genomförd sammanläggning av aktier

· Bolaget tillförs vid full teckning 122 884 758 SEK före
emissionskostnader

· Teckningsoptionen tillför Bolaget 40 961 586 SEK vid full teckning
före emissionskostnader

· Teckning av Units sker under perioden 24 mars 2017 - 7 april 2017
· Teckning av nyemitterade aktier med stöd av teckningsoptioner sker
under perioderna 28 augusti - 8 september samt 27 november - 8
december 2017

· Emissionen är säkerställd med emissionsgarantier upp till 80,0
MSEK motsvarande 65,1 procent av emissionsbeloppet

Sammanläggning av aktier och listning på Nasdaq First North

· A1M kommer att genomföra en sammanläggning av aktier (20:1) efter
genomförd och registrerad emission. Detta beräknas ske omkring vecka
22, 2017

· Bolaget kommer därefter, givet godkännande av Nasdaq, att listas
på Nasdaq First North med beräknad handelsstart under vecka 23, 2017.
Detta kommer att meddelas i särskilt pressmeddelande

· Teckningsoptionen kommer att noteras och tas upp till handel på
Nasdaq First North med beräknad handelsstart under vecka 23, 2017

· Aktieägare med innehav i A1M Pharma om sammanlagt 42 procent har
förbundit sig att rösta för emissionen och sammanläggning av aktier i
enlighet med presenterade förslag

Bakgrund och motiv

A1M Pharmas fokus är proteinet Alfa-1-Mikroglobulin (A1M) med
njurskyddande egenskaper. Proteinet A1M är kroppseget, vilket innebär
att det tillverkas och finns i kroppen. A1M finns hos alla människor
och djur och ingår i kroppens grundläggande hushållsmaskineri. A1M
har två viktiga funktioner:

· A1M "städar" kroppen från giftiga avfallsprodukter som bildas vid
olika processer i en levande organism, t ex transport av syre och
förbränning av födoämnen. Giftiga ämnen bildas också vid yttre
påverkan, t ex infektioner, vävnadsskador och bestrålning med UV-ljus
och radioaktiva ämnen. Eftersom dessa gifter för det mesta är
oxiderande i kemisk bemärkelse, kan A1M sägas vara en antioxidant.

· A1M återställer - eller reparerar - skador på molekyler i celler
och vävnader.

A1M Pharma har i djurstudier med olika samarbetspartners kunnat visa
så kallat proof-of-concept (PoC) för behandling av njurskada vid
havandeskapsförgiftning samt akut njurskada orsakad av oxidativ
stress vid bestrålning av metastaserad cancer med radioaktiva
isotoper, Peptide Receptor Radionucleide Therapy (PRRT). Detta
samband är mycket intressant då havandeskapsförgiftning innebär att
moderns njurar skadas på grund av oxidativ stress. Av samma skäl
måste behandling med PRRT i dagsläget begränsas till frekvens och
koncentration med anledning av risken för njurskador på patienten.

A1M Pharmas strategi är att utveckla läkemedelskandidaten ROSGard™,
vars aktiva substans består av en rekombinant (modiferad) version av
A1M optimerad för storskalig tillverkning och medicinsk användning
vid njurskydd i samband med oxidativ stress.

A1M Pharma har under 2016 uppnått goda resultat i pågående forskning
och utveckling där Bolaget har lämnat in en ansökan om substanspatent
för medicinsk användning av A1M. Bolaget har vidare visat positiva
resultat från prekliniska toxikologiska- och säkerhetsstudier samt
genomfört uppskalning till industriell tillverkningsprocess för
Bolagets läkemedelskandidat. Det har skett i samarbete med en ledande
europeisk kontraktstillverkare av biologiska läkemedel. Dessutom har
bolaget erhållit positiva prekliniska data från djurförsök med
njurskydd vid strålbehandling, den indikation inom akuta njurskador
som Bolaget valt som komplementerande indikation till
havandeskapsförgiftning.

Bolaget har i ljuset av ovan goda prekliniska resultat tagit fram en
uppdaterad klinisk utvecklingsplan med initialt fokus på njurskydd i
samband med strålbehandling av neuroendokrina tumörer (PRRT). I
jämförelse med tidigare plan krävs inom denna indikation mindre
omfattande studier jämfört med havandeskapsförgiftning, och möjliggör
en mer kostnadseffektiv utvecklingsstrategi innan bolaget kan
presentera initiala fas II-data. Dessa studier bedöms även ge stöd
till den kliniska utvecklingen av Bolagets ursprungliga huvudområde,
behandling av havandeskapsförgiftning, där mekanismen för njurskydd
med A1M är densamma.

A1M Pharmas utvecklingsplan lägger enligt styrelsens uppfattning fast
ett tydligt kommersiellt fokus, där målet är att den fortsatta
utvecklingen av njurskydd vid strålbehandling skall utlicensieras
efter fas II. Framgångsrika kliniska studier inom denna indikation
förväntas skapa värde till lägre kostnad på kortare tid och till
lägre risk jämfört med tidigare plan, samtidigt som den fortsatta
utvecklingen inom havandeskapsförgiftning stöds.

Motivet till emissionen om högst 122,9 MSEK vid full teckning är
primärt att säkerställa Bolaget kapital för att kunna finansiera
återstående prekliniska utvecklingsarbete, inklusive tillverkning av
läkemedelskandidaten ROSGard™ i tillräckliga mängder enligt Good
Manufacturing Practice (GMP), samt att slutföra en klinisk fas
I-studie inom strålbehandling av neuroendokrina tumörer (PRRT).
Dessutom planeras tillfört kapital användas till fortsatt utveckling
inom behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning med stöd av
uppnådda resultat inom njurskydd i anledning av PRRT. Om samtliga
teckningsoptioner uppgående till 41,0 MSEK utnyttjas är styrelsens
bedömning att kapitalet även räcker för att genomföra en fas
II-studie inom strålbehandling av neuroendokrina tumörer (PRRT) för
att därefter inleda utlicensieringssamtal.

Om emissionen inte fulltecknas kommer arbetet att fokuseras på att
färdigställa det återstående prekliniska utvecklingsarbetet samt
påbörja en klinisk fas I-studie inom strålbehandling av
neuroendokrina tumörer (PRRT). Styrelsen bedömer att det genom
garantiförbindelser garanterade beloppet om minst 80 MSEK är
tillräckligt för att uppnå dessa milstolpar och tillgodose
rörelsekapitalbehovet de kommande tolv månaderna vid ett sådant
scenario.

Styrelsen har, i syfte att öka marknadens kännedom om Bolaget samt
underlätta för internationella investerare att bli aktieägare,
beslutat ansöka om listbyte för handel i A1M Pharma-aktien från
AktieTorget till Nasdaq First North. En mer detaljerad beskrivning
och uppdaterad tidsplan för Bolagets kliniska program och vägen
framåt inom samtliga utvecklingsprojekt kommer att presenteras i
prospektet med planerat offentliggörande den 15 mars 2017.

Preliminär tidplan

· 2 mars 2017 Avstämningsdag extra bolagsstämma
· 8 mars 2017 Extra bolagstämma
· 14 mars 2017 Sista handelsdag inklusive uniträtter
· 15 mars 2017 Första handelsdag exklusive uniträtter
· 15 mars 2017 Offentliggörande av prospekt
· 16 mars 2017 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
· 24 mars - 7 april 2017 Teckningsperiod
· 24 mars - 5 april 2017 Handel med uniträtter
· 24 mars 2017 Handel med BTU till och med emissionen har registrerats hos Bolagsverket
· 13 april 2017 Offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen

Garantiförbindelser
Emissionsgarantier har erhållits med belopp upp till 80,0 MSEK
motsvarande 65,1 procent av emissionsbeloppet. Kontant provision
utgår enligt garantiavtalen om 10,0 procent på garanterat belopp.
Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen
annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa dessa
åtaganden. Närmare information angående de parter som har ingått
garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som i enlighet med
ovan preliminära tidplan beräknas offentliggöras den 15 mars 2017.

Aktiestruktur och aktiekapital
Aktiekapitalet kommer vid full teckning av emissionen att öka från 2
184 617,92 SEK till 8 738 471,68 SEK och antalet aktier kommer att
öka med 163 846 344, från 54 615 448 aktier till 218 461 792 aktier.
A1M Pharma AB kommer vid full teckning att tillföras 122 884 758 SEK
före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till i
storleksordningen 18,0 MSEK vid full teckning av emissionen.

Aktiekapitalet kommer att öka med 2 184 617,92 SEK och antalet aktier
med 54 615 448 vid fullt nyttjande av emitterade teckningsoptioner.
Bolaget kommer att tillföras ytterligare högst 40 961 586 SEK före
emissionskostnader.

Antalet aktier kommer vid fulltecknad emission efter sammanläggning
20:1 att uppgå till 10 923 090.

Utspädning uppgår till 75 procent vid fulltecknad emission av Units
och ytterligare till sammanlagt 80 procent vid senare fulltecknad
emission av aktier med stöd av teckningsoptioner.

Rådgivare och konsulter
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till A1M Pharma i samband
med nyemissionen ...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.