Du är här

2017-05-24

A1M: A1M Pharma Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2017-01-01 - 2017-03-31)

· Nettoomsättning (bidrag) uppgick till 0 SEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15 691 SEK (-6
608).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,29 SEK (-0,17).
· Soliditeten uppgick per den 31 mars 2017 till 38 % (84).
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 54 615 448
utestående aktier per den 31 mars 2017. Notera att en
företrädesemission och en sammanläggning av aktier registrerats hos
Bolagsverket efter periodens utgång. Antalet aktier uppgår efter
periodens utgång till 8 064 105 stycken.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

· A1M Pharma meddelar att rA1M visar mitokondrieskyddande effekt
enligt preliminära resultat från prekliniska studier som utförts i
samarbete med NeuroVive Pharmaceutical AB. Bolaget har även slutfört
samarbetet med Fred Hutchinson Cancer Research Center, vilket har
inneburit ökad förståelse kring rA1Ms verkningsmekanismer och
tillgång till nya djurmodeller.

· A1M Pharma har med goda resultat planenligt genomfört initiala
immunogenicitetsstudier i djurmodell för den aktiva substansen i
läkemedelskandidaten ROSGard™. Bolaget fortsätter nu att undersöka
substansen under längre tidsperioder samt som en del i den kommande
registreringsgrundande GLP-toxicitetsstudien.

· Styrelsen för A1M Pharma beslutar att genomföra en emission om
högst 122,9 MSEK av så kallade units med företrädesrätt för
befintliga aktieägare samt sammanläggning av aktier (1:20) villkorat
godkännande vid extra bolagsstämma. Dessutom planeras en listning på
Nasdaq First North med beräknad handelsstart under vecka 23, 2017.

· A1M Pharmas tillverkningspartner har helt enligt tidsplan
framgångsrikt tillverkat en första storskalig batch av den aktiva
substansen i läkemedelskandidaten ROSGard™. Efter genomförda tester
som visat på god kvalitet och renhet har A1M Pharma beslutat att
denna batch skall användas i kommande GLP-toxicitetsstudier.

· Bolaget håller extra bolagsstämma den 14 mars 2017 med anledning
av styrelsens förslag till emission av units och sammanläggning av
aktier. Samtliga beslut tas enhälligt i enlighet med styrelsens
förslag.

· A1M Pharma meddelar att preliminära data från en genomförd
preklinisk långtidsstudie entydigt visar att den aktiva substansen i
ROSGard™ har en stark skyddseffekt mot njurskador i samband med
strålbehandling.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· A1M Pharmas emission av units genomförs med en teckningsgrad om
65,1 procent. Det innebär att bolaget tillförs 63 MSEK efter
emissions- och garantikostnader om cirka 17 MSEK. Vid fullt
utnyttjande av medföljande teckningsoptioner, med nyttjandeperioder
28 augusti - 8 september 2017 samt 27 november - 8 december 2017, kan
bolaget tillföras ytterligare cirka 26 MSEK efter emissionskostnader.

VD Tomas Eriksson kommenterar

I början av året kunde vi meddela att våra samarbeten med NeuroVive
Pharmaceutical respektive Fred Hutchinson Cancer Research Center har
givit goda resultat. Genom det förstnämnda samarbetet kunde vi påvisa
att rA1M har en mitokondrieskyddande effekt, vilket stärker våra
projekt inom njurskydd vid strålbehandling och
havandeskapsförgiftning. Det är även ett styrkebesked för
läkemedelsplattformen som helhet och våra möjligheter att nå framgång
inom nya tillämpningsområden. Det andra samarbetet gav oss värdefull
kunskap om A1Ms verkningsmekanismer samt tillgång till nya
djurmodeller.

Vidare kunde vi delge marknaden att preliminära resultat från en
preklinisk långtidsstudie i djurmodell visar att den aktiva
substansen i vår läkemedelskandidat ROSGard™ har en god njurskyddande
effekt i samband med den målsökande strålbehandlingen PRRT.
Resultaten är mycket uppmuntrande inför våra kommande kliniska
studier med ROSGard™.

De två viktigaste momenten som återstår innan vi kan ansöka om att
inleda kliniska studier är storskalig tillverkning av ROSGard™ enligt
gällande regelverk för läkemedelstillverkning (GMP) samt slutförandet
av prekliniska toxicitets- och säkerhetsstudier. Även inom dessa
områden gjordes stora framsteg under kvartalet. Vi tillverkade en
första storskalig batch av den aktiva substansen i ROSGard™ i
februari, och denna batch visade så god kvalitet och renhet att den
kommer att användas i kommande GLP-toxicitetsstudier. Det innebar att
A1M Pharma som bolag uppnådde av mycket viktig milstolpe, då det ofta
är utmanande att skapa en storskalig tillverkningsprocess för
biologiska läkemedel. Vi kunde även meddela att initiala
immunogenicitetsstudier i djurmodell för den aktiva substansen i
ROSGard™ genomförts med gott resultat.

Nästa steg är att optimera tillverkningsprocessen ytterligare och
färdigställa inför GMP-tillverkning samt att genomföra
registreringsgrundande GLP-toxicitetsstudier. Vi ligger väl inom
tidsramen för dessa moment och jag räknar med att vi kan uppdatera
kring hur vårt prekliniska arbete fortlöper i närtid.

Slutligen vill jag passa på att tacka alla som deltog i vår nyligen
genomförda företrädesemission. Likviden gör att vi fortsatt kan sikta
mot våra tidigare kommunicerade mål för 2017-2018: att inleda
kliniska fas I/II-studier under 2018 samt att under slutet av året
kunna presentera preliminära data som kan ligga till grund för
slutförhandlingar om ett licensavtal inom njurskydd vid
strålbehandling.

Med andra ord, fortsatt intensiva och spännande månader väntar!

Tomas Eriksson

VD, A1M Pharma AB

A1M Pharma AB

Verksamheten bolagiserades 2008 och A1M Pharmas huvudfokus är
utveckling och kommersialisering av behandling och diagnostik för
havandeskapsförgiftning samt behandling av njurskador.
Läkemedelsutvecklingen är baserad på A1M, ett kroppseget protein som
håller kroppen ren från oxiderande giftiga ämnen och reparerar skadad
vävnad. Diagnostiken för havandeskapsförgiftning är baserad på
detektion av biomarkörerna hemoglobin och A1M i gravida kvinnors
blod. Forskarna har utvecklat en ny diagnostikmetod som på ett tidigt
stadium kan upptäcka graviditeter i riskzonen för att utveckla
havandeskapsförgiftning. Bolagets fokus innefattar även
läkemedelsutveckling inriktad mot njurskador, då genomförda studier
visar att A1M har en generellt skyddande funktion.

A1M Pharma AB är moderbolag i en koncern som även omfattar
dotterbolaget Preelumina Diagnostics AB. Preelumina ägs till 100
procent av moderbolaget och bedriver forskning, utveckling och
kommersialisering inom diagnostik. I Preelumina sker utveckling av
diagnostikmetoder för att kunna förutsäga havandeskapsförgiftning på
ett tidigt stadium. Härutöver har A1M Pharma inga ytterligare
aktieinnehav i andra bolag.

Intäkter och resultat

Intäkter

Koncernen har haft en nettoomsättning på 0 (0) KSEK, och moderbolaget
0 (0) KSEK, under årets första kvartal. Övriga rörelseintäkter för
koncernen uppgår till 0 (0) KSEK och för moderbolaget till 0 (0)
KSEK.

Resultat

Kvartalets rörelseresultat för koncernen uppgick till -15 691 (-6 608)
KSEK och för moderbolaget uppgick rörelseresultatet till -15 420 (-6
485) KSEK.

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen av
Bolagets kostnader och uppgick för det första kvartalet 2017 till -12
980 (-4 222) KSEK för koncernen. Moderbolagets motsvarande kostnader
uppgick till -12 734 (-4 099) KSEK. Marknad/försäljningskostnader för
koncernen uppgick för kvartalet till -1 702 (-1 487) KSEK,
moderbolagets kostnader uppgick till -1 702 (-1 487) KSEK. De
administrativa kostnaderna uppgick för det första kvartalet 2017 till
-1 009 (-885) KSEK för koncernen och till -984 (-886) KSEK för
moderbolaget. Kostnaderna är kopplade till Bolagets intensifierade
utvecklingsarbete och industriella tillverkning av den aktiva
läkemedelssubstansen som ingår i Bolagets läkemedelskandidat
ROSGardTM.

Finansiell ställning

Den 31 mars 2017 uppgick koncernens soliditet till 38 (84) procent.
Eget kapital uppgick per 2017-03-31 till 14 645 KSEK jämfört med 35
950 KSEK per samma datum föregående år. Motsvarande siffror för
moderbolaget var 45 (92) procent respektive 19 910 (42 682) KSEK.
Koncernens likvida medel uppgick den 31 mars 2017 till 1 912 KSEK,
jämfört med 10 069 KSEK per samma datum föregående år. Totala
tillgångar för koncernen uppgick den 31 mars 2017 till 38 841 KSEK
jämfört med 42 583 KSEK föregående år.

Kassaflöde och investeringar

Koncernens kassaflöde för kvartalet uppgick till -5 097 (-9 318) KSEK.
Kassaflödet för moderbolaget uppgick under första kvartalet 2017 till
-5 003 (-9 257) KSEK. Investeringarna uppgick för koncernen till -491
(-1 222) KSEK. Investeringarna för moderbolaget uppgick till -594 (-1
049) KSEK varav 0 (-21) KSEK avsåg materiella och finansiella
anläggningstillgångar.

Aktien

A1M Pharma AB noterades på AktieTorget i april 2013. AktieTorget är en
bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under
Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform
(MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 31 mars 2017
uppgick antalet aktier till 54 615 448. Bolaget har under kvartalet
genomfört en företrädesemission som efter registrering har ökat
antalet aktier med 106 666 668 stycken. Bolaget har efter periodens
utgång även genomfört en sammanläggning av aktier, innebärande att
totalt antal aktier efter periodens utgång uppgår till 8 064 105
stycken.

Teckningsoptioner

I samband med nyemissionen som genomfördes i mars/april 2017
emitterades även 35 555 556 teckningsoptioner av serie 2017. Varje
teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i A1M Pharma till en
kurs om 0,75 SEK per aktie. Teckning av nyemitterade aktier med stöd
av teckningsoptioner sker under perioderna 28 augusti - 8 september
2017 samt 27 november - 8 december 2017. Vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 26 MSEK efter
emissionskostnader.

Finansiell rapportering i enlighet med IFRS

A1M Pharma upprättar sin finansiella redovisning i enlighet med IFRS.
Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari
2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS.
Bolaget hänvisar till delårsrapport per 2015-06-30 (not 5) för
effekterna av övergången till IFRS för koncernen och moderbolaget.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets
revisor.

Kommande finansiella rapporter

Halvårsrapport, 2017 2017-08-25

Delårsrapport 3, 2017 2017-11-22

Bokslutskommuniké, 2017 ...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.