Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-30

A1M: Delårsrapport   2015-01-01 till 2015-09-30

Med "Bolaget" eller "A1M Pharma" avses A1M Pharma AB (publ) med
organisationsnummer 556755-3226.

Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2015-01-01 - 2015-09-30)

ü Intäkterna uppgick till 0 (33) KSEK.

ü Resultatet före skatt uppgick till -21 620 (-10 959) KSEK.

ü Resultatet per aktie* uppgick till -0,60 (-0,31) SEK.

ü Soliditeten** uppgick per den 30 september 2015 till 87 %.

Tredje kvartalet (2015-07-01 - 2015-09-30)

ü Intäkterna uppgick till 0 (3) KSEK.

ü Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 929 SEK (-4
160).

ü Resultatet per aktie uppgick till -0,19 SEK (-0,12).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 35 835 056
aktier. Bolaget har 35 100 395 aktier registrerade per 2015-09-30.
Till dessa har 734 661 aktier adderats med hänsyn till det
fondemissionselement som utestående teckningsoptioner beräknas
generera.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

ü I augusti rekryterades Eddie Thordarson till tjänsten som Bolagets
utvecklingschef och Rolf Gunnarsson kontrakterades som Director
Medical Affairs på konsultbasis.

ü Den 17 augusti kommunicerades att Bolaget accepterat att bli
industriell partner till The Preeclampsia Foundation, världens
största intresseorganisation för att främja utbildning och forskning
kring havandeskapsförgiftning.

ü Forskare knutna till A1M Pharma publicerade den 14 september
resultat från en ny studie som ger ett starkt stöd till Bolagets
diagnostikmetod för havandeskapsförgiftning. Resultaten ger även
fördjupat stöd till A1M Pharmas behandlingsmetod för indikationen
genom att visa på en mer omfattande koppling mellan fosterhemoglobin
och utveckling av havandeskapsförgiftning än vad som tidigare varit
känt.

ü Bolaget utökade i september sin bas i Lund med större kontor och
labblokaler för egen tillverkning av A1M i experimentellt syfte.

ü Bolaget förstärkte under september sin ledningsgrupp genom att
kontraktera Martin Austin, med 35 års erfarenhet inom
läkemedelsindustrin med fokus på finansiering, strategi och
affärsutveckling, som Business Development Director. Austin är sedan
tidigare styrelseledamot i A1M Pharma.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

ü Den 7 oktober kommunicerades att forskare knutna till A1M Pharma
nyligen publicerat en vetenskaplig artikel som ger en fördjupad
förståelse för hur fritt hemoglobin påverkar hjärtats funktion samt
möjligheten att motverka dessa effekter med det kroppsegna proteinet
A1M.

ü A1M Pharma kallade i mitten av oktober till en extra bolagsstämma
avseende incitamentsprogram för ledande befattningshavare. För
ytterligare information hänvisas till pressmeddelande som
publicerades den 15 oktober.

ü Den 20 oktober kommunicerade A1M Pharma att två nyligen publicerade
doktorsavhandlingar vid Lunds universitet med koppling till Bolaget
sammantaget stärker det vetenskapliga stödet för den skyddande
verkningsmekanismen hos det kroppsegna proteinet A1M i samband med
oxidativ stress. Potentialen hos fosterhemoglobin och A1M som
biomarkörer för havandeskapsförgiftning verifieras i en större
patientgrupp än tidigare, och i studier som ingår i dessa
avhandlingar visas för första gången A1Ms terapeutiska effekter vid
oxidativ stress i djurmodell för moderkaka och njure samt i celler
från hud och öga.

ü Den 26 oktober meddelades att nytt datum för publicering av
delårsrapport tre 2015 är den 30 oktober 2015.

VD Tomas Eriksson kommenterar

Efter företrädesemissionen som genomfördes under april 2015 har A1M
Pharma växlat upp verksamhetstempot ytterligare och tagit ett antal
viktiga kliv framåt. I september publicerade forskare knutna till
Bolaget resultat från en ny studie som ger ett starkt stöd till vår
diagnostikmetod för havandeskapsförgiftning. Resultaten ger även
fördjupat stöd till A1M Pharmas behandlingsmetod för indikationen
genom att visa på en mer omfattande koppling mellan fosterhemoglobin
och utveckling av havandeskapsförgiftning än vad som tidigare varit
känt. Resultaten från studien är enligt vår mening mycket
uppmuntrande för sannolikheten att vi ska lyckas med vårt
diagnostikprojekt. Vår målsättning är att den nuvarande
utvecklingsfasen ska vara klar under 2016 vilket därefter ska
möjliggöra att teckna ett samarbets- eller licensavtal med en
partner.

Under föregående kvartal inleddes ett utvecklingssamarbete med
kontraktstillverkaren Richter-Helm BioLogics GmbH & Co. KG,
omfattande tekniköverföring, processutveckling samt ytterligare
förberedelser inför storskalig tillverkning av A1M Pharmas
läkemedelskandidat i enlighet med riktlinjerna för god
tillverkningssed (GMP). Richter-Helm delägs av Gedeon-Richter, ett
multinationellt läkemedelsbolag med drygt 11 000 medarbetare, främst
specialiserat på behandling av benigna gynekologiska tillstånd och
sjukdomar i det centrala nervsystemet.

För att primärt ha möjlighet att producera större mängder av proteinet
A1M för experimentellt bruk samt för att ytterligare intensifiera
utvecklingsarbetet inom våra diagnostikprojekt har vi under perioden
utökat vår bas i Lund med större kontor och labblokaler. Det är vår
övertygelse att hela verksamheten kommer att effektiviseras när vi nu
har möjlighet att bedriva preklinisk utveckling i egna lokaler.

Som nämnts i tidigare kommunikation erbjöds och accepterade A1M Pharma
i augusti att bli industriell partner till The Preeclampsia
Foundation, världens största intresseorganisation för att främja
utbildning och forskning kring havandeskapsförgiftning. Partnerskapet
innebär ett erkännande för A1M Pharma som en viktig forskningsaktör
samtidigt som vi erhåller nya möjligheter att öka vår närvaro samt
skapa kontakter med ledande forskare och världens främsta
patientorganisation.

Vi har under perioden förstärkt verksamheten ytterligare genom
rekrytering av Martin Austin som Business Development Director.
Martin har 35 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin med fokus på
finansiering, strategi och affärsutveckling och stärker vårt fokus på
affärsutveckling och partnerskap ytterligare. Austin är sedan mars
2015 även styrelseledamot i Bolaget och jag ser det som mycket
positivt att han nu har en än mer aktiv roll i A1M Pharma. Tidigare
under perioden rekryterades även Eddie Thordarson och Rolf
Gunnarsson. Thordarson, med över 15 års erfarenhet inom forskning och
utveckling samt ledande positioner på snabbväxande bioteknikbolag,
har anställts som Bolagets utvecklingschef. Samtidigt har Rolf
Gunnarsson, med mer än 25 års erfarenhet av seniora positioner på
internationella läkemedelsbolag, kontrakterats som Director Medical
Affairs på konsultbasis.

Glädjande är även att forskare efter periodens utgång publicerat
ytterligare en vetenskaplig artikel som ger en fördjupad förståelse
för hur fritt hemoglobin påverkar hjärtats funktion och möjligheten
att motverka dessa effekter med det kroppsegna proteinet A1M. Dessa
nya rön ger oss en bättre bild av hur hjärtats celler påverkas av
fritt hemoglobin och visar att A1M har potential att motverka dessa
skadeverkningar. Publiceringen visar även att A1M Pharmas forskare
ligger i framkant vilket ytterligare stärker A1Ms framtida
möjligheter inom ytterligare terapiområden utöver huvudindikationerna
havandeskapsförgiftning och akuta njurskador.

Dessutom har två doktorsavhandlingar vid Lunds universitet med
koppling till A1M Pharma nyligen publicerats, vilka sammantaget
stärker det vetenskapliga stödet för den skyddande
verkningsmekanismen hos A1M i samband med oxidativ stress.
Potentialen hos fosterhemoglobin och A1M som biomarkörer för
havandeskapsförgiftning verifieras i en större patientgrupp än
tidigare, och i studier som ingår i dessa avhandlingar visas för
första gången A1Ms terapeutiska effekter vid oxidativ stress i
djurmodell för moderkaka och njure samt i celler från hud och öga.

Som jag tidigare uttryckt det står A1M Pharma för svensk världsledande
forskning med global potential. Genom det arbete som genomförts under
perioden har vi tagit Bolagets utvecklingsprojekt ytterligare steg
framåt mot kliniska prövningar och marknadslansering.

Tomas Eriksson
VD, A1M Pharma AB

A1M Pharma AB

Verksamheten bolagiserades 2008 och företagets huvudfokus är
utveckling och kommersialisering av behandling och diagnostik för
havandeskapsförgiftning, samt behandling för njurskador.
Läkemedelsutvecklingen är baserad på A1M, ett kroppseget protein som
håller kroppen ren från oxiderande giftiga ämnen och reparerar skadad
vävnad. Diagnostiken för havandeskapsförgiftning är baserad på
detektion av biomarkörerna hemoglobin och A1M i gravida kvinnors
blod. Forskarna har utvecklat en ny diagnostikmetod, som på ett
tidigt stadium kan upptäcka graviditeter i riskzonen för att utveckla
havandeskapsförgiftning. Bolaget beslutade 2014 att komplettera fokus
till att även omfatta läkemedelsutveckling inriktad mot njurskador,
då genomförda studier visar att A1M har en generellt skyddande
funktion.

A1M Pharma AB är moderbolag i en koncern som även omfattar
dotterbolaget Preelumina Diagnostics AB. Preelumina ägs till 100
procent av moderbolaget och bedriver forskning, utveckling och
kommersialisering inom diagnostik. I Preelumina sker utveckling av
diagnostikmetoder för att kunna förutsäga havandeskapsförgiftning på
ett tidigt stadium. Härutöver har A1M Pharma inga ytterligare
aktieinnehav i andra bolag.

Intäkter och resultat

Intäkter

Koncernen har haft en nettoomsättning på 0 (33) KSEK, och
moderbolaget, 0 (33) KSEK, under årets första nio månader.
Motsvarande siffror för kvartal 3 är 0 (3) KSEK för koncernen och 0
(3) för moderbolaget.

Resultat

De nio första månadernas rörelseresultat för koncernen uppgick till
-21 620 (-10 959) KSEK och för moderbolaget uppgick rörelseresultatet
till -20 611 (-9 604) KSEK. Motsvarande siffror för kvartal 3 är -6
929 (-4 160) KSEK för koncernen och -6 684 (-3 686) för moderbolaget.

I och med att bolaget numera tillämpar IFRS är uppställningsformen för
resultaträkningen funktionsindelad. Kostnaderna för forskning och
utveckling står för den största delen av bolagets kostnader och
uppgår per

2015-09-30 till -15 560 (-8 259) KSEK för koncernen. Moderbolagets
motsvarande kostnader uppgår till -14 786 (-7 203) KSEK. Motsvarande
siffror för kvartal 3 är -5 573 (-3 222) KSEK för koncernen och -5
463 (-2 853) för moderbolaget.

Marknad/försäljningskostnader för koncernen uppgår för årets första
nio månader till -2 926 (-1 588) KSEK, där moderbolagets kostnader
uppgår till -2 824 (-1 386) KSEK. Motsvarande siffror för kvartal 3
är -854 (-620...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.