Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

A1M: Idag inleds teckningstiden i A1M Pharmas nyemission

Idag, den 19 maj 2016, inleds teckningstiden i A1M Pharma AB:s ("A1M
Pharma") nyemission av aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna
aktier i nyemissionen. Teckningstiden löper till och med den 2 juni
2016. Vid fulltecknad nyemission tillförs A1M Pharma cirka 43,7 MSEK
före emissionskostnader. A1M Pharma har i företrädesemissionen
erhållit teckningsförbindelser om cirka 8,3 MSEK, motsvarande cirka
19 procent av emissionsvolymen. Bolaget har även erhållit
garantiteckning om cirka 35,4 MSEK, motsvarande cirka 81 procent av
emissionsvolymen. Bolagets huvudägare Baulos Capital Belgium SA har
av ovanstående avtalat om teckningsförbindelse om cirka 4,3 MSEK,
motsvarande cirka 10 procent av emissionsvolymen. Baulos Capital
Belgium SA har även gjort garantiåtagande om cirka 15 MSEK,
motsvarande cirka 34 procent av emissionsbeloppet.

I samband med att emissionen inleds öppnas en emissionssida med
praktisk information om hur man går tillväga för att delta i
emissionen. Sidan samlar även information om bolagets verksamhet,
filmade bolagspresentationer samt analyser av bolaget. Adressen till
denna emissionssida är www.irportalen.se/a1m och där går det att även
ladda ner prospekt, teaser och anmälningssedel. Dessa dokument finns
även att tillgå på A1M Pharmas, AktieTorgets och Sedermera
Fondkommissions respektive hemsidor (www.a1m.se, www.aktietorget.se,
www.sedermera.se).

VD Tomas Eriksson kommenterar

- Vi arbetar fokuserat vidare med sikte på kommande kliniska studier
och har under 2016 ett antal viktiga aktiviteter att genomföra. I
dagsläget arbetar vi med att utveckla tillverkningsprocessen hos våra
kontraktstillverkare, med sikte på att säkerställa storskalig
läkemedelstillverkning. Parallellt med detta fortsätter vi arbetet
med fortsatta prekliniska studier vad gäller främst toxikologi och
dosering. Under 2016 har vi även för avsikt att teckna
utvecklingsavtal alternativt avtal om utlicensiering inom diagnostik.
Vi vill vara med och förändra livet för miljoner kvinnor och barn och
det kapital som nu inbringas är avsett att finansiera fortsatt
utveckling av A1M Pharmas verksamhet, vilken slutligen kan resultera
i en kommersiell lansering av behandlingsmetoder för såväl
havandeskapsförgiftning som akuta njurskador.

Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag och företrädesrätt: Sista dag för handel i A1M Pharmas aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 maj 2016 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 12 maj 2016. Avstämningsdag var den 13 maj 2016. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

Teckningstid: 19 maj - 2 juni 2016.

Teckningskurs: 2,60 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Företrädesemission om högst 43 692 355,20 SEK, vilket motsvarar
16 804 752 aktier.

Antal aktier innan nyemissionen: 37 810 696 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 98,3 MSEK.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 19 - 31 maj 2016.

Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 19 maj 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av juni 2016.

Aktiens ISIN-kod: SE0005876828.

Marknadsplats: A1M Pharmas aktie är noterad på AktieTorget.

Teckningsförbindelser och garantiteckning

A1M Pharma har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser
om cirka 8,3 MSEK, motsvarande cirka 19 procent av emissionsvolymen.
Bolaget har även på förhand skriftligen avtalat om garantiteckning om
cirka 35,4 MSEK, motsvarande cirka 81 procent av emissionsvolymen.
Bolagets huvudägare Baulos Capital Belgium SA har av ovanstående
avtalat om teckningsförbindelse om cirka 4,3 MSEK, motsvarande cirka
10 procent av emissionsvolymen. Baulos Capital Belgium SA har även
gjort garantiåtagande om cirka 15 MSEK, motsvarande cirka 34 procent
av emissionsbeloppet. Garanter tilldelas aktier, högst motsvarande
sitt garantibelopp, i det fall nyemissionen inte blir fulltecknad.

Informationsträffar

I samband med den planerade nyemissionen kommer A1M Pharma att delta
vid informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och
framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis att närvara vid och
det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om
investerarträffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida
(www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon

0431-47 17 00 eller e-post anmalan@sedermera.se. Du hittar även
anmälan på www.irportalen.se/a1m.

- 25 maj 2016 kl. 11.45 - 13.00, Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm.

Anmälan sker till anmalan@sedermera.se

- 27 maj 2016 kl. 11.45 - 13.00, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.

Anmälan sker till anmalan@sedermera.se

- 30 maj 2016 kl. 17.30 - 20.30, Nasdaqs lokaler, Hörsalen, Tullvaktsvägen 15, Stockholm.

Anmälan sker via www.investerarbrevet.se/pages/1705

- 1 juni 2016, Sedermeradagen Göteborg. Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg.

Anmälan sker till anmalan@sedermera.se

Prospekt, teaser och anmälningssedel

Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser
och anmälningssedel finns tillgängliga via bolagets IR-portal
(www.irportalen.se/a1m), A1M Pharmas (www.a1m.se), AktieTorgets
(www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se)
respektive hemsidor.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till A1M Pharma i
samband med nyemissionen.

För ytterligare information med anledning av nyemissionen, vänligen
kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 0431-47 17 00

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om A1M Pharma, vänligen kontakta:

Tomas Eriksson, VD

Telefon: 046-286 50 30

E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma

A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av
havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10
miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar
och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av
sjukdomen, och den ligger bakom cirka 15 procent av alla för tidiga
förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon
botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är
förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad
till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn
och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat,
baserad på proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal
prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen
genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress.
Enlig nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt.
Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta
kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför
utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut
njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12
miljoner människor varje år.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/a1m/r/idag-inleds-teckningstiden-i-a1m-pharmas...
http://mb.cision.com/Main/10415/2012618/517865.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.