Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-15

A1M: Kallelse till extra bolagsstämma i A1M Pharma AB

Aktieägarna i A1M Pharma AB (publ), 556755-3226, kallas härmed till
extra bolagsstämma tisdagen den

3 maj 2016 kl. 11.00 i Hörsalen, Scheelevägen 22 i Lund.
Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman
ska · vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 27 april 2016, och · anmäla sig till bolaget senast
onsdagen den 27 april 2016 skriftligen till A1M Pharma AB,
Scheelevägen 22, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon
046-286 50 30 eller per e-post info@a1m.se. I anmälan skall uppges
fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för
att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering
måste vara genomförd senast onsdagen den 27 april 2016, vilket
innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m. Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med
skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till
stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.a1mpharma.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster Antalet utestående aktier och röster i
bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 37 810 696 st.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning: 0. Stämman öppnas. 1. Val av ordförande vid
stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en
eller två justeringspersoner. 4. Prövning av om stämman blivit
behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordningen. 6.
Godkännande av styrelsen beslut om företrädesemission. 7. Stämman
avslutas.

Baulos Capital Belgium SA äger (inklusive närstående bolag) 13 439 928
aktier i A1M Pharma och är med cirka 35 procent av aktierna och
rösterna största aktieägare i A1M Pharma AB. Baulos Capital Belgium
SA har tecknat avtal om teckningsförbindelse om 1 653 844 aktier (4
299 994, 40 SEK) och avtal om garantiteckning om 5 769 230 aktier (14
999 998 SEK) i nedanstående föreslagna företrädesemission. För det
fall Baulos Capital Belgium SA erhåller full tilldelning enligt ovan
kommer Baulos Capital Belgium SA öka sitt innehav med sammanlagt 7
423 074 nya aktier. Innebärandes att Baulos Capital Belgium SA's
ägarandel (inklusive närstående bolag) kan öka till högst cirka 38
procent av aktierna och rösterna i A1M Pharma i och med den
föreslagna företrädesemissionen.

Godkännande av styrelsen beslut om företrädesemission (punkt 6)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om
företrädesemission enligt nedan.

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 672
190,08 kronor genom nyemission av högst 16 804 752 aktier envar med
ett kvotvärde om 0,04 kronor till en teckningskurs om 2,60 kronor per
aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 43 692 355,20
kronor.

För emissionen skall följande villkor gälla i övrigt:

1. Emissionen skall ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För
varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Nio (9) sådana
teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för
fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med
företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 13 maj 2016. Även
annan kan teckna i emissionen.

3. För varje tecknad aktie skall erläggas 2,60 kronor kontant.

4. Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 19 maj
2016 till och med den 2 juni 2016. Teckning med stöd av
företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning
som görs utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild
teckningslista och betalning skall erläggas senast fjärde bankdagen
efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen
skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

5. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt
ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp,
besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan
stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare
därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd
av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya
aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var
aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att
tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske
pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats
för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.

I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av
teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan
ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det
antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan
ske, genom lottning.

I tredje hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd
av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till
storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte
kan ske, genom lottning.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången
på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det
att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

7. Beslutet förutsätter att Baulos Capital Belgium SA erhåller
undantag från budplikt från Aktiemarknadsnämnden senast tre dagar
innan avstämningsdagen för den planerade företrädesemissionen.

8. För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna, med bortseende från de aktier
som innehas och på stämman företräds av Baulos Capital Belgium SA och
Baulos International SA.

9. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om
smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket
och Euroclear Sweden AB.

Övrigt Fullständigt förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap. 6 §
aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas
tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 22 i Lund samt på
bolagets webbplats (www.a1mpharma.com) senast två veckor före
bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i april 2016 A1M Pharma AB (publ) STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta: Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30 E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av
havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10
miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar
och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av
sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga
förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon
botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är
förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad
till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn
och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat,
baserad på proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal
prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen
genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress.
Enlig nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt.
Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta
kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför
utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut
njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12
miljoner människor varje

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/a1m/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-a1m-p...
http://mb.cision.com/Main/10415/9956355/501467.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.