Du är här

2017-08-25

A1M Pharma: Halvårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30

HALVÅRSRAPPORT 2017-01-01 TILL 2017-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2017-01-01 - 2017-06-30)
Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -34 294 KSEK (-18 378).
Resultatet per aktie* uppgick till -4,25 SEK (-6,73).
Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2017 till 90 (88) %.

Andra kvartalet (2017-04-01 - 2017-06-30)
Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18 603 KSEK (-11 770).
Resultatet per aktie* uppgick till -2,31 SEK (-4,31).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 8 064 105 utestående aktier per den 30 juni 2017. Bolaget har under kvartalet genomfört en företrädesemission som efter registrering har ökat antalet aktier med 106 666 668 stycken till totalt 161 282 116 aktier. Bolaget har även genomfört en sammanläggning av aktier (20:1), innebärande att totalt antal registrerade aktier den 30 juni 2017 uppgår till 8 064 105 stycken. För ökad jämförbarhet har omräkning gjorts av historiskt aktieantal, vilket innebär att resultat per aktie per 2016-06-30 har dividerats med 2 730 772 aktier (utan omräkning 54 615 448 aktier). I samband med nyemissionen som genomfördes under perioden emitterades även 35 555 556 teckningsoptioner av serie 2017. Antalet teckningsoptioner omräknat enligt sammanslagningen ger att bolaget har 1 777 778 utestående teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i A1M Pharma till en kurs om 15,00 SEK per aktie. Hänsyn har ej tagits till de utestående teckningsoptionerna i beräkningen för resultat per aktie eftersom detta hade föranlett ett bättre resultat.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under andra kvartalet
I april slutförs A1M Pharmas emission av units med en teckningsgrad om 65,1 procent. Det innebär att bolaget tillförs 63 MSEK efter emissions- och garantikostnader om cirka 17 MSEK. Vid fullt utnyttjande av medföljande teckningsoptioner, med nyttjandeperioder 28 augusti - 8 september 2017 samt 27 november - 8 december 2017, kan bolaget tillföras ytterligare cirka 26 MSEK efter emissionskostnader.
Den 30 maj erhåller A1M Pharma ett så kallat "Notice of Allowance" för bolagets patentansökan med titeln "Diagnosis and treatment of preeclampsia" från patentverket i Kanada (CIPO). Det innebär att patentverket avser att bevilja bolagets patentansökan. Efter formellt godkännande kommer patentet att vara giltigt till och med 2028.
Den 2 juni meddelar A1M Pharma om flera framsteg inom den prekliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten ROSGard(tm). Bolaget har enligt tidsplan inlett en GLP-toxicitetsstudie för den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSGard(tm). Samtidigt har produktionen inletts av den första storskaliga batchen under full GMP. Vidare har CordenPharma, ett utvecklings- och kontraktstillverkningsbolag (CDMO) valts som partner för sterilfyllning och paketering (s.k. Fill & Finish).
A1M Pharma slutför under perioden listbytet från Aktietorget till Nasdaq First North. Den 15 juni erhåller bolaget ett villkorat godkännande för handel av Nasdaq First North, och den 20 juni inleddes handeln med bolagets aktie (A1M) samt teckningsoption (A1M TO).
Den 29 juni meddelar bolaget att dess ledande forsknings- och utvecklingsarbete inom havandeskapsförgiftning kommer att uppmärksammas i ett avsnitt av TV-programmet Innovations with Ed Begley Jr. som sänds på Fox Business i USA. Avsnittet är planerat att sändas under hösten 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har rapporterats efter periodens utgång till och med tidpunkten för publiceringen av denna delårsrapport.

VD Tomas Eriksson kommenterar

I början av det andra kvartalet genomfördes vår företrädesemission med syfte att ta in kapital till slutförandet av läkemedelskandidaten ROSGards prekliniska utveckling. Med hjälp av likviden kan vi upprätthålla en hög utvecklingstakt, och i början av juni kunde vi meddela flera viktiga framsteg.

Dels meddelades att vi enligt tidsplan har inlett den GLP-toxicitetsstudie vars resultat kommer att ligga till grund för en ansökan om att inleda kliniska studier. GLP-toxicitetsstudien är således av stor betydelse för bolagets framtida verksamhet, och det är därför mycket inspirerande att den nu pågår för fullt.

Dessutom kunde vi meddela framsteg i utvecklingen av den industriella tillverkningsprocessen för den aktiva substansen i ROSGard. Utöver justering av tillverkningsparameterar för att öka effektiviteten inleddes tillverkningen av den första storskaliga batchen i full enlighet med GMP. Även detta är av stor vikt för bolaget då en välfungerande tillverkningsprocess är en förutsättning för att kunna genomföra kliniska studier. Vi berättade även att CordenPharma valts ut som partner för sterilfyllning och paketering (s.k. Fill & Finish), vilket gör att vi börjar närma oss den punkt då hela tillverkningskedjan för läkemedelskandidaten börjar falla på plats.

Ett ytterligare konkret bevis på att bolaget är under stark utveckling är att vi nu har bytt lista från Aktietorget till Nasdaq First North. Listningen på Nasdaq First North kommer att göra det möjligt för fler internationella investerare att köpa aktier i bolaget samtidigt som den förväntas öka synligheten och trovärdigheten för oss som bolag.

När vi nu närmar oss hösten är det med stor tillförsikt inför de viktiga milstolpar som väntar. Detta innefattar bland annat färdigställandet av den första batchen tillverkad i enlighet med full GMP, och slutförandet av vår GLP-toxicitetsstudie under det fjärde kvartalet.

Bolagets absoluta huvudfokus är nu förberedelserna inför starten av våra planerade kliniska studier, vilka fokuserar på njurskydd vid strålbehandling och behandling av havandeskaps-förgiftning. Samtidigt arbetar vi parallellt med att forska kring och utvärdera ytterligare indikationer där vi ser stora möjligheter för A1M-baserade läkemedelssubstanser. Det är ett viktigt arbete som inte bör förbises om vi ska kunna bygga ett framgångsrikt bolag på både kort och lång sikt.

Tomas Eriksson
VD, A1M Pharma AB

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport 3, 2017 2017-11-22
Bokslutskommunik, 2017 2018-02-23

Rapporten i sin helhet bifogas.

Lund, 25 augusti 2017

För ytterligare information kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se mailto:te@a1m.se
Hemsida: www.a1m.se http://www.a1m.se
Adress: Medicon Village, Scheelevägen 22, 223 63 Lund

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
A1M Pharma Delarsrapport Q2 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20941

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl. 08:30.

A1M Pharma AB (publ)
Medicon Village
Scheelevägen 22
223 63 Lund
046-286 50 30
info@a1m.se mailto:info@a1m.se
www.a1m.se http://www.a1m.se

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.