Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-22

ÅAC Microtec: Kallelse till extra bolagsstämma i ÅAC Microtec

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ÅAC MICROTEC

Aktieägarna i ÅAC Microtec AB, org. nr 556677-0599, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 29 januari 2018 klockan 13.00, i lokaler på Villa Anna, Odinslund 3, Uppsala.

The shareholders of ÅAC Microtec AB, reg. no. 556677-0599 (the "Company"), are hereby convened to the extraordinary general meeting on Monday 29 January 2018 at 1.00 pm CET, in the facilities of Hotel Villa Anna, Odinslund 3 in Uppsala, Sweden.

Rätt att delta vid bolagsstämman

The right to participate at the extraordinary general meeting

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 23 januari 2018, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman senast den 23 januari 2018. Anmälan kan göras per brev och ställas till ÅAC Microtec AB, Att. Ann-Christin Lejman, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala eller via e-mail till finance@aacmicrotec.com. Vid anmälan ska namn, personnummer alt. organisationsnummer, registrerat aktieinnehav uppges, samt, i förekommande fall, antal biträden som ska delta vid bolagsstämman.

Shareholders who wish to attend the extraordinary general meeting must be registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB as of 23 January 2018, and register for participation at the extraordinary general meeting no later than 23 January 2018. The notification can be made by letter and sent to the AAC Microtec AB, Att. Ann-Christin Lejman, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala or by e-mail to finance@aacmicrotec.com. At the time of registration, the name, social security number / organization number, registered shareholding, and, if applicable, the number of assistants to attend the extraordinary general meeting.

Förvaltarregistrerade aktier

Nominee registered shares

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta vid extra bolagsstämman (s.k. rösträttsregistrering). För att sådan omregistrering ska vara genomförd den 23 januari 2018 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Shareholders whose shares are registered in the names of nominees must temporarily re-register the shares in their own name in order to be entitled to attend the extraordinary general meeting (so called voting registration). In order for such voting registration to be completed on 23 January 2018 the shareholders must inform their nominees well before this date.

Ombud och fullmaktsformulär

Representatives and proxies

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats http://investor.aacmicrotec.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget. Om fullmakten utfärdats av juridisk person bör kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast 23 januari 2018. Observera att anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud.

The shareholder who is not personally present at the meeting may exercise his or her right to attend the meeting by a signed and dated power of attorney. A proxy form can be found on the companys website http://investor.aacmicrotec.com. The proxy form can also be obtained from the company. If the proxy is issued by a legal person, a copy of the registration certificate or equivalent document of authority for the legal person should be attached. In order to facilitate the entry into the meeting, proxies, registration certificates and other authorization documents should be submitted to the company by the above address by 23 January 2018. Please note that notification of a shareholders attendance at the meeting should be made also if the shareholder wishes to exercise his or her right to vote at the meeting by proxy.

Förslag till dagordning
Proposed agenda
Stämmans öppnande

Opening of the meeting
Val av ordförande vid stämman

Appointment of the chairman for the meeting
Upprättande och godkännande av röstlängd

Preparation and approval of the voting register
Godkännande av dagordning

Approval of the agenda
Val av en eller två justeringsmän

Election of one or two persons to approve the minutes
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Examination of whether the meeting has been duly convened
Beslut om godkännande av förvärv

Resolution on approval of acquisition
Beslut om antagande av ny bolagsordning

Resolution on adoption of new articles of association
Godkännande av styrelsens beslut om nyemission (apport)

Approval of the board of directors resolution on new share issue (in-kind issuance)
Godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Approval of the board of directors resolution on new share issue
Beslut om antalet styrelseledamöter

Resolution on the number of directors of the board
Arvode till styrelsen

Remuneration to the board of directors
Val av styrelse

Appointment of the board of directors
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner om aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Resolution regarding authorisation for the board of directors to resolve upon issues of shares, warrants and convertibles
Stämmans avslutande

Closing of the meeting

Förslag till beslut

Proposals

Beslut om godkännande av förvärv (punkt 7)

Resolution on approval of acquisition (item 7)

Mot bakgrund av det aktieöverlåtelseavtal ("Aktieöverlåtelseavtalet") som Bolaget ingick den 21 december 2017 ("Avtalsdagen") om Bolagets förvärv av samtliga aktier i Clyde Space Limited, ett skotskt bolag med registreringsnummer SC285287, ("Clyde") föreslår Bolagets styrelse att bolagsstämman beslutar att godkänna förvärvet.

Pursuant to the share purchase agreement ("SPA") which "Company" entered into on 21 December 2017 ("Signing Date") concerning the Companys acquisition of all shares in Clyde Space Limited, a Scottish company with registered number SC285287 ("Clyde"), the board of directors of the Company proposes that the extraordinary general meeting resolves to approve of the acquisition.

Bolagets förvärv av Clyde är villkorat av bland annat den extra bolagsstämmans godkännande av förvärvet, ändring av bolagsordningen och nyemissionen av aktier under punkterna 9 och 10. Om något av villkoren för transaktionens genomförande inte uppfylls inom en viss tidsperiod från Avtalsdagen, har både Bolaget och säljarna av Clyde rätt att säga upp Aktieöverlåtelseavtalet.

The Companys acquisition of Clyde is inter alia conditional upon the extraordinary general meetings resolution on the approval of the transaction, amendment of the articles of association and the issue of new shares under items 9 and 10. If any condition precedent for closing of the transaction is not fulfilled within a specified time period from the Signing Date, both the Company and the sellers of Clyde have the right to terminate the SPA

Bolaget kommer, för att tillhandahålla sina nuvarande aktieägare mer information om förärvet, senast två veckor före den extra bolagsstämman att publicera ett informationsmemorandum som innehåller ytterligare detaljer om verksamheten som förvärvas genom transaktionen, aktieägarstrukturen i Bolaget efter förvärvet samt mer detaljer om bakgrunden och motiven för transaktionen.

The Company will, in order to provide more information about the acquisition to its current shareholders, no later than two weeks before the extraordinary general meeting, publish an information memorandum including more details around the business to be acquired through the transaction, the shareholder structure post-transaction and more details around the background and reasons for the transaction.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna förvärvet i enlighet med villkoren i Aktieöverlåtelseavtalet. Beslutet ska vara villkorat av att stämman godkänner förslagen till beslut enligt punkterna 8 - 10 på dagordningen.

The board of directors proposes that the extraordinary general meeting resolves to approve the acquisition in accordance with the terms and conditions set forth in the SPA. The resolution shall be conditional upon the extraordinary general meetings approval of the proposals under items 8 through 10 on the agenda.

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 8)

Resolution on adoption of new articles of association (item 8)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras med avseende på gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. De föreslagna ändringarna innebär huvudsakligen att nedanstående punkter i bolagsordningen ändras till att få följande lydelser:

The board of directors proposes that the articles of association shall be amended regarding the limits of the share capital and the number of shares. The proposed changes entail mainly that the items in the articles of association set out below will have the following wording:

"4. Aktiekapitalet skall vara lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor."

"4. The share capital shall be not less than SEK 1,200,000 and not more than SEK 4,800,000."

"5. Antal aktier skall vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000."

"5. The number of shares shall be no less than 30,000,000 and no more than 120,000,000."

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission (punkt 9)

Approval of the board of directors resolution on new share issue (item 9)

Bolagets styrelse beslutade den 21 december 2017, mot bakgrund av det aktieöverlåtelseavtal ("Aktieöverlåtelseavtalet") som ÅAC Microtec AB, org. nr 556677-0599 ("Bolaget") ingick den 21 december 2017 ("Avtalsdagen") om Bolagets förvärv av samtliga aktier i Clyde Space Limited, ett skotskt bolag med registreringsnummer SC285287, ("Clyde"), under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en nyemission av aktier. Den av styrelsen beslutade emissionen, vilken föreläggs bolagsstämman för godkännande, avser en nyemission av aktier mot betalning med apportegendom i form av samtliga aktier i Clyde ("Aktierna") på följande villkor.

On 21 December 2017, subject to the approval of the extraordinary general meeting, the board of directors of the Company, pursuant to share purchase agreement ("SPA") which ÅAC Microtec AB, Reg. No. 556677-0599 (the "Company") entered into on 21 December 2017 ("Signing Date") concerning the Companys acquisition of all shares in Clyde Space Limited, a Scottish company with registered number SC285287 ("Clyde"), resolved to carry out a new share issue on the following terms. The resolution by the board of directors, which is submitted for the approval of the extraordinary general meeting, comprises a new share issue against payment in kind in the form of all shares in Clyde ("Shares") on the following terms.

Bolagets aktiekapital ska öka med 1 218 653,04 kronor genom emission av 30 466 326 aktier. I tillägg ska en köpeskilling om GBP 2 000 000 fördelas mellan säljarna.

The Companys share capital shall ...

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.