Du är här

2017-05-17

AAK: Årsstämma i AAK AB

Vid årsstämman i AAK AB (publ.) den 17 maj 2017 fattades följande
beslut.

Styrelse och revisor samt arvoden
Antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju stycken och de fackliga
representanterna till två. Omval av styrelseledamöterna Arne Frank,
Märta Schörling Andreen, Lillie Li Valeur och Marianne Kirkegaard
samt nyval av Bengt Baron, Mikael Ekdahl och Gun Nilsson. Melker
Schörling och Ulrik Svensson har avböjt omval. Mikael Ekdahl valdes
till styrelsens ordförande. De fackliga representanterna Leif
Håkansson (IF Metall) och Annika Westerlund (PTK-L) omvaldes. Arvode
till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 3 200 000 kronor
(inkl. ersättning för utskottsarbete).

Omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en
mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman
2018, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn
Sofia Götmar-Blomstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig
revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt avtal.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte beslöts att välja Mikael
Ekdahl och Märta Schörling Andreen till ledamöter av
ersättningsutskottet, med Mikael Ekdahl som ordförande för utskottet.
Till ledamöter av revisionsutskottet valdes Gun Nilsson, Lillie Li
Valeur och Märta Schörling Andreen, med Gun Nilsson som ordförande
för utskottet.

Utdelning
Stämman godkände styrelsens förslag om utdelning med 8,75 kronor per
aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till
fredagen den 19 maj 2017 och utbetalning från Euroclear Sweden AB
beräknas ske med början onsdagen den 24 maj 2017.

Valberedning
Henrik Didner (Didner & Gerge fonder) och Lars-Åke Bokenberger (AMF)
omvaldes och Märta Schörling Andreen (Melker Schörling AB) och Yvonne
Sörberg (Handelsbanken fonder) valdes till ledamöter av
valberedningen inför årsstämman 2018, varvid Märta Schörling Andreen
utsågs till valberedningens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen ska ha rätt att frångå
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för
detta.

Incitamentsprogram 2017/2022 för samtliga anställda
Stämman godkände styrelsens förslag till ett långsiktigt
incitamentsprogram ("Incitamentsprogram 2017/2022") innefattande
beslut om emission och tilldelning av konvertibler för att inrätta
ett konvertibelprogram för samtliga anställda inom AAK-koncernen,
samt emission av teckningsoptioner för att inrätta ett
teckningsoptionsprogram för samtliga anställda vilket är kopplat till
konvertibelprogrammet.

Det konvertibla lånet har ett nominellt belopp om högst 25 000 000
kronor och konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras
nominella belopp, vilket ska motsvara konvertiblernas marknadsvärde.
Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätten att teckna
samtliga konvertibler tillfalla anställda i AAK-koncernen. Samtliga
deltagare har rätt att teckna sig för ett maximalt belopp om 150 000
kronor. Konverteringskursen ska motsvara 133 procent av den
volymvägda genomsnittskursen för aktie i bolaget under perioden 18
maj 2017 - 1 juni 2017, dock ej lägre än aktiens kvotvärde, och
konvertiblerna ska kunna konverteras till nya aktier i AAK AB
kvartalsvis under perioden 15 september 2020 - 31 augusti 2021.
Konvertiblerna löper med en årlig ränta från och med den 15 september
2017 motsvarande STIBOR 3M plus en räntemarginal fastställd av ett
oberoende värderingsinstitut så att marknadsvärdet för konvertiblerna
motsvarar dess nominella belopp. Lånet förfaller till betalning den
15 september 2021 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum.

Stämman beslutade vidare att utge högst 145 000 teckningsoptioner med
rätt till nyteckning av motsvarande antal nya aktier i AAK AB, varmed
aktiekapitalet kan ökas med sammanlagt högst 1 450 000 kronor.
Samtliga deltagare i konvertibelprogrammet har, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, rätt att teckna fyra (4)
teckningsoptioner för varje konvertibel som deltagaren tecknat i
konvertibelprogrammet. Teckningsoptionerna ska ges ut till en
teckningskurs motsvarande marknadsvärdet. Teckning av aktier i AAK AB
med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum kvartalsvis under
perioden 1 september 2020 - 31 augusti 2022. Teckningskursen per
aktie ska motsvara 133 procent av den volymvägda genomsnittskursen
för aktie i bolaget under perioden 18 maj 2017 - 1 juni 2017, dock ej
lägre än aktiens kvotvärde.

Om samtliga konvertibler tecknas och konverteras och
konverteringskursen antas bestämmas till 838 kronor, (motsvarande 133
procent av 630 kronor) kommer AAK AB:s aktiekapital att öka med cirka
300 000 kronor, vilket vid full konvertering motsvarar en
utspädningseffekt om cirka 0,07 procent av aktiekapitalet och det
totala antalet röster. Vid full teckning och fullt utnyttjande av
samtliga teckningsoptioner kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt
högst 1 450 000 kronor, vilket motsvarar cirka 0,3 procent av
bolagets nuvarande aktiekapital. Detta motsvarar en total
utspädningseffekt om maximalt cirka 0,3 procent i förhållande till
aktiekapitalet efter full utspädning, beräknat såsom antalet
tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte
tillkommande aktier.

Teckningsoptionsprogram serie 2017/2022:2 för ledande
befattningshavare och vissa nyckelpersoner

Stämman godkände vidare styrelsens förslag om att införa ett
långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och
vissa nyckelpersoner inom AAK-koncernen genom en riktad emission av
högst 1 220 000 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av
motsvarande antal nya aktier i AAK AB, varmed aktiekapitalet kan ökas
med sammanlagt högst 12 200 000 kronor ("Teckningsoptionsprogram
serie 2017/2022:2").

Emissionen ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske till
det helägda dotterbolaget AAK Invest AB, till en teckningskurs
motsvarande marknadsvärdet, för vidare överlåtelse till ledande
befattningshavare och vissa nyckelpersoner inom AAK-koncernen till
ett vederlag motsvarande det marknadsmässiga värdet vid överlåtelsen.
Styrelsen i AAK AB ska kunna besluta om tilldelning av
teckningsoptioner till sammanlagt cirka 100 ledande befattningshavare
och nyckelpersoner inom koncernen. Ledande befattningshavare och
nyckelpersoner som deltar i Teckningsoptionsprogram serie 2017/2022:2
får inte delta i Incitamentsprogram 2017/2022 och vice versa.
Teckning av aktier i AAK AB med stöd av teckningsoptionerna ska kunna
äga rum under perioden 1 september 2020 - 31 augusti 2022.
Teckningskursen per aktie ska motsvara 133 procent av den volymvägda
genomsnittskursen för aktie i bolaget under perioden 18 maj 2017 - 1
juni 2017, dock ej lägre än aktiens kvotvärde.

Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner
kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 12 200 000 kronor,
vilket motsvarar cirka 2,9 procent av bolagets nuvarande
aktiekapital. Detta motsvarar en total utspädningseffekt om maximalt
cirka 2,8 procent i förhållande till aktiekapitalet efter full
utspädning, beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande
till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Aktiesplit
Ett förslag om aktiesplit 2:1 framlades inför stämman. Stämman
beslutade att ej anta förslaget.

Finansdirektörens och tf. VD:s kommentar
Finansdirektör och tf. VD Fredrik Nilsson redogjorde för verksamheten
och viktiga händelser under 2016 och det första kvartalet 2017. Chief
Marketing Officer Anne Mette Olesen presenterade AAK:s framsteg inom
hållbarhetsområdet samt det nya företagsprogrammet The AAK Way.

"AAK erbjuder hälsosamma produkter till lägre kostnader samt
produktutveckling i nära samarbete med kunderna. Det gör att vi
fortsätter att vara försiktigt optimistiska inför framtiden. De
viktigaste drivkrafterna är den positiva utvecklingen för Food
Ingredients och den fortsatta förbättringen inom Chocolate &
Confectionery Fats", kommenterade Fredrik Nilsson, finansdirektör och
tf. VD.

Presentationen finns i sin helhet på företagets hemsida, www.aak.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson
Finansdirektör och tf. VD
Mobil: +46 708 95 22 21
E-post: fredrik.nilsson@aak.com

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt
att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2017, kl.
16:45 lokal tid.

AAK is a leading provider of value-adding vegetable oils & fats. Our
expertise in lipid technology within foods and special nutrition
applications, our wide range of raw materials and our broad process
capabilities enable us to develop innovative and value-adding
solutions across many industries - Chocolate & Confectionery, Bakery,
Dairy, Special Nutrition, Foodservice, Personal Care, and more. AAK's
proven expertise is based on more than 140 years of experience within
oils & fats. Our unique co-development approach brings our customers'
skills and know-how together with our own capabilities and mindset
for lasting results. Listed on the NASDAQ OMX Stockholm and with our
headquarters in Malmö, Sweden, AAK has 20 different production
facilities, sales offices in more than 25 countries and more than
3,000 employees. We are AAK - The Co-Development Company.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aak/r/arsstamma-i-aak-ab,c2267863
http://mb.cision.com/Main/871/2267863/675922.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.