Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-01

AarhusKarlshamn: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AARHUSKARLSHAMN AB (publ)

Aktieägarna i AarhusKarlshamn AB (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 8 maj 2014 kl.14.00, att avhållas i Europaporten
Kongresscenter med adress Stadiongatan 25 i Malmö. Registrering till
årsstämman påbörjas kl.13.00.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 2 maj
2014, dels anmäla sig hos bolaget senast kl.16.00 fredagen den 2 maj
2014. Vid anmälan, som kan ske på något av nedanstående sätt, skall
uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller
organisationsnummer samt uppgift om aktieinnehav. Aktieägare som
avser medföra biträde skall anmäla detta inom samma tid som den egna
anmälan. För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt i
original översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på bolagets hemsida www.aak.com och skickas per post
till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som
företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis
eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig
firmatecknare.

Adress:
AarhusKarlshamn AB
c/o Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm (märk kuvertet "Årsstämma 2014")
Telefon: 08-402 90 45
Hemsida: www.aak.com

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att deltaga i årsstämman, kontakta sin bank eller förvaltare
för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 2 maj 2014
hos Euroclear Sweden AB. Detta innebär att aktieägare i god tid före
fredagen den 2 maj 2014 måste meddela förvaltaren sin önskan härom.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Redogörelse av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
respektive koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för
räkenskapsåret 2013.

9. Beslut om:
a) fastställande av resultat- och balansräkningen respektive
koncernresultat- och koncernbalansräkningen per den 31 december 2013;

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt avstämningsdag för vinstutdelning;

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelseledamöter och revisor.
13. Förslag avseende valberedning.
14. Förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

15. Förslag avseende ändring av bolagsordningen.
16. Stämmans avslutande.
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen har föreslagit att Melker Schörling skall väljas till
ordförande för årsstämman 2014.

Förslag avseende vinstdisposition (punkt 9 b)
Styrelsen har föreslagit att vinstutdelning skall lämnas för
räkenskapsåret 2013 med 6,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för
vinstutdelningen föreslås tisdagen den 13 maj 2014. Om årsstämman
beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att
utsändas via Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 16 maj 2014.

Förslag avseende val av styrelse, revisor och beslut om arvoden
(punkterna 10-12)

Valberedningen inför årsstämman 2014 består av ordförande Mikael
Ekdahl (Melker Schörling AB), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder),
Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder) samt Lars-Åke Bokenberger (AMF
Fonder).

Valberedningen har föreslagit följande:

- Antalet styrelseledamöter skall vara sex ledamöter utan
suppleanter.

- Arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 2 325 000 kronor
(inkl. ersättning för utskottsarbete) att fördelas mellan ledamöterna
enligt följande: 600 000 kronor till ordföranden och 300 000 kronor
till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är
anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete skall
ordföranden för revisionsutskottet erhålla 250 000 kronor, och var
och en av de övriga ledamöterna av revisionsutskottet 125 000 kronor,
samt skall ordföranden för ersättningsutskottet erhålla 100 000
kronor, och var och en av de övriga ledamöterna i
ersättningsutskottet 50 000 kronor. Arvode till revisorn skall utgå
enligt avtal.

- Omval av styrelseledamöterna Melker Schörling, Märit Beckeman,
Ulrik Svensson, Arne Frank, Märta Schörling och Lillie Li Valeur.

- Omval av Melker Schörling som styrelsens ordförande.
- Omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers, för en
mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman
2015, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn
Sofia Götmar-Blomstedt fortsätter som huvudansvarig revisor.

Förslag avseende valberedning (punkt 13)
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 52,4 procent av aktier
och röster i bolaget per den 28 februari 2014, har underrättat
bolaget om att de lämnar följande förslag avseende valberedning.

Förslag avseende valberedning inför årsstämman 2015

· Valberedningen skall ha fyra ledamöter.
· Omval av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Henrik Didner
(Didner & Gerge Fonder), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder) och
Lars-Åke Bokenberger (AMF Fonder) såsom ledamöter av valberedningen
inför årsstämman 2015.

· Mikael Ekdahl skall omväljas till valberedningens ordförande.
· För det fall en aktieägare som representeras av en av
valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största
aktieägarna i AarhusKarlshamn AB, eller för det fall en ledamot av
valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av
något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2015, skall
valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större
aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Valberedningens uppdrag
Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2015
förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen samt
revisor, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill
hörande frågor.

Förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att
löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara
marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Utöver fast grundlön skall
ledningen även kunna erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett
förutbestämt tak om 110 procent av den fasta lönen och vara relaterad
till resultatet på koncernnivå och inom det individuella
ansvarsområdet, samt andra förmåner. Utöver nämnda rörliga ersättning
kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller
aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Pensionsförmåner skall vara
antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav,
med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år. För egna
uppsägningar skall normalt en uppsägningstid om sex månader gälla,
utan rätt till avgångsvederlag. Vid uppsägning från bolagets sida
skall uppsägningstiden vara tolv månader, varvid rätt skall kunna
finnas till avgångsvederlag med ett förutbestämt tak om högst tolv
månader. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)
Styrelsen har föreslagit ett namnbyte från AarhusKarlshamn till AAK
samt, av registreringsskäl, en mindre justering i bolagsordningens
lydelse. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om att
ändra § 1 och § 3 i bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse av Föreslagen lydelse av § 1
§ 1

Bolagets firma är Bolagets firma är AAK AB (publ).
AarhusKarlshamn AB
(publ).

Nuvarande lydelse av Föreslagen lydelse av § 3
§ 3

Bolaget har till Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt
föremål för sin eller genom dotterbolag driva fabriks- och
verksamhet att handelsrörelse, företrädesvis inom livsmedelsindustrin
direkt eller genom samt idka annan därmed sammanhängande verksamhet.
dotterbolag driva
fabriks- och
handelsrörelse,
företrädesvis inom
livsmedelsindustrin,
äga och förvalta
aktier och
värdepapper samt att
idka annan därmed
sammanhängande
verksamhet.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR SAMT UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I
BOLAGET

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse (årsredovisningen)
liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 9
b och 14-15 jämte tillhöriga handlingar kommer att finnas
tillgängliga för aktieägarna på bolaget från och med torsdagen den 17
april 2014. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas
tillgängliga på bolagets hemsida www.aak.com och på årsstämman.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 41 456 339.
Samtliga aktier är av samma slag.

D. UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN
På årsstämman skall styrelsen och verkställande direktören, om någon
aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som
(i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii)
kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags
ekonomiska situation eller (iii) avser bolagets förhållande till
annat koncernföretag.

Malmö i april 2014

AarhusKarlshamn AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Byström
Direktör Extern redovisning & Investor Relations
Tfn: + 46 40 627 83 32
Mobil: +46 709 88 56 13

Informationen är sådan som AarhusKarlshamn AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 1 april 2014

kl.11.30 lokal tid.

AarhusKarlshamn (AAK) är en av världens ledande tillverkare av
högförädlade vegetabiliska specialoljor och fettlösningar, vilka
kännetecknas av en hög grad av teknikinnehåll och innovation. AAK:s
lösningar är transfria med låg andel mättade fetter och ersätter
mjölkfett och kakaosmör, samt tillgodoser andra behov hos våra
kunder. AAK har produktionsanläggningar i Danm...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.