Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-08

Per Aarsleff Holding A/S: Ordinær generalforsamling i Per Aarsleff Holding A/S

Ordinær generalforsamling i Per Aarsleff Holding A/S

 

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes den 30. januar 2020 kl.
15:00 på selskabets kontor, Hasselager Allé 5, 8260 Viby J med følgende
dagsorden:

1.         Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

2.         Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten samt
koncernregnskab.

3.         Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
henhold til den godkendte årsrapport.

·Bestyrelsen indstiller, at der udbetales 124.575.000 kr. i
udbytte, heraf 13.615.932 kr. til egne aktier.

4.         Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

5.         Behandling af forslag, der måtte være fremsat af bestyrelsen
og/eller aktionærer.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

* Bestyrelsen indstiller, at en ny vederlagspolitik for bestyrelse og
direktion i Per Aarsleff Holding A/S godkendes. Vederlagspolitikken
foreslås ændret i overensstemmelse med vedlagte udkast med henblik på
at implementere nye lovkrav.
 
* Bestyrelsen indstiller, at det ordinære bestyrelseshonorar pr. medlem
for regnskabsåret 2019/20 udgør 275.000 kr. med tillæg til
næstformand og formand samt menige udvalgsmedlemmer i
overensstemmelse med vederlagspolitikken. Dette indebærer tillæg til
næstformand og formand på henholdsvis en og to gange det ordinære
honorar samt tillæg til et menigt udvalgsmedlem på 90.000 kr.
Bestyrelsens formand og næstformand modtager ikke tillæg for
udvalgsarbejde.
 
* Bestyrelsen foreslår at nedsætte selskabets aktiekapital fra nominelt
45.300.000 kr. med nominelt 4.530.000 kr. til nominelt 40.770.000 kr.
ved annullering af en del af selskabets egne B-aktier.

Såfremt forslaget vedtages, reduceres selskabets beholdning af egne
aktier med 2.265.000 B-aktier a nominelt 2 kr. Disse aktier er
tilbagekøbt under selskabets aktietilbagekøbsprogrammer, der er
gennemført i perioden fra den 20/10 1998 til den 22/6 2010 for et
samlet beløb på 60.398.000 kr., hvilket indebærer, at der, ud over den
nominelle kapitalnedsættelse, er udbetalt 55.868.000 kr. til
aktionærerne, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2.
Kapitalnedsættelsen sker således til kurs 26,67 (afrundet), svarende
til den gennemsnitlige kurs, som hver aktie a nominelt 2 kr. er købt
tilbage til.

Det foreslås som følge heraf, med virkning fra kapitalnedsættelsens
gennemførelse, at ændre selskabets vedtægter § 4, 1. pkt. til:

"Selskabets aktiekapital udgør 40.770.000 kr. opdelt i 2.700.000 kr.
A-aktier og 38.070.000 kr. B-aktier."

* Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til indtil den 30.
januar 2025 at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt 8.154.000
kr. med fortegningsret for aktionærerne ved ændring af selskabets
vedtægter § 4 a til:

"§ 4 a. Bestyrelsen er indtil den 30. januar 2025 bemyndiget til med
fortegningsret for aktionærerne ad én eller flere gange at forhøje
aktiekapitalen med indtil nom. 8.154.000 kr. nye aktier.
Kapitalforhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling. Forhøjelsen kan ske
med både A-aktier og B-aktier efter forholdet mellem de to aktieklasser
eller ? forudsat at kapitalforhøjelsen sker til markedskurs ? med
B-aktier alene. Ved forhøjelse med både A-aktier og B-aktier har
A-aktionæren fortegningsret til nye A-aktier og B-aktionærerne
fortegningsret til nye B-aktier. Ved forhøjelse med B-aktier alene har
begge aktieklassers aktionærer forholdsmæssig fortegningsret til de nye
B-aktier."

* Under forudsætning af vedtagelse af ovennævnte 4. punkt foreslår
bestyrelsen, at bestyrelsen bemyndiges til indtil den 30. januar 2025
at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt 8.154.000 kr. uden
fortegningsret for aktionærerne ved ændring af selskabets vedtægter §
4 b og § 4 c til:

"§ 4 b. Bestyrelsen er indtil den 30. januar 2025 bemyndiget til uden
fortegningsret for aktionærerne ad én eller flere gange at forhøje
aktiekapitalen med indtil nom. 8.154.000 kr. B-aktier.
Kapitalforhøjelsen skal ske til markedskurs og kan ske enten ved
kontant indbetaling eller ved indskud af andre værdier end kontanter.

§ 4 c. Bestyrelsens bemyndigelser efter § 4 a og § 4 b kan tilsammen
maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med i alt nom.
8.154.000 kr."

* Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen forlænger den
eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne
aktier, således at bestyrelsen i perioden indtil den 30. januar 2025
kan lade selskabet erhverve egne aktier svarende til i alt 20 % af
B-aktiekapitalen, svarende til nominelt 7.614.000 B-aktier (efter den
i 2. punkt nævnte nedsættelse af B-aktiekapitalen). I forbindelse med
køb af egne aktier må prisen på aktierne ikke afvige med mere end 10
% fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs.
 
* Bestyrelsen foreslår, at aldersgrænsen for valg eller genvalg til
selskabets bestyrelse ændres fra 70 år til 75 år ved ændring af
selskabets vedtægter § 12, stk. 1 til:

"Der kan ikke ske valg eller genvalg til bestyrelsen, efter at
medlemmet er fyldt 75 år."

6.         Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Bjerg Sørensen, Charlotte Strand
og Bjarne Moltke Hansen samt nyvalg af Ebbe Malte Iversen og Henrik
Højen Andersen. Bestyrelsen foreslås derved sammensat af fem
generalforsamlingsvalgte medlemmer. Andreas Lundby og Peter Arndrup
Poulsen genopstiller ikke.

En beskrivelse af baggrund og hverv for de personer, der indstilles til
valg til bestyrelsen, findes på selskabets hjemmeside www.aarsleff.com

.

7.         Valg af revisor.

PWC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, foreslås genvalgt i
overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget
er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt
nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg
til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

8.         Eventuelt.

Dagsorden mv.
Dagsorden indeholdende forslagenes fulde ordlyd vil være tilgængelig på
www.aarsleff.com fra den 8. januar 2020. Årsrapport for 2018/19 omfattende
beretning, resultatopgørelse og balance, koncernregnskab og
revisionspåtegning findes ligeledes på selskabets hjemmeside.

Senest tre uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være
tilgængelige for aktionærerne på www.aarsleff.com:

1. Indkaldelsen inklusive dagsordenen og de fuldstændige forslag.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for
indkaldelsen.
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
4. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og
ved stemmeafgivelse pr. brev.

Særlige vedtagelseskrav
Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag om kapitalnedsættelse,
bemyndigelse af bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser samt ændring
af aldersgrænsen for valg eller genvalg til selskabets bestyrelse
(dagsordenens pkt. 5, 2., 3., 4. og 6. punkt) kræver, at mindst 2/3 afgiver
stemme herfor, jf. vedtægternes § 11.

Registreringsdato
En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på
sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder den
23. januar 2020 (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær
besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens
ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om
ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i
ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Anmeldelsesfrist for deltagelse
Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest mandag
den 27. januar 2020 kl. 23:59 har bestilt adgangskort. Adgangskort
rekvireres hos Computershare A/S:

* Elektronisk via Aktionærportalen på www.aarsleff.com/investorer.
Bestilte adgangskort bliver tilsendt aktionæren pr. e-mail til den
e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen.
Ved indgangen til generalforsamlingen fremvises det elektroniske
adgangskort på smartphone eller som print.
 
* Ved at sende tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand
pr. e-mail til gf@computershare.dk eller pr. post til Computershare
A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby. Benyt eventuelt
tilmeldingsblanketten, der findes på www.aarsleff.com/investorer.
Bemærk venligst postvæsenets ekspeditionstid, såfremt
tilmeldingsblanketten bliver sendt pr. post. Adgangskort, der er
bestilt ved anvendelse af blanketten, kan afhentes ved indgangen til
generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt billed-ID.
 
* Ved henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs.
Lyngby, på telefon 4546 0997 (hverdage kl. 09.00-15.00).  

Det bedes bemærket, at adgangskort ikke tilsendes pr. post. Adgang ved
rettidig tilmelding sker ved fremvisning af følgende ved indgangen til
generalforsamlingen:

* Elektronisk adgangskort på smartphone eller som print, såfremt
tilmelding er foretaget via Aktionærportalen på
www.aarsleff.com/investorer. Det elektroniske adgangskort bliver
tilsendt aktionæren pr. e-mail til den e-mailadresse, der er angivet
i Aktionærportalen ved tilmeldingen.
 
* Gyldigt billed-ID, såfremt tilmeldingen er foretaget ved indsendelse
af tilmeldingsblanketten eller ved telefonisk tilmelding.

             
Aktionærer med stemmeret vil få udleveret stemmekort ved indgangen til
generalforsamlingen.

Aktionæren eller en fuldmægtig kan møde på generalforsamlingen sammen med
en rådgiver.

Spørgsmål vedrørende tilmelding til generalforsamlingen eller brug af
aktionærportalen besvares ved henvendelse til Computershare A/S på telefon
4546 0997 (hverdage kl. 09.00-15.00).

Fuldmagt
Stemmeret kan udøves gennem en fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og
dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid ad gangen end ét år.

Afgivelse af fuldmagt skal ske senest mandag ...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.