Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-02

AB Högkullen: Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Högkullen (publ)

Aktieägarna i Aktiebolaget Högkullen (publ), org.nr 559002-5465,
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 juni 2017 kl. 13.00 hos
bolaget på adress Arkivgatan 9D, Göteborg.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 22 juni 2017,

dels senast torsdagen den 22 juni 2017 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande samt eventuellt biträde skriftligen till bolaget på adress: AB Högkullen, c/o Samhällsbyggnadsbolaget, Strandvägen 3, 114 51 Stockholm, Att: Linus Eklund, eller per epost till info@sbbnorden.se, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden (högst två).

För att underlätta registrering vid stämman bör anmälan, i
förekommande fall, åtföljas av fullmakt, registreringsbevis eller
andra behörighetshandlingar. Fullmakt i original ska uppvisas senast
vid inpassering vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos
bolaget på ovan angiven adress och på bolagets webbplats,
www.hogkullen.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin
postadress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken (rösträttsregistrering).
Aktieägare måste underrätta förvaltare om detta i god tid före
torsdagen den 22 juni 2017 då sådan registrering ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Framläggande och godkännande av dagordning

5. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

11. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

13. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

14. Bolagsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i
förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret
2016. Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas till aktieägarna
med ett belopp om 2,40 kr per Preferensaktie (Preferensutdelning).
Stamaktier ska inte berättiga till vinstutdelning. Avstämningsdagar
för rätt till Preferensutdelning ska vara den 25 juli 2017, 25
oktober 2017, 25 januari 2018 samt 25 april 2018, med utbetalning av
en fjärdedel av Preferensutdelningen (dvs. 0,60 kr) per
utbetalningsdag. Utbetalning beräknas ske tre bankdagar efter
respektive avstämningsdag.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna (punkt 11)

Till styrelsen föreslås inget arvode utgå. Arvode till revisorn
föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor (punkt 12)

Följande förslag till ny styrelse och revisor har presenterats för
bolaget.

Förslaget innebär att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter
utan några suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter har
föreslagits omval av Ilija Batljan, Lennart Schuss och Oscar
Lekander. Lennart Schuss har föreslagits till styrelsens ordförande.

Förslaget innebär vidare nyval av revisionsbolaget EY såsom revisor.
Enligt EY kommer auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig vara
huvudansvarig revisor.

Ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras dels avseende § 2,
Styrelsens säte, dels avseende § 11, Kallelse till bolagsstämma.

Ny lydelse i § 2:

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

Ny lydelse i § 11, första stycket, andra meningen:

Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens
Nyheter upplysa om att kallelse har skett.

Handlingar och ytterligare information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga
erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på
ovan angiven adress senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av
dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Handlingarna finns även tillgängliga på bolagets webbplats
www.hogkullen.se.

______________________

Stockholm i juni 2017

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda
portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari
2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387)
reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning.
LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång
till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North,
Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ab-hogkullen/r/kallelse-till-arsstamma-i-aktie...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.