Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-04

AB Traction : Kallelse årsstämma i AB Traction (publ)

Årsstämma i AB Traction (publ)

Aktieägarna i AB Traction (publ), org.nr. 556029-8654, kallas härmed till
årsstämma, tisdagen den 10 maj 2016 kl 17.00 på T-House, Engelbrektsplan 1,
Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 maj 2016, dels anmäla sig hos
bolaget senast den 6 maj 2016. Anmälan kan göras per post under adress AB
Traction, Box 3314, 103 66 Stockholm, på telefon 08-506 289 00, via fax
08-506 289 30 eller via e-mail, post@traction.se. Ange vid anmälan namn,
adress, telefonnummer, person/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter
om eventuella ombud/biträden.

I det fall aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt
och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns
tillgängliga på bolagets hemsida www.traction.se samt sänds till aktieägare
som begär det och uppger sin postadress eller e-post.

I bolaget finns 16 000 000 aktier, varav 1 800 000 aktier av serie A och 14
200 000 aktier av serie B motsvarande sammanlagt 32 200 000 röster. Bolaget
innehar 1 210 153 återköpta B-aktier som inte kan företrädas vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I AB TRACTION (publ) den 10 maj 2016

1. Stämman öppnas av styrelsens ordförande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Godkännande av dagordningen vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. VD:s anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Frågestund

10. Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat,

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

11. Fastställande av arvoden åt styrelse samt revisor
12. Fastställande av antal styrelseledamöter. Val av styrelse och
styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

15. Bemyndigande till styrelsen

a. att besluta om återköp av egna aktier,

b. att besluta om överlåtelse av egna aktier

16.Stämman avslutas

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Till ordförande vid stämman föreslås Bengt Stillström.

Utdelning (punkt 10 b)

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 2,55 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för utdelning föreslås den 12 maj 2016. Beslutar stämman
enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden
AB med början den 17 maj 2016.

Styrelsearvode och revisionsarvode (punkt 11)

Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett belopp om 100 000 kr per ordinarie
ledamot som ej är anställd i bolaget; totalt innebär detta 400 000 kr. Inget
arvode utgår för styrelsens ordförande. Arvode till revisorer utgår enligt
godkänd räkning.

Styrelse (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman fastställer att styrelsen skall bestå av sex
ledamöter; omval av: Anders Eriksson, Jan Kjellman, Maria Linde, Peter
Malmqvist, Bengt Stillström samt Petter Stillström. Till styrelseordförande
föreslås Bengt Stillström.

Revisor (punkt 13)

Styrelsen föreslår omval av Mazars SET Revision, som har utsett Anders Bergman
som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare, i huvudsak innebärande att det för bolagsledningen
tillämpas rimliga anställningsvillkor. Utöver fast lön kan ledande
befattningshavare även erhålla annan ersättning, såsom pension och rörlig
ersättning.

Bemyndigande till styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna
aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår härmed bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett
eller flera tillfällen besluta om återköp av egna aktier. Återköp av egna
aktier genomförs i syfte att öka aktieägarvärdet.

Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv
innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna får
förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm. Förvärv av aktier genom handel på börs får
ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande
kursintervallet. Betalning för aktier skall erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden
till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt
följande:

Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid
tidpunkten för styrelsens beslut.

Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i
nära anslutning till kursen på bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm vid
tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan
erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen,
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags
ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den
som vill skicka in frågor kan göra det till VD Petter Stillström, AB
Traction, Box 3314, 103 66 Stockholm, eller mail tillpost@traction.se.

Övrigt

Styrelsen föreslås ha rätt att företa redaktionella justeringar och ändringar
som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket av
bolagsstämmans beslut och bemyndigande.

Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 §
aktiebolagslagen (p. 8 på årsstämmans dagordning), samt styrelsens
fullständiga förslag hålls tillgängliga hos bolaget samt på www.traction.se
senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och
uppger sin adress. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Stockholm i april 2016

AB Traction (publ)

Styrelsen

Informationen är sådan som AB Traction (publ), org nr 556029-8654, ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6
april 2016 klockan 08:00.

Kallelse årsstämma i AB Traction (publ)
http://hugin.info/86925/R/2000344/737930.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: AB Traction via Globenewswire

HUG#2000344

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.