Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-04

AB Volvo: Årsstämma i AB Volvo

AB Volvos årsstämma äger rum onsdagen den 8 april 2020 kl 15.00 i
Konserthuset, Götaplatsen, Göteborg.

Den som önskar delta i årsstämman måste dels vara upptagen som
aktieägare i AB Volvos aktiebok per den 2 april, 2020, dels anmäla
sin avsikt att delta i årsstämman till AB Volvo senast den 2 april,
2020

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras per telefon 020-39 14 50
eller 08-402 90 76, eller per post till AB Volvo (publ),
"Årsstämman", Box 191, 101 23 Stockholm, eller på www.volvogroup.com
alternativt www.volvogroup.se. Observera att sista tidpunkt för
anmälan per telefon är kl 16.00 den 2 april, 2020.

Media som önskar närvara vid årsstämman kan anmäla detta till Media
Relations, AB Volvo, på telefon 0765-53 72 29.

Kallelsen till årsstämman följer nedan.

Välkomna!

AB Volvo

2020-03-04

För mer information, gå till volvogroup.com/press
(https://www.volvogroup.se/sv-se/news-and-media/press-releases.html)

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda
transportlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och
motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering
och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo
grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens
hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har 104 000
medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2019 uppgick
nettoförsäljningen till cirka 432 miljarder kronor. Volvoaktien är
noterad på Nasdaq Stockholm.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB VOLVO (publ)

AB Volvo (publ) kallar till årsstämma i Göteborg i Konserthuset,
Götaplatsen, onsdagen den 8 april 2020 kl 15.00. Inpassering till
årsstämman sker från kl 13.30.

Förslag till dagordning

Ärenden:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Justering av röstlängden
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och i styrelsens kommittéer
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av den verkställande direktören
9. Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om fördelning av de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman
13. Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter
14. Val av styrelse
Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

14.1 Matti Alahuhta
14.2 Eckhard Cordes
14.3 Eric Elzvik
14.4 James W. Griffith
14.5 Kurt Jofs (nyval)
14.6 Martin Lundstedt
14.7 Kathryn V. Marinello
14.8 Martina Merz
14.9 Hanne de Mora
14.10 Helena Stjernholm
14.11 Carl-Henric Svanberg

15. Val av styrelseordförande
Valberedningen föreslår att Carl-Henric Svanberg omväljs som styrelsens ordförande
16. Val av ledamöter till valberedningen
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om ändring av bolagsordningen
19. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier
20. Förslag från aktieägaren Carl Axel Bruno om begränsning av bolagets betalningar till stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola

Beslutsförslag

Punkt 2: Valberedningen föreslår advokaten Sven Unger som ordförande
vid stämman.

Punkt 10: Styrelsen föreslår att en ordinarie utdelning ska utgå med
5,50 kronor per aktie och en extra utdelning om 7,50 kronor per
aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår
styrelsen tisdagen den 14 april 2020. Om stämman beslutar i enlighet
med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske fredagen den
17 april 2020 genom Euroclear Sweden AB.

Punkt 12: Valberedningen föreslår elva ordinarie ledamöter och inga
suppleanter.

Punkt 13: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande
tillerkänns 3.700.000 (3.600.000) kr och övriga av årsstämman valda
ledamöter 1.100.000 (1.060.000) kr var med undantag av verkställande
direktören. Valberedningen föreslår vidare att ordföranden i
revisionskommittén tillerkänns 390.000 (380.000) kr och övriga
ledamöter i revisionskommittén 180.000 (175.000) kr var samt att
ordföranden i ersättningskommittén tillerkänns 165.000 (160.000) kr
och övriga ledamöter i ersättningskommittén 118.000 (115.000) kr var.
Valberedningen föreslår slutligen att ordföranden i Technology and
Business Transformation Committee tillerkänns 195.000 (190.000) kr
och övriga ledamöter i Technology and Business Transformation
Committee 165.000 (160.000) kr var.

Punkt 14-15: Valberedningens förslag framgår av förslaget till
dagordning. En presentation av de personer som valberedningen
föreslagit för val till styrelsen finns på AB Volvos hemsida;
www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.com.

Punkt 16: Valberedningen föreslår att Bengt Kjell (AB Industrivärden),
Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Ramsay Brufer (Alecta) och
Carine Smith Ihenacho (Norges Bank Investment Management) samt
styrelsens ordförande utses till ledamöter i valberedningen samt att
arvode ej ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Punkt 17: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Dessa riktlinjer (AB Volvos ersättningspolicy) avser ersättning och
andra anställningsvillkor för Volvokoncernens ledning (ledande
befattningshavare).

Riktlinjerna är framåtblickande, vilket innebär att de ska tillämpas
på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan
avtalade ersättningar, efter att dessa föreslagna riktlinjer antagits
av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som
beslutas av bolagsstämman. Nya aktierelaterade incitamentsprogram
beslutas i förekommande fall av bolagsstämman, men något sådant
program föreslås inte för närvarande.

Riktlinjernas främjande av Volvokoncernens affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

En framgångsrik implementering av Volvokoncernens affärsstrategi och
tillvaratagandet av koncernens långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet, förutsätter att koncernen kan rekrytera, behålla och
utveckla ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer möjliggör för AB
Volvo att kunna erbjuda ledande befattningshavare en
konkurrenskraftig totalersättning. Ytterligare information om
Volvokoncernens affärsstrategi finns tillgänglig i Volvokoncernens
års- och hållbarhetsrapport.

Ersättningsformer

Volvokoncernens ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av
följande komponenter: grundlön, kort- respektive långfristig rörlig
ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner.

Kortfristig rörlig ersättning får, såvitt avser den verkställande
direktören, uppgå till högst 100 procent av grundlönen och, såvitt
avser övriga ledande befattningshavare, högst 80 procent av
grundlönen.

Långfristig rörlig ersättning får, såvitt avser den verkställande
direktören, uppgå till högst 100 procent av grundlönen och, såvitt
avser övriga ledande befattningshavare, högst 80 procent av
grundlönen. Det nuvarande långfristiga incitamentsprogrammet för
koncernens högsta chefer, inklusive de ledande befattningshavarna,
introducerades i samband med årsstämman 2016. Programmets syfte är
att stärka intressegemenskapen mellan koncernens högsta chefer och
aktieägarna. Programmet åstadkommer detta genom att kombinera en
prestationsbaserad tilldelning med krav att köpa och inneha aktier i
AB Volvo. Programmet finansieras årligen genom en tilldelning baserad
på prestationsmål fastställda av styrelsen. Nettoutfallet (efter
skatt) av betalningen måste omedelbart investeras i AB Volvo-aktier,
som sedan måste behållas i minst tre år. På detta sätt belönas de
högsta cheferna årligen baserat på koncernens prestation samtidigt
som de kommer att ha ett långsiktigt intresse i aktiernas
värdeutveckling. Vid utgången av treårsperioden får de högsta
cheferna avyttra aktier förutsatt att de då uppfyller kravet på
innehav av aktier. Kravet innebär att verkställande direktören ska
inneha aktier värda minst två bruttoårslöner och övriga ledande
befattningshavare aktier värda minst en bruttoårslön. Innehavskraven
för ledande befattningshavare ska upphöra om den ledande
befattningshavarens anställning upphör, och styrelsen får medge andra
undantag från kraven efter vad styrelsen bedömer vara lämpligt.

Ytterligare kontantersättning får utgå under extraordinära
omständigheter förutsatt att sådana särskilda arrangemang är
tidsbegränsade och endast görs på individnivå i syfte att rekrytera
eller behålla ledande befattningshavare eller som ersättning för
extraordinära insatser utanför individens ordinarie uppgifter. Sådan
ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 100 procent av
den årliga grundlönen. Beslut om sådan ersättning ska fattas av
styrelsen på förslag av ersättningskommittén.

Pensionsförmåner till verkställande direktören ska baseras på en
premiebestämd pensionsplan med undantag för de fall där lag eller
kollektivavtal kräver en förmånsbestämd pension. Den
pensionsgrundande lönen ska omfatta grundlön och kortfristig rörlig
ersättning. Pensionsavsättningarna till verkställande direktören
hänförliga till den årliga grundlönen ska inte uppgå till mer än 35
procent av grundlönen och avsättningar hänförliga till kortfristiga
ersättningar ska inte överstiga motsvarande andel.

Andra förmåner kan inkludera t.ex. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring
och bilförmån. Premier och andra kostnader hänförliga till sådana
förmåner får inte uppgå till mer än 3 procent av verkställande
direktörens årliga grundlön.

För andra ledande befattningshavare ska utbetalning av
pensionsförmåner baseras på en premiebestämd pensionsplan med
undantag för de fall där lag eller kollektivavtal kräver en
förmånsbestämd pension. Den pensionsgrundande lönen ska inkludera
grundlön och kortfristiga ersättningar. Pensionsavsättningarna till
andra ledande befattningshavare hänförliga till den årliga grundlönen
ska inte uppgå till mer än 40 procent av grundlönen och avsättningar
hänförliga till kortfristiga ersättningar ska inte överst...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.