Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-09-09

ABB: ABB accelererar takten i transformeringen - lanserar steg 2 i Next Level-strategin

Kapitalmarknadsdag

· Frigör ytterligare värde genom anpassning av vårt unika erbjudande
inom kraft- och automation

· Den nybildade divisionen Power Grids erbjuder vårt världsledande
kunnande inom kraft- och automation till kraftöverförings och
distributionsföretag, strategisk översyn av divisionen initierad

· Den nybildade divisionen Electrification Products kombinerar
ledande erbjudanden på marknaden för låg- och
mellanspänningsprodukter

· Fortsatt fokus på lönsam organisk tillväxt kompletterat med
värdeskapande förvärv

· Produktivitetsförbättringar på tjänstemannasidan väntas ge
kostnadsbesparingar på 1 miljard dollar från slutet av 2017, utöver
redan pågående kostnadsbesparingar

· 2 miljarder dollar i likvida medel väntas frigöras genom
effektivare kapitalhantering fram till slutet av 2017

· Tillväxtmålet (3-6 procent) anpassas till de nya
marknadsförhållandena, övriga finansiella mål bekräftas

· Aktieåterköpsprogrammet fortsätter
ABB lanserade idag det andra steget i sin Next Level-strategi med en
ny organisation på divisionsnivå. Syftet är att driva organisk
tillväxt genom att leverera mer kundnytta och ett bättre, mer
fokuserat, erbjudande inom kraft och automation. Företaget avser att
genomföra kostnadsbesparingar på en miljard dollar, frigöra upp till
två miljarder dollar i likvida medel och bli mer aktiva inom
värdeskapande förvärv.

"Vi avancerar nu till det andra steget i vår Next Level-strategi",
sade CEO Ulrich Spiesshofer. "De åtgärder vi tillkännager idag kommer
att skapa ytterligare värde för våra kunder genom vårt unika
erbjudande inom kraft och automation. Samtidigt kommer vi bli mer
kostnadseffektiva, flexibla och snabbare. Det driver ytterligare på
vårt flyttade fokus till högre tillväxt, ökad konkurrenskraft och
lägre risknivå. Med dessa åtgärder anpassar vi oss till de snabba
förändringarna på marknaden och den ökade globala osäkerheten".

"I det första steget av Next Level fick vi ABB att återgå till
tillväxt och ökad operativ vinst per aktie(EPS)[1]
(http://file:///C:/Users/semaest/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporar...),
sade Spiesshofer. "Vi vände utvecklingen inom Power Systems,
förenklade organisationen och skapade ett ramverk för att driva en
resultatinriktad kultur. Det gör att vi nu är redo för nästa steg".

Från och med den första januari 2016 kommer ABB att vara organiserat i
fyra divisioner. Den nybildade divisionen Power Grids kommer att
fokusera på de förändrade behoven för kraftöverförings- och
distributionsföretag med ABB:s kompletta erbjudande inom kraft och
automation för transmission och distribution levererad från en källa
- 'Power and Automation for the Grid'. ABB's erbjudande till industri
och transport och infrastruktur - 'Power and Automation for the site'
- kommer att hanteras av tre divisioner. Den nya divisionen för
Electrification Products kombinerar ABB's ledande verksamhet inom
låg- och mellanspänningsprodukter. Divisionerna Discrete Automation
and Motion och Process Automation kommer att anpassas ytterligare för
att möta kundernas behov av effektivitet. Den nya organisationen
innebär att antalet divisioner minskas från fem till fyra.

"Vår nya division inom Power Grids blir nummer ett globalt på att
leverera lösningar inom kraft och automation och kommer i framtiden
att förse kunder inom kraftöverföring och distribution från ett
gemensamt affärsområde", sade Spiesshofer. "Vi har tagit initiativ
till en strategisk portföljgenomgång av Power Grids divisionen för
att avgöra vad som är bäst för att säkerställa långsiktig framgång
samt skapa värde för våra kunder och aktieägare.

"Den nya divisionen för Electrification Products kommer att förse våra
kunder med ett av marknadens mest heltäckande erbjudanden för låg-
och mellanspänningsprodukter och kommer att förse och skapa värde
från vårt växande nätverk av partners i världen", säger han.

ABB kommer att öka tempot i implementering av det tidigare annonserade
1 000-dagars programmen, i syfte att öka produktiviteten på
tjänstemannasidan och förbättra kapitalhanteringen. Företaget räknar
med att kunna uppnå strukturella kostnadsbesparingar på cirka 1
miljard dollar fram till slutet av 2017, utöver det pågående
besparingsprogrammet som syftar till att spara kostnader på 3-5
procent av kostnaden för sålda varor per år. Minskad kapitalbildning
förväntas frigöra upp till 2 miljarder dollar fram till slutet av
2017 för investeringar med god avkastning, forskning och utveckling,
disciplinerade förvärv och avkastning till aktieägarna. Företagets
pågående tvååriga program för återköp av aktier på 4 miljarder dollar
fortsätter.

Peter Voser, ordförande i ABB, säger att "styrelsen är nöjd med ABB's
framsteg för att åstadkomma operativt resultat, hantera komplexiteten
i verksamheten och införa en resultatinriktad kultur inom Next Level
strategin. I steg två fokuserar vi på att strategiskt förändra
verksamheten, leverera starka finansiella resultat och frigöra värde
för aktieägarna".

Next Level steg 2

Implementeringen av Steg 2 i ABB's Next Level strategi fortsätter
genom ABB's tre fokusområden lönsam tillväxt, kraftfullt genomförande
och affärsdrivet samarbete.

Lönsam tillväxt

Organisk tillväxt fortsätter att vara i huvudfokus för ABB's strävan
att påskynda hållbart värdeskapande som är baserat på vår formel PIE
(penetrering, innovation och expansion). ABB är väl positionerat på
attraktiva marknader - inom energi, infrastruktur, transport och
industri - där vi kan kombinera vår ledande portfölj för kraft och
automation för att skapa ytterligare mervärde för våra kunder.
Marknaden inom dessa segment uppgår till mer än 600 miljarder dollar
per år och förväntas att växa med 2,5-4,5 procent per år under
perioden 2015 till 2020.

Teknologisk innovation fortsätter att vara en hörnpelare för ABB's
konkurrenskraft och är en avgörande faktor för lönsam organisk
tillväxt. Företaget avser att fortsätta att investera 1,5 miljarder
dollar per år i forskning och utveckling (FoU), motsvarande närmare 4
procent av omsättningen.

Fokusområden inkluderar miljövänliga lösningar för högeffektiv
kraftöverföring med gasisolerade ställverk med dramatiskt lägre
påverkan på miljön. Automation and Control Software, som gör att
kunderna kan höja produktiviteten och kvaliteten, förblir ett
kärnområde inom forskning och utveckling (FoU) tillsammans med
webbaserade molnlösningar och digitaliseringen (Internet of Things,
Services and People). Företaget är även pionjär inom disruptiva
teknologier som artificiell intelligens och 3-D Printing genom
samarbeten med innovativa partners och genom att tillhandahålla
såddkapital via ABB Technology Ventures.

Som komplement till organisk tillväxt kommer ABB att öka sitt fokus på
värdeskapande förvärv och ingå partnerskap för att öka tillväxten i
attraktiva segment.

Förändringarna på divisionsnivå möjliggör för ABB att effektivare ta
till vara på tillväxtmöjligheter genom en tydligare organisation som
tar hänsyn till de specifika marknadsförhållandena.

Power Grid divisionen kommer att fokusera på att möta utmaningarna
inom kraft och automationsteknologi som kraftföretagen ställs inför.
Hit hör exempelvis integrationen av förnyelsebar energi, elnätens
ökade komplexitet, nätautomation och utvecklingen av smarta elnät
samt så kallade microgrids. Genom ett brett erbjudande inom
transmission och distribution från en samlad enhet kommer ABB att
kunna ge bättre kundservice samtidigt som det stöttar målet att växa
organiskt. Det skapar även förutsättningar för besparingar och
produktivitetsförbättringar för att säkerställa målet för
operationell EBITA-marginal.

Den nya divisionen blir världens största leverantör till kunder inom
kraftöverföring- och distribution och kommer att bestå av ABB's AC
och DC produkter, elnätsautomation samt företagets verksamhet inom
kraftöverföring och högspänd likström. Power Grid divisionen hade
2014 pro forma en omsättning på cirka 12,6 miljarder dollar, ett
operativt EBITA på cirka 600 miljoner dollar och en operativ EBITDA
marginal om 4,7 procent. Divisionen har cirka 39 000 anställda.

Divisionen för Electrification Products kommer att bestå ABB's
produkter för mellanspänningssystem (medium voltage), säkringar och
växlar (breaks & switches), kontrollutrustning, fastighetsprodukter
(building products),lågspänninssystem (low voltage) och verksamheten
i Thomas & Betts. Divisionen skapar nya tillväxtmöjligheter genom att
erbjuda ett av marknadens mest omfattande sortiment av låg- och
mellanspänningsprodukter, lösningar och tjänster till en bredare
kundgrupp genom flera försäljningskanaler.

Pro forma omsatte Electrification Products 2014 cirka 10,6 miljarder
dollar och hade en operationell EBITA på cirka 1.7 miljarder dollar
och en operationell EBITA marginal om 16.3 procent. Divisionen har
cirka 42 000 anställda.

Divisionen för Process Automation kommer bestå av ABB's verksamhet
inom DCS system (avancerade styrsystem) för kraftgenerering såväl som
PLC system (Programmable Logic Controller) innebär att ABB har ett
komplett erbjudande inom styrsystem från en samlad enhet.

Kraftfullt genomförande

I steg två av Next Level-strategin avser ABB att minska avståndet i
operativ effektivitet jämfört med de bästa i klassen. Arbetet
fortsätter mot att utveckla en ledande verksamhetsmodell med
affärsprocesser som är fokuserade på kundernas behov, med
ersättningarna som är kopplade till resultatet samt skapa en mer
resultatorienterad kultur.

Förändringsarbetet bedrivs genom de fokuserade 1 000 dagarsprogrammen
för att öka produktiviteten och förbättra kapitalhanteringen för att
frigöra resurser för fortsatt tillväxt.

ABB's produktivitetsprogram syftar till att göra företaget smidigare,
snabbare och mera kundfokuserat. Produktivitetsförbättringarna består
i rationaliseringar av globala verksamheter, effektivare utnyttjande
av regionala service- och huvudkontorsfunktioner samtidigt som
affärsenheterna flyttar närmare nyckelmarknaderna. Företaget avser
att uppnå löpande kostnadsbesparingar motsvarande 1 miljard dollar
per år fram till slutet av 2017. Det ska ske i tillägg till det
pågående besparingsprogram för att reducera kostnader motsvarande 3-5
procent av kostnaden för sålda varor per år.

Kostnaden för åtgärdsprogrammet uppskattas till cirka 1,2 miljarder
dollar, varav cirka 850-900 miljoner dollar avser
omstruktureringskostnader och cirka 350 miljoner är
implementeringskostnader. ABB förväntas bokföra 300-600 miljoner
dollar under 2015 (preliminärt under det fjärde kvartalet) och cirka
150 -300 miljoner dollar under 2016 och 50-250 miljoner dollar under
2017. Av implementeringskostaden kommer cirka ...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.