Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-03

ABB: ABB: ökad lönsamhet på utmanande marknader

2016-02-03

Helår 2015 - sammanfattning:

·
Strategin Next Level genererar positiva resultat

·
Orderingång och intäkter stabila[1]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn1),[2]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn2); orderstocken upp 5%1

·
Operativ EBITA-marginal upp 60 punkter till 11,8%

·
Rörelseresultat per aktie2 +5% (konstant valuta)

·
Kassaflöde på investerat kapital2 upp 70 punkter till 13,4%; fritt
kassaflöde +16%2,3

·
Step change-programmet1 i Power Systems gav stark vändning av
resultatet 2015

·
Utdelningen föreslås höjas för sjunde året i följd och föreslås bli
0,74 CHF per aktie

·
Fyra nya styrelseledamöter föreslagna för inval vid nästa årsstämma

Fjärde kvartalet 2015 - sammanfattning:

·
Orderingång (-2%) avspeglar utmanande marknader; basorderingång -6%

·
Operativ EBITA-marginal upp 60 punkter till 11,7%

·
Power Systems nådde målspannet för marginal; strategisk
portföljöversyn i Power Grids följer plan

·
Ökad åtgärdstakt för produktivitet och kostnadsbesparingar inom
tjänstemannasidan, leveranskedjan och operational excellence

·
Nettovinsten 204 miljoner dollar inklusive 496 miljoner dollar i
omstrukturering med tillhörande kostnader

·
Kassaflöde från rörelsen +18%3

Resultatet för helåret och fjärde kvartalet påverkades av
valutaeffekter till följd av stark värdestegring av US-dollarn

"Vi vidtog beslutsamma åtgärder för att stärka vårt kundfokus och
realiserade lönsam tillväxt i utvalda segment för att motverka
effekten av betydande motvindar på marknaden. Samtidigt förenklade vi
organisationen, förbättrade produktiviteten och accelererade våra
kostnadsbesparingar", säger Ulrich Spiesshofer, koncernchef för ABB.
"Som ett resultat ökade vi marginalen och fritt kassaflöde. Den
framgångsrika vändningen i Power Systems visar vår
genomförandeförmåga och vårt fokus på hållbart värdeskapande. Med vår
starka finansiella position och en smidigare och mer marknadsinriktad
organisation är vi väl positionerade för att hantera de globala
osäkerheter som vi fortsatt står inför 2016."

0BNyckeltal Förändring Förändring
fjärde
kvartalet
(Q4) och
helåret 2015
(Miljoner Q4 Q4 Jämförbart Helår Helår Jämförbart
dollar där 2015 2014 USD 2015 2014 USD
annat ej
anges)
Orderingång 8 262 9 365 -12% -2% 36 429 41 515 -12% -1%
Intäkter 9 242 10 346 -11% -1% 35 481 39 830 -11% 0%
Operativt 1 081 1 153 -6% +1% 4 169 4 475 -7% +3%
EBITA
% av operativa 11,7% 11,1% 60p 11,8% 11,2% 60p
intäkter
Nettovinst 204 680 -70% 1 933 2 594 -25%
Grundläggande 0,09 0,30 -69% 0,87 1,13 -23%
resultat per
aktie ($)
Operativt 0,35 0,34 +4% 1,35 1,28 +5%
resultat per
aktie2
(dollar) (i
konstant
valuta)
Kassaflöde 1 994 1 833 +9% +18%[3] (http:// 3 818 3 845 -1% +9%2
från rörelsen connect.ne.ci
sion.com#_ftn3)
Fritt 3 019 2 857 +6% +16%2
kassaflöde2
% av 156% 110%
nettovinst
Kassaflöde på 13,4% 12,7% 70p
investerat
kapital2
Totalt antal 135 800 140 400 -3%
medarbetare

Utsikter på kort sikt

Den makroekonomiska och geopolitiska utvecklingen signalerar en
blandad bild med fortsatt osäkerhet. Vissa makroekonomiska tecken i
USA är fortsatt positiva och tillväxten i Kina väntas fortsätta men i
långsammare takt än 2015. Marknaden påverkas fortfarande av den
blygsamma tillväxten i Europa och geopolitiska spänningar i olika
delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter väntas fortsätta
att påverka företagets resultat.

Koncernresultat helåret 2015

"Vi flyttar vår tyngdpunkt, helt i linje med strategin Next Level,
genom att driva organisk tillväxt i utvalda segment, stärka
konkurrenskraften och minska risken", säger koncernchef Ulrich
Spiesshofer. "Vi var teknikledande med vår lansering av YuMi, den
första i verklig mening samarbetande roboten. Vi stärkte vår tekniskt
ledande ställning inom Internet of Things, Services and People
(IoTSP), bland annat med vårt innovativa erbjudande Octopus för
optimerad fartygsdrift. Därutöver får vi utdelning av vårt fokus på
tillväxtmarknader som livsmedelsindustrin och Afrika."

Orderingången var stabil för året (ned 12 procent i dollar). Stora
order (mer än 15 miljoner dollar) steg 10 procent (ned 5 procent i
dollar) och kompenserade för en basordernedgång på 3 procent (14
procent i dollar). Orderstocken vid slutet av december 2015 uppgick
till 24,1 miljarder dollar, en ökning med 5 procent (ned 3 procent i
dollar) jämfört med vid slutet av 2014. Kvoten bokade
order/fakturering (book-to-bill ratio) var oförändrat stabil på 1,03.

Intäkterna för koncernen var stabila (ned 11 procent i dollar) jämfört
med 2014. De ökade i divisionerna Power Systems och Power Products
och minskade i Discrete Automation and Motion och Process Automation.
Serviceintäkterna steg 6 procent (ned 8 procent i dollar) och ökade
sin andel av totala koncernintäkter med 1 procentenhet (justerat för
avyttringar; 0,5 procent före justeringen).

ABB fortsatte att genomföra sin strategi Next Level under 2015, vilket
resulterade i en förbättring av operativ EBITA-marginal med 60
punkter till 11,8 procent och en ökning av fritt kassaflöde med 16
procent i konstant valuta (6 procent i dollar) till 3 miljarder
dollar. Det som främst drev koncernens ökade lönsamhet var den
framgångsrika vändningen av Power Systems och fortsatta åtgärder för
att minska kostnader och höja produktiviteten.

"Det starka genomförandet av vår strategi ger resultat", säger Ulrich
Spiesshofer. "Under 2015 fortsatte vi att fokusera på
tillväxtmöjligheter på ett disciplinerat sätt samtidigt som vi
motverkade effekten av motvindar på marknaden genom
kapacitetsjusteringar, produktivitetshöjande åtgärder och
kostnadsbesparingar. Arbetet att transformera ABB har gjort stora
framsteg och vi har stärkt vår resultatinriktade kultur genom att
införa vår nya resultatbaserade ersättningsmodell för mer än 70 000
medarbetare under 2015. Omstruktureringen av divisionerna är
genomförd och den strategiska portföljöversynen av divisionen Power
Grids kommer att vara klar 2016 som tidigare meddelats."

Nettovinsten för året uppgick till 1,9 miljarder dollar och påverkades
av kostnader på 626 miljoner dollar för omstrukturering med
tillhörande kapacitetsanpassningar och åtgärder för att höja
tjänstemannaproduktiviteten. Framgångsrika åtgärder för att förbättra
rörelsekapitalet bidrog till högre kassaflöde från rörelsen (konstant
valuta) och högre konvertering till fritt kassaflöde samt en
förbättring av kassaflöde på investerat kapital2 (CROI) till 13,4
procent. Grundläggande resultat per aktie för perioden var 0,87
dollar och rörelseresultat per aktie2 i konstant valuta var 1,35
dollar, en ökning med 5 procent.

Under 2015 återbetalade ABB rekordhöga 3,2 miljarder dollar kontant
till sina aktieägare. Detta skedde genom utdelning och aktieåterköp.
För 2015 har styrelsen föreslagit en ökning av utdelningen med 0,02
CHF till 0,74 CHF per aktie. Förslaget är föremål för aktieägarnas
godkännande vid företagets årsstämma 21 april 2016.

"Enligt vårt åtagande att uppnå en attraktiv avkastning till
aktieägarna föreslår ABB:s styrelse att höja utdelningen för sjunde
året i rad till en utdelning per aktie av 0,74 CHF. Våra starka
förmåga att generera kassaflöde lägger grunden för denna hållbara
utdelningspolicy", säger Ulrich Spiesshofer.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Utveckling av orderingång,
intäkter och orderstock på jämför basis (lokal valuta justerat för
förvärv och avyttringar). Utveckling i US-dollar redovisas i tabellen
Nyckeltal.

[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2) För avstämning av non-GAAP
measures, se "Supplemental Reconciliations and Definitions" i bilagan
Q4 2015 Financial Information till det engelska pressmeddelandet.

[3] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref3) Utveckling av kassaflöde
beröknas i konstant valuta (ej justerat för påverkan av förändringar
i affärsportföljen).

För mer information kontakta:

Media Relations
Antonio Ligi, Sandra Wiesner
Tel: +41 43 317 7111
media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Tel. +41 43 317 71 11
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/abb/r/abb--okad-lonsamhet-pa-utmanande-marknad...
http://mb.cision.com/Main/417/9906767/472031.pdf
http://mb.cision.com/Public/417/9906767/8eed13eda507650f.pdf
http://mb.cision.com/Public/417/9906767/b119efbc6f431104.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.