Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-20

ABB: ABB: Ökar tillväxttakten

20 juli 2017 Andra kvartalet i korthet

· Basorder och den totala orderingången ökade med 3 procent[1]
(http://file///C:/Users/secarat/Documents/Q2%202017%20FINAL/170719%20Q2_2...);
ökad orderingång i alla regioner

· Intäkterna upp med 1 %
· Operativ EBITA-marginal[2]
(http://file///C:/Users/secarat/Documents/Q2%202017%20FINAL/170719%20Q2_2...)
på 12,4 procent dämpade kvartalet på grund av sjunkande råvarupriser
och viss överkapacitet

· Nettovinst 525 miljoner dollar
· Kassaflödet från rörelsen på 467 miljoner dollar speglar
senarelagda incitamentsutbetalningar

· Rörelsekapital i procent av intäkterna minskade med 90 punkter
till 14,1 procent på årsbasis

· Aktiv portföljförvaltning: Förvärvet av B&R slutfördes den 6 juli,
KEYMILE:s kommunikationsverksamhet kommer att förvärvas under kvartal
3

[1]
(http://file///C:/Users/secarat/Documents/Q2%202017%20FINAL/170719%20Q2_2...)Utveckling
av orderingång, basorderingång, intäkter och orderstock på jämförbar
basis (lokal valuta justerat för förvärv och avyttringar). Utveckling
i USD redovisas i tabellen Nyckeltal

[2]
(http://file///C:/Users/secarat/Documents/Q2%202017%20FINAL/170719%20Q2_2...)
För avstämning av non-GAAP measures, se "Supplemental Reconciliations
and Definitions" i bilagan "Q2 2017 Financial Information" till det
engelska pressmeddelandet

"Under andra kvartalet fortsatte ABB att öka tillväxttakten i och med
att våra målinriktade projekt levererar. Ordertillväxten var bred
över alla regioner", säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer.
"Vårt branschledande digitala erbjudande, ABB Ability, börjar ta fart
och bidrar till tillväxten."

"Driftresultaten inom divisionerna Power Grids och Industrial
Automation var stabila under kvartalet. Electrification Products och
Robotics and Motion förbättrade sina marginaler efter hand men kunde
inte fullt ut kompensera för motvinden på grund av råvarupriserna och
överkapaciteten under kvartalet", säger han. "Även om vi är nöjda
över tillväxttakten, i synnerhet den tvåsiffriga ordertillväxten inom
Robotics and Motion, är vi fortsatt mycket fokuserade på att
ytterligare förbättra det operativa utförandet och vår kostnadsbas.

"Det framgångsrika slutförandet av förvärvet av B&R och överlämnandet
av vårt senaste äldre havsbaserade vindprojekt, Dolwin 2, är goda
exempel på vårt disciplinerade genomförande av strategin Next Level."

Utsikter på kort sikt

Den makroekonomiska och geopolitiska utvecklingen signalerar en
blandad bild med fortsatt osäkerhet. Vissa makroekonomiska tecken i
USA är fortsatt positiva och tillväxten i Kina väntas fortsätta. Den
övergripande globala marknaden påverkas fortfarande av den blygsamma
tillväxten och ökade osäkerheten, till exempel Brexit i Europa samt
geopolitiska spänningar i olika delar av världen. Oljepriser och
valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets
resultat. I och med detta samt den pågående omvandlingen av ABB
väntar vi oss att 2017 blir ett övergångsår.

Koncernresultat andra kvartalet 2017

Order

Orderingången totalt var 3 procent högre (stabilt i dollar) jämfört
med andra kvartalet för ett år sedan, då den betydande ökningen hos
både Robotics and Motion och Industrial Automation mer än väl
kompenserade för minskningen inom Electrification Products och Power
Grids. Stora order ökade med 5 procent (1 procent i dollar) och stod
för 8 procent av den totala orderingången, oförändrat jämfört med
samma kvartal för ett år sedan. En starkare dollar jämfört med samma
period förra året resulterade i en negativ valutaeffekt på redovisad
orderingång med 3 procent.

Basorder (under 15 miljoner dollar) ökade med 3 procent (stabilt i
dollar), en förbättring för Robotics and Motion, Industrial
Automation och Power Grids. Electrification Products minskade med 1
procent (4 procent i dollar), något som primärt påverkades av färre
handelsdagar under kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Totala order för tjänster och programvara ökade med 8 procent (5
procent i dollar) och ökade till 20 procent av den totala
orderingången, jämfört med 19 procent för ett år sedan.

Orderstocken uppgick i slutet av juni 2017 till 23,6 miljarder dollar,
1 procent lägre (7 procent i dollar) jämfört med slutet av andra
kvartalet för ett år sedan. Kvoten bokade order/fakturering2för andra
kvartalet var 0,99 jämfört med 0,96 för andra kvartalet 2016.

Marknadsöversikt

Efterfrågemönstret i ABB:s alla regioner var positivt under kvartalet:

· · Europa drog nytta av positiv marknadsutveckling inom industri, transport och infrastruktur samt tidpunkten för stora kapitalinvesteringar. Den totala orderingången förbättrades 6 procent (1 procent i dollar) där positiva bidrag från Storbritannien, Finland, Turkiet och Spanien mer än väl kompenserade för nedgången i Norge och Frankrike. Basorder förbättrades 1 procent (4 procent lägre i dollar) där Spanien, Sverige och Turkiet var de huvudsakliga bidragsgivarna.
· · Nord- och Sydamerika utvecklades positivt och drevs av en efterfrågan på energieffektiva lösningar inom industri, transport och infrastruktur samt en ökad efterfrågan på automatisering rent allmänt. Den totala orderingången växte 2 procent under kvartalet (2 procent i dollar) med fler stora order. Basorderingången minskade 2 procent (2 procent i dollar) då den ökade efterfrågan i USA och Brasilien inte kunde uppväga nedgångarna i Kanada. USA ökade 7 procent totalt (6 procent i dollar) och 1 procent i basorder (stabilt i dollar).
· · Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) växte på grund av en ökad efterfrågan inom industri, transport och infrastruktur på energieffektiva lösningar och automatiseringslösningar. Energisektorn gjorde selektiva investeringar under kvartalet. Den totala orderingången ökade 2 procent (2 procent lägre i dollar), vilket primärt drevs av en hållbar tillväxt i Indien, Saudiarabien och Sydafrika. Den totala orderingången minskade i Kina eftersom den ökade basorderingången inte kunde uppväga en lägre volym av stora order. En ökad efterfrågan i Indien speglar det fortsatta behovet av industriell automatisering och tillförlitliga kraftlösningar. Basorder ökade med 9 procent (6 procent i dollar) för regionen med positiva bidrag från Kina och Indien.

Efterfrågemönstret i ABB:s tre viktigaste kundsegment var blandat:

· · Energisektorn fortsatte med sina selektiva investeringar: man lade till ny kapacitet på tillväxtmarknader, uppgraderade den åldrande kraftinfrastrukturen på mogna marknader och integrerade förnybar energi globalt. Dessa kunder investerar också i automatisering och styrsystemslösningar för att förbättra stabiliteten i elnätet.
· · I industrin: investeringar inom robotlösningar samt bil- och livsmedelsindustrin var fortsatt positiva. Investeringar inom processindustrier, i synnerhet olje- och gasproduktion till havs, var fortsatt dämpade. Selektiva investeringar inom gruvverksamhet, prospektering och verksamheter i senare led förväntas fortsätta.
· · Efterfrågan inom transport och infrastruktur har varit blandad. Efterfrågan på lösningar inom byggnadsautomatisering var, liksom energieffektiva lösningar för järnvägstransporter, fortsatt stark medan den marina sektorn, undantaget kryssningsfartyg, fick en stark nedgång till följd av den dämpade olje- och gassektorn. Laddinfrastruktur för elfordon var en fortsatt ljuspunkt under kvartalet.

Intäkter

Intäkterna ökade 1 procent (3 procent lägre i dollar) under det andra
kvartalet och låg högre inom Electrification Products och Robotics
and Motion. Power Grids låg stabilt medan Industrial Automation låg
lägre med sin minskade orderstock. Totala intäkter för tjänster och
programvara låg stabilt (2 procent lägre i dollar) och stod för 17
procent av de totala intäkterna, oförändrat jämfört med för ett år
sedan.

Operativt EBITA

Operativt EBITA var 1 042 miljoner dollar, 5 procent lägre i konstant
valuta (7 procent lägre i dollar). Operativ EBITA-marginal var 12,4
procent, 0,5 punkter lägre jämfört med samma period för ett år sedan.
Operativ EBITA-marginal förbättrades inom Industrial Automation och
Power Grids men minskade i divisionerna Electrification Products och
Robotics and Motion. Operativ EBITA-marginal påverkades av ökade
råvarupriser och överkapacitet inom vissa verksamheter, något som
inte kunde uppväga den positiva besparingseffekten.

Nettovinst, grundläggande resultat och rörelseresultat per aktie

Nettovinsten ökade till 525 miljoner dollar från 406 miljoner dollar
och det grundläggande resultatet per aktie var 0,25 dollar jämfört
med 0,19 dollar samma kvartal 2016. Resultatet påverkades av lägre
kostnader för omstruktureringar och omstruktureringsrelaterade
kostnader och en högre skattesats på 30% jämfört med 25,1% samma
period föregående år. Operativt resultat per aktie var 0,30 dollar
jämfört med 0,35 dollar för motsvarande kvartal 2016, en minskning
med 11 procent i konstant valuta2.

Kassaflöde från rörelsen

Kassaflödet från rörelseverksamhet blev 467 miljoner dollar jämfört
med 1 082 miljoner dollar 2016 till följd av den senarelagda
incitamentsutbetalningen till andra kvartalet 2017 istället för
första kvartalet. Det påverkades också av tidsregleringen av
skatteutbetalningar, försenade betalningar fån kunder i Mellanöstern
samt det positiva kassaflödet föregående år från den nyligen
avyttrade kabelverksamheten.

Annullering av aktier

I juli 2017 annullerade ABB, efter godkännande av aktieägarna vid
företagets årsstämma den 13 april 2017, 46,6 miljoner aktier. Detta
kommer att återspeglas under det tredje kvartalet.

Förändringar i koncernledningen

Från den 1 april 2017 tillträdde Timo Ihamuotila som Chief Financial
Officer på ABB och blev ledamot i koncernledningen. Han kom närmast
från Nokia. Från den 1 juli 2017 tillträdde Chunyuan Gu, vd för ABB i
Kina, som ny chef över region Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA)
och blev ledamot i koncernledningen. Chunyuan tar över AMEA efter
Frank Duggan, som utsågs till chef för region Europa efter Bernhard
Jucker, som gick i pension den 30 juni efter en lång och
förtjänstfull karriär inom ABB.

Divisionsresultat andra kvartalet

Electrification Products

Den totala orderingången påverkades av färre handelsdagar under andra
kvartalet jämfört med samma period 2016; den totala orderingången för
första halvåret 2017 steg med 1 procent (2 procent lägre i dollar).
Intäkterna ökade med 2 procent under kvartalet (1 procent lägre i
dollar). Operativ EBITA-marginal förbättrades efter hand men var
lägre under kvartalet jämfört med föregående år, huvudsakligen
beroende på högre materialkostnader, något som mer än väl
kompenserade för produktivitets- och kostnadsbesparingar.

Robotic...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.