Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

ABB: ABB: Tillväxten fortsätter

26 oktober 2017: Tredje kvartalet i korthet

·
Den totala orderingången steg 5%[1]
(http://file:///Q:/CSCC-Media/_Pressmeddelanden/Q3/2017-10-26%20-%20ABB%2...);
basorder steg 6%; ökning i alla regioner

·
Orderingången för tjänster och programvara steg 11%; ABB AbilityTM
drev på tillväxttakten

·
Intäkterna upp med 3%

·
Operativ EBITA-marginal[2]
(http://file:///Q:/CSCC-Media/_Pressmeddelanden/Q3/2017-10-26%20-%20ABB%2...)
upp till 12,9%

·
Nettovinst 571 miljoner dollar; operativt resultat per aktie +7%[3]
(http://file:///Q:/CSCC-Media/_Pressmeddelanden/Q3/2017-10-26%20-%20ABB%2...)

·
Kassaflöde från rörelsen 954 miljoner dollar

·
Rörelsekapital, netto i procent av intäkterna låg stabilt, påverkades
av förvärvet av B&R samt avyttringen av verksamheten med
högspänningskablar

·
Förvärvet av B&R slutfördes den 6 juli; integreringen följer tidplanen

·
Ledarskapspositionen inom elektrifiering stärks i och med förvärvet av
GE Industrial Solutions

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file:///Q:/CSCC-Media/_Pressmeddelanden/Q3/2017-10-26%20-%20ABB%2...)
Utveckling av orderingång, basorderingång, intäkter och orderstock på
jämförbar basis (lokal valuta justerat för förvärv och avyttringar).
Utveckling i USD redovisas i tabellen Nyckeltal.

[2]
(http://file:///Q:/CSCC-Media/_Pressmeddelanden/Q3/2017-10-26%20-%20ABB%2...)
För avstämning av non-GAAP measures, se "Supplemental Reconciliations
and Definitions" i bilagan "Q3 2017 Financial Information" till det
engelska pressmeddelandet.

[3]
(http://file:///Q:/CSCC-Media/_Pressmeddelanden/Q3/2017-10-26%20-%20ABB%2...)
Utvecklingen av resultat per aktie är beräknad med oavrundade belopp.
Jämförbart operativt resultat per aktie är valutajusterat (2014 års
valutakurser, ej justerat för ändringar i affärsportföljen).

[4]
(http://file:///Q:/CSCC-Media/_Pressmeddelanden/Q3/2017-10-26%20-%20ABB%2...)
Konstant valuta (inte justerat för portföljändringar).

"Vi fortsätter att öka tillväxttakten i alla regioner: den totala
orderingången ökade 5 procent och intäkterna steg 3 procent under
tredje kvartalet samtidigt som vi fortsatte med omvandlingen av
affärsmodellen inom Power Grids", säger ABB:s koncernchef Ulrich
Spiesshofer. "Kombinationen av en starkare marknadsorientering och
fokus på segment med hög tillväxt som laddinfrastruktur för elfordon,
robotteknik samt livsmedelsindustrin betalar sig."

"Divisionerna Electrification Products och Robotics and Motion har
förbättrat sina marginaler efter hand medan Industrial Automation och
Power Grids levererade stabila driftresultat under kvartalet", säger
han. "Integreringen av B&R fortskrider väl och i och med det nyligen
meddelade förvärvet av GE Industrial Solutions stärks vår position
som nummer 2 globalt inom elektrifiering och vi har en tydlig plan
för hur vi ska genomföra vår ambition att skapa värde."

"Framöver kommer vi att bibehålla vårt primära fokus på lönsam
organisk tillväxt. Vi kommer att fortsätta att fullgöra våra
uppgifter och vidta lämpliga åtgärder för att framgångsrikt slutföra
övergångsåret 2017", tillägger han. "Vi riskminimerar vår portfölj
ytterligare och fortsätter att förskjuta tyngdpunkten mot segment med
högre tillväxt och ökad konkurrenskraft."

Utsikter på kort sikt

Det finns fortsatt osäkerheter men makroekonomin visar positiva tecken
i Europa och USA och tillväxten förväntas fortsätta i Kina. Den
övergripande marknaden visar på en blygsam tillväxt och påverkas av
geopolitiska spänningar i olika delar av världen. Oljepriser och
valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets
resultat. 2017 är fortsatt att betrakta som ett övergångsår för ABB.

Koncernresultat tredje kvartalet 2017

Order

Den totala orderingången steg 5 procent (8 procent i dollar) jämfört
med tredje kvartalet för ett år sedan, vilket speglar en stabil
utveckling av basorderingången inom alla divisioner och regioner.
Basorder (klassificerade som order mindre än 15 miljoner dollar)
ökade 6 procent (10 procent i dollar). Stora order var 5 procent
lägre (4 procent i dollar) och stod för 9 procent av den totala
orderingången, jämfört med 11 procent för ett år sedan, något som
speglar den fortsatta omvandlingen av ABB:s affärsmodell. Dollarn
resulterade, jämfört med samma period föregående år, i en oförändrad
valutaeffekt på redovisad total orderingång med 0 procent.
Förändringar i affärsportföljen på grund av förvärvet av B&R och
avyttringen av högspänningskablar gav, liksom förändringarna av
affärsmodellen, en positiv nettoeffekt på total redovisad
orderingång.

Totala order för tjänster och programvara ökade med 11 procent (12
procent i dollar) och uppgick till 18 procent av den totala
orderingången, jämfört med 17 procent för ett år sedan.

Orderstocken uppgick i slutet av september 2017 till 23 424 miljoner
dollar, 1 procent lägre (5 procent i dollar) än slutet av september
2016. Kvoten bokade order/fakturering2för tredje kvartalet var 0,94
jämfört med 0,91 för tredje kvartalet 2016.

Marknadsöversikt

Efterfrågemönstret i ABB:s alla regioner var positivt under kvartalet:

·
Europa drog nytta av positiv marknadsutveckling inom industri,
transport och infrastruktur samt tidpunkten för stora
kapitalinvesteringar. Den totala orderingången förbättrades 8 procent
(18 procent i dollar) där positiva bidrag från Storbritannien,
Frankrike och Norge mer än väl kompenserade för nedgången i Tyskland
och Sverige. I Storbritannien tog man hem en order värd 130 miljoner
dollar för att förse det nya kraftverket Hinkley Point C med
infrastruktur för kraftöverföring samt 60 miljoner dollar för att
stärka elnätet som kopplar in kraftstationen i det nationella
elnätet. Basorder förbättrades 2 procent (13 procent i dollar) där
Spanien, Frankrike, Norge och Turkiet var de huvudsakliga
bidragsgivarna.

·
Nord- och Sydamerika hade en positiv utveckling som drevs av en ökad
efterfrågan på automatisering rent generellt och ett behov av
energieffektiva lösningar för industri samt transport och
infrastruktur. Den totala orderingången ökade 4 procent under
kvartalet (6 procent i dollar) där basorder förbättrades 3 procent (5
procent i dollar), främst tack vare en ökad efterfrågan i USA,
Brasilien och Kanada. USA ökade både den totala orderingången och
basorderingången med 3 procent (4 procent i dollar).

·
Den totala orderingången för Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA)
ökade 2 procent (2 procent i dollar), primärt på grund av en hållbar
tillväxt i Förenade Arabemiraten, Sydafrika och Australien medan
Saudiarabien minskade. Den totala orderingången i Kina minskade något
då basorderingången på 10 procent (12 procent i dollar) inte kunde
kompensera för en lägre volym av stora order. De underliggande
drivkrafterna i Indien förblir positiva. De kunde dock inte
kompensera för effekterna i samband med implementeringen av den nya
nationella skatten på varor och tjänster. Basorder för AMEA ökade med
12 procent (11 procent i dollar) med positiva bidrag från Kina,
Australien och Förenade Arabemiraten.

Efterfrågemönstret i ABB:s tre viktigaste kundsegment var positiva:

·
Energisektorn fortsatte med sina selektiva investeringar: man lade
till ny kapacitet på tillväxtmarknader, uppgraderade den åldrande
kraftinfrastrukturen på mogna marknader och integrerade förnybar
energi globalt. Dessa kunder investerar också i automatisering och
styrsystemslösningar för att förbättra stabiliteten i elnätet.

·
I industrin: investeringar inom robotlösningar samt
maskinautomatisering för bilindustrin och industrin generellt var
fortsatt positiva. Processindustrier, i synnerhet olja och gas, var
fortsatt generellt dämpade med selektiva investeringar primärt inom
service och produktivitetsförbättringar.

·
Efterfrågan inom transport och infrastruktur har varit blandad.
Efterfrågan på lösningar inom byggnadsautomatisering var, liksom
energieffektiva lösningar, fortsatt stark medan den marina sektorn,
undantaget kryssningsfartyg, gick ned till följd av den dämpade
sektorn för containerfartyg, samt olje- och gassektorn. Datacenter
och laddinfrastruktur för elfordon förblev ljuspunkter under
kvartalet.

Intäkter

Intäkterna ökade 3 procent (6 procent i dollar) under tredje kvartalet
med högre intäkter inom Electrification Products, Robotics and Motion
och Industrial Automation medan Power Grids låg något lägre jämfört
med föregående år. Totala intäkter för tjänster och programvara ökade
med 2 procent (2 procent i dollar) och stod för 17 procent av de
totala intäkterna, jämfört med 18 procent för ett år sedan. En
svagare dollar jämfört med samma period förra året resulterade i en
positiv valutaeffekt på redovisade intäkter med 2 procent.
Förändringar i affärsportföljen på grund av förvärvet av B&R och
avyttringen av högspänningskablar gav, liksom förändringarna av
affärsmodellen, en positiv nettoeffekt på 1 procent på redovisade
intäkter.

Operativt EBITA

Operativt EBITA var 1 124 miljoner dollar, 3 procent högre i konstant
valuta (6 procent i dollar). Operativ EBITA-marginal var 12,9
procent, 0,1 procent högre jämfört med samma period för ett år sedan.
Operativ EBITA-marginal förbättrades inom Industrial Automation och
Power Grids jämfört med föregående år men minskade något i
divisionerna Electrification Products och Robotics and Motion, som
ändå stigit efter hand jämfört med kvartal 2 2017. Operativt EBITA
påverkades av den positiva nettobesparingseffekten och det positiva
volymbidraget, något som mer än väl kompenserade för de ökade
råvarupriserna och investeringar i tillväxt och
verksamhetsomvandling. En svagare dollar jämfört med samma period
föregående år resulterade i en positiv valutaeffekt; förvärvet av B&R
och avyttringen av högspänningskablar gav dessutom en positiv effekt
på operativt EBITA.

Nettovinst, grundläggande resultat och rörelseresultat per aktie

Nettovinsten ökade till 571 miljoner dollar från 568 miljoner dollar
och det grundläggande resultatet per aktie låg oförändrat på 0,27
dollar jämfört med samma kvartal för ett år sedan. Operativt resultat
per aktie uppgick till 0,34 dollar jämfört med 0,33 dollar för
motsvarande kvartal 2016, en ökning med 7 procent i konstant
valuta.3Nettovinsten hjälptes upp av ett positivt operativt bidrag
som delvis uppvägdes av högre kostnader för omst...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.