Du är här

2018-07-19

ABB: Fortsatt lönsam tillväxt

- Den totala orderingången +8%[1]; upp inom alla divisioner och regioner

- Basorderingången +9%; upp inom alla divisioner och regioner

- Intäkter +1%

- Kvoten bokade order/fakturering[2] låg på 1,07, >1 inom alla divisioner

- Operativ EBITA-marginal2 upp 60 punkter till 13,0%

- Operativt resultat per aktie2 +27%4

- Nettovinst 681 miljoner dollar, +30%

- Kassaflöde från rörelseverksamheten 1 010 miljoner dollar; stabilt kassaflöde förväntas för helåret

[1]Utveckling av orderingång, basorderingång från tredje part och
intäkter på jämförbar basis (lokal valuta justerat för förvärv och
avyttringar). Utveckling i USD redovisas i tabellen Nyckeltal.

[2]För non-GAAP measures, se bilagan "Supplemental Financial
Information" till det engelska pressmeddelandet.

"Under det andra kvartalet drev vi en ordertillväxt inom alla
divisioner och alla regioner. Tack vare vårt fortsatta arbete att öka
produktiviteten levererade vi marginalförbättringar och tvåsiffrig
tillväxt på det operativa resultatet", säger ABB:s koncernchef Ulrich
Spiesshofer. "Vi har slutfört förvärvet av GE Industrial Solutions
inom utlovad tidsram och har påbörjat integreringen för fullo
tillsammans med våra nya kollegor."

"Med ett disciplinerat fokus på kraftfullt genomförande fortsätter
våra fyra divisioner sitt arbete mot effektivitet i världsklass",
tillägger han. "Dessa resultat visar att vår omvandling de senaste
åren levererar."

Utsikter på kort sikt

Makroekonomin visar positiva tecken i Europa och USA och tillväxten
förväntas fortsätta i Kina. Den övergripande globala marknaden växer
samtidigt som det finns ökande geopolitiska osäkerheter i olika delar
av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att
påverka företagets resultat.

Power Grids

Tillväxttakten för basorder från tredje part fortsatte och ökade med 7
procent (9 procent i dollar). Den totala orderingången ökade med 5
procent (6 procent i dollar). Power Up-projekten och ABB
Ability™-lösningarna har fått genomslag. Förnybara energikällor,
digitalisering av elnätet och upphämtningen inom sektorerna industri
och transport bidrog till tillväxten. I slutet av andra kvartalet var
orderstocken 4 procent lägre (6 procent i dollar) jämfört med året
innan. Intäkterna var 8 procent lägre (6 procent i dollar) på grund
av den lägre ingående orderstocken. Operativ EBITA-marginal var 9,7
procent, huvudsakligen på grund av lägre intäkter och investeringar i
det pågående Power Up-programmet. Projekt för kostnadshantering finns
på plats.

Electrification Products

Orderingången totalt ökade 6 procent (9 procent i dollar) medan
basorder från tredje part förbättrades 4 procent (7 procent i
dollar). Ordertillväxten var bred och alla affärsenheter, i synnerhet
produkter, presterade väl inom alla regioner. Intäkterna ökade med 4
procent (7 procent i dollar). Operativa EBITA-marginaler ökade med
100 punkter på årsbasis, och drog god nytta av prisåtgärder och
hållbara produktivitetssatsningar.

Industrial Automation

Den totala orderingången (inklusive B&R och valutaeffekter) ökade 34
procent medan basordertillväxten från tredje part ökade 30 procent
jämfört med motsvarande period föregående år. På jämförbar basis steg
den totala orderingången 15 procent medan basorder från tredje part
steg 9 procent. Investeringarna fortsatte för specialfartyg liksom
selektiva investeringar inom processindustrier, i synnerhet olja och
gas. Basorder växte inom alla branscher, med en tvåsiffrig tillväxt
inom service. I slutet av andra kvartalet var orderstocken 4 procent
lägre (1 procent lägre i dollar) jämfört med året innan. Intäkterna
var stabila under kvartalet, vilket speglar intäkter från starka
produktorder, något som kompenserade för den lägre ingående
orderstocken. Operativ EBITA-marginal förbättrades 70 punkter stöttat
av en positiv mix och ett starkt projektgenomförande.

Robotics and Motion

Basorderingången från tredje part ökade 16 procent (20 procent i
dollar) medan den totala orderingången ökade 11 procent (15 procent i
dollar) under kvartalet. Ordertillväxt uppnåddes i alla affärsenheter
och regioner, där efterfrågan från processindustrier fortsatte
återhämtningstrenden. Intäkterna ökade med 8 procent (11 procent i
dollar). Operativ EBITA-marginal ökade 100 punkter på årsbasis till
16,1 procent tack vare positiva volymer och mix liksom fortsatta
produktivitetssatsningar.

Strategin Next Level

ABB har sedan 2014 genomfört sin strategi Next Level med fokus på
lönsam tillväxt, kraftfullt genomförande och affärsdrivet samarbete.
De senaste åren har ABB format sina divisioner till fyra
marknadsledande, entreprenörsinriktade enheter, har gjort ett
kvantumsprång inom digitalisering tack vare ABB Ability™, har
accelererat takten för verksamhetsutveckling och har stärkt ABB:s
varumärke.

Koncernresultat andra kvartalet 2018

Order

Den totala orderingången steg 8 procent (14 procent i dollar), upp
inom alla divisioner och regioner jämfört med för ett år sedan.
Basorder (klassificerade som order under 15 miljoner dollar) ökade 9
procent (14 procent i dollar), upp inom alla divisioner och regioner.
Stora order utgjorde 7 procent av totala orderingången, jämfört med 8
procent samma kvartal 2017. ABB:s omfattande digitala erbjudande, ABB
Ability™, bidrog starkt till kvartalets ordertillväxt.

Kvoten bokade order/fakturering ökade till 1,07 vid kvartalets slut
jämfört med 0,99 föregående år.

Serviceorder ökade 2 procent (5 procent i dollar) trots en tuff
jämförelseperiod. Serviceorder stod för 19 procent av totala
orderingången, jämfört med 20 procent samma period föregående år.

Förändringar i verksamhetsportföljen avseende förvärvet av B&R har
gett en positiv nettoeffekt på 3 procent på den totala redovisade
orderingången. En starkare dollar jämfört med samma period förra året
gav en positiv valutaeffekt på 3 procent på redovisad orderingång.

Marknadsöversikt

ABB såg en stark efterfrågan från alla regioner under kvartalet:

- Den totala orderingången från Europa steg 10 procent (22 procent i dollar) där positiva bidrag från Tyskland, Italien, Storbritannien, Norge, Spanien och Frankrike mer än väl kompenserade för nedgångar i Sverige, Finland och Schweiz. Basorder steg 12 procent (24 procent i dollar) där Italien och Storbritannien var de huvudsakliga bidragsgivarna.

- Nord- och Sydamerika levererade en ökning med 7 procent i total orderingång (7 procent i dollar). Det noterades en högre orderingång i USA, Kanada och Mexiko. Basorderingången ökade med 7 procent (7 procent i dollar). USA ökade, på jämförbar basis, med 6 procent (7 procent i dollar) i total orderingång och 7 procent (8 procent i dollar) i basorderingång.

- I Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) ökade den totala orderingången med 7 procent (11 procent i dollar) med en god orderingång från Kina, Indien och Förenade Arabemiraten. Basorderingången steg 7 procent (12 procent i dollar) där positiva bidrag från Kina, Indien och Australien mer än väl kompenserade för en lägre orderingång i Sydkorea och Sydafrika. I Kina ökade den totala orderingången och basorder 20 procent respektive 23 procent (29 respektive 32 procent i dollar).

Efterfrågan ökade inom flertalet av ABB:s viktigare kundsegment:

- Efterfrågan inom energisektorn var blandad under andra kvartalet. Aktiviteter avseende integrering till elnätet för förnybara energikällor och investeringar i förbättring av elnätets stabilitet, i synnerhet genom digitalisering, fortsatte att växa. Större investeringar i elnätet, till exempel långdistanslänkar, var fortsatt dämpad.

- Efterfrågan inom industrin hade en god tillväxt med en bred kundbas under kvartalet. Processindustrier, inklusive olja och gas samt gruvverksamhet, fortsatte att öka sina investeringar där investeringarna i anläggningstillgångar koncentrerades på uppgradering och automatisering av redan befintliga tillgångar. Ett fortsatt fokus på utvalda industrier som livsmedel och drycker samt bilindustrin visade sig gynnsam för tillväxttakten på order, i synnerhet vad gäller ABB:s automatiserings- och robotlösningar.

- Efterfrågan inom transport och infrastruktur var stabil med en god orderingång vad gäller elektrifiering av järnvägar, från byggsektorn och inom specialfartyg. Höjdpunkter under kvartalet innefattar en fortsatt stark tillväxt inom datacenter och för snabbladdningslösningar för elfordon.

Intäkter

Intäkterna steg 1 procent (5 procent i dollar), något som stöddes väl
av en fortsatt stabil tillväxt inom Robotics and Motion samt
Electrification Products. Detta dämpades av stabila intäkter inom
Industrial Automation och lägre intäkter inom Power Grids på grund av
den lägre ingående orderstocken inom båda dessa divisioner.

Serviceintäkterna steg 13 procent (16 procent i dollar) och stod för
19 procent av de totala intäkterna jämfört med 17 procent föregående
år. Tillväxten inom tjänster stärktes av ABB:s ledande digitala
portfölj, lösningarna i ABB Ability™.

Förändringar i valutakurser resulterade i en positiv valutaeffekt på
redovisade intäkter med 2 procent. Förändringar i
verksamhetsportföljen gav en positiv nettoeffekt på 2 procent på
redovisade intäkter.

Operativt EBITA

Operativt EBITA på 1 167 miljoner dollar ökade 8 procent i lokal
valuta (12 procent i dollar) under andra kvartalet. Den operativa
EBITA-marginalen ökade med 60 punkter till 13 procent tack vare ett
fortsatt produktivitetsarbete. ABB fortsatte att investera i
försäljning, varumärke och ABB Ability™ under kvartalet.

Nettovinst, grundläggande resultat och rörelseresultat per aktie

Nettovinsten blev 681 miljoner dollar, upp 30 procent jämfört med 525
miljoner dollar året innan. ABB:s operativa nettovinst2 steg 27
procent till 810 miljoner dollar. Resultatet per aktie på 0,32 dollar
var 30 procent högre jämfört med föregående år. Det operativa
resultatet per aktie på 0,38 dollar var 28 procent högre och 27
procent högre i konstant valuta4.

Kassaflöde från rörelsen

Kassaflödet från rörelsen uppgick till 1 010 miljoner dollar jämfört
med 467 miljoner dollar andra kvartalet 2017. Jämfört med för ett år
sedan speglar kassaflödet främst en förändring i tidpunkten för
utbetalningar av stimulansåtgärder för personalen, som utbetalades
under första kvartalet i år medan de utbetalades under andra
kvartalet 2017. ABB förväntar sig ett stabilt kassaflöde för helåret.

Power Grids

Tillväxttakten för basorder från tredje part fortsatte och ökade med 7
procent (9 procent i dollar). Den totala orderingången ökade med 5
procent (6 procent i dollar). Power Up-projekten och ABB
Ability™-lösningarna har fått genomslag. Förnybara energikällor,
digitalisering av elnätet och upphämtningen inom sektorerna industri
och transport bidrog till tillväxten. I slutet av and...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.