Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-27

ABB: Fortsatt marginaltillväxt på tuffa marknader

· Operativ EBITA-marginalökade till 12,6 procent
· Kostnaderna på tjänstemannasidan följer planen mot besparingar på
1,3 miljarder USD; de förväntade totala kostnaderna har minskat med
100 miljoner USD

· Nettovinst 568 miljoner USD; grundläggande resultat per aktie upp
2 procent

· Basorderingången -6 procent; den totala orderingången -13 procent
speglar osäkerheterna under tredje kvartalet

· Stabila intäkter
· Kassaflödet från rörelsen på 1 081 miljoner USD, ett jämnare
kassaflöde under kvartalet

· Timo Ihamuotila tar över efter Eric Elzvik som Chief Financial
Officer (CFO) från den 1 april 2017

· ABB lanserade steg 3 i strategin Next Level - inriktning på att
frigöra värde

"Vi har levererat det åttonde kvartalet i följd med marginaltillväxt
tack vare vårt fortsatta fokus på genomförande", säger ABB:s
koncernchef Ulrich Spiesshofer. "Under det tredje kvartalet upplevde
vi betydande makroekonomiska osäkerheter kring Brexit och det
amerikanska presidentvalet, vilket speglas i det låga ordermönstret.
Orderingången i Power Grids dämpades ytterligare till följd av
kundernas tveksamhet före kapitalmarknadsdagen. Omvandlingen av Power
Grids följer dock helt tidsplanen, vilket tydligt framgår av
marginaltillväxten på 170 punkter", fortsätter han. "Med vår
förbättrade kassaflödeskultur har vi levererat ett kassaflöde på över
32 procent hittills i år med en mycket stabilare
kassagenereringsprofil."

"Vi fortsätter att driva företaget disciplinerat genom att realisera
tillväxtmöjligheter där detta är möjligt samtidigt som vi främjar
resultat- och likviditetstillväxt. Vi är inriktade på att frigöra
värde för alla aktieägare som ett mer fokuserat och flexibelt företag
där vi bygger vidare på vårt branschledande digitala erbjudande."

Utsikter på kort sikt

Den makroekonomiska och geopolitiska utvecklingen signalerar en
blandad bild med fortsatt osäkerhet. Vissa makroekonomiska tecken i
USA är fortsatt positiva och tillväxten i Kina väntas fortsätta, men
i långsammare takt än under 2015. Marknaden påverkas fortfarande av
den blygsamma tillväxten och ökade osäkerheten, till exempel Brexit i
Europa samt geopolitiska spänningar i olika delar av världen.
Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka
företagets resultat.

Koncernresultat tredje kvartalet 2016

Orderingång

Orderingången totalt minskade 13 procent (14 procent i dollar),
jämfört med tredje kvartalet 2015, till följd av tidpunkter för stora
order samt lägre kortcykliska volymer. Basorderingången (under 15
miljoner USD) minskade med 6 procent (7 procent i dollar), medan
stora order (mer än 15 miljoner dollar) var lägre inom alla
divisioner och stod för 11 procent av den totala orderingången,
jämfört med 17 procent för ett år sedan. Orderingången på tjänster
och programvara var 3 procent lägre (5 procent i dollar) och stod för
17 procent av den totala orderingången, jämfört med 16 procent för
ett år sedan.

Marknadsöversikt

Efterfrågemönster i ABB:s tre regioner:

· Efterfrågan i Europa var dämpad, främst på grund av måttlig
generell tillväxt, osäkerheter i Storbritannien efter Brexit samt
politiska händelser i Turkiet. Orderingången totalt minskade 18
procent (20 procent i dollar) medan basorder var stabila (2 procent
lägre i dollar). Efterfrågan på basorder var positiv i Tyskland,
Italien, Sverige och Schweiz, medan den var svag i Storbritannien och
Norge.

· Nord- och Sydamerika försvagades beroende på betydande
investeringsförseningar med anledning av det amerikanska
presidentvalet samt en eftersläpning i efterfrågan från industrin.
Orderingången totalt minskade 16 procent (17 procent i dollar) på
grund av minskade stora order medan basorderingången var 8 procent
lägre (9 procent i dollar) på grund av svag efterfrågan i USA, Kanada
och Brasilien.

· Efterfrågan i Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) var blandad.
Indien fortsatte att växa och Kina gick vidare med sina
investeringsaktiviteter inom kraftöverföring och robotteknik.
Orderingången totalt i regionen minskade 5 procent (7 procent i
dollar) då den starka orderutvecklingen i Indien inte kunde uppväga
nedgångarna i Kina och Förenade Arabemiraten. Basorderingången
minskade med 9 procent (10 procent i dollar).

Efterfrågemönstret i ABB:s tre viktigaste kundsegment:

· Energisektorn fortsatte med sina investeringsaktiviteter för att
integrera förnybar energi och förbättra elnätets tillförlitlighet och
effektivitet.

· I industrin: investeringar inom fristående och blandade industrier
som bil-, livsmedels- och maskinindustrin var fortsatt positiva medan
efterfrågan från processindustrierna, i synnerhet gruvverksamhet samt
olja och gas, var fortsatt dämpade.

· Efterfrågan inom transport och infrastruktur har varit blandad.
Efterfrågan på lösningar till specialfartyg förblir stark liksom
energieffektiva lösningar till järnvägstransporter. Bygg- och
anläggning har varit blandad.

Kvoten bokade order/fakturering1för tredje kvartalet minskade till
0,91 jämfört med 1,03 för samma kvartal ett år tidigare. För de
första nio månaderna ligger kvoten bokade order/fakturering1på 1,01.
Orderstocken vid slutet av september 2016 uppgick till 24 554
miljoner dollar, en minskning med 2 procent (3 procent i dollar)
jämfört med slutet av tredje kvartalet 2015.

Intäkter

Intäkterna var oförändrade (3 procent lägre i dollar) under det tredje
kvartalet. Intäkterna var stabila inom divisionerna Electrification
Products och Discrete Automation and Motion och ökade något inom
Power Grids, vilket uppvägde nedgången inom Process Automation.
Totala intäkter för tjänster och programvara ökade med 5 procent (4
procent i dollar) och stod för 18 procent av de totala intäkterna,
jämfört med 17 procent för ett år sedan.

Operativt EBITA

Operativt EBITA minskade med 2 procent i lokala valutor (3 procent i
dollar) till 1 046 miljoner dollar, vilket inkluderade effekterna
från en negativ mix. Operativ EBITA-marginal förbättrades 10 punkter
till 12,6 procent jämfört med samma kvartal för ett år sedan, vilket
speglar marginaltillväxten inom Electrification Products, Process
Automation och Power Grids, liksom pågående åtgärder för
produktivitet och kostnadsbesparingar, som programmet för att höja
produktiviteten på tjänstemannasidan.

Operativt resultat per aktie och nettovinst

Operativt resultat per aktie låg fast på 0,32 dollar i konstant valuta
jämfört med samma period ett år tidigare. Minskningen i vägt
medelantal utestående aktier kompenserade för ett något lägre
operativt EBITA, högre räntekostnader och högre skattesats.
Nettovinsten minskade med 2 procent till 568 miljoner USD medan det
grundläggande resultatet per aktie uppgick till 0,27 dollar jämfört
med 0,26 dollar för samma kvartal 2015, en ökning med 2 procent.

Kassaflöde från rörelsen

Kassaflöde från rörelsen uppgick till 1 081 miljoner USD, 92 miljoner
USD lägre jämfört med tredje kvartalet 2015, huvudsakligen till följd
av lägre nettovinst. Under de första nio månaderna 2016 ökade
kassaflödet från rörelsen med 32 procent jämfört med samma period för
ett år sedan, primärt på grund av bättre rörelsekapitalstyrning och
tidsreglering av skatteutbetalningar.

Aktieägaravkastning

Den 30 september 2016 tillkännagav ABB att man slutfört det
aktieåterköpsprogram som lanserats i september 2014. Under
programperioden köpte ABB tillbaka totalt 171,3 miljoner registrerade
aktier (motsvarande 7,4 procent av det emitterade aktiekapitalet vid
starten av aktieåterköpsprogrammet) för totalt cirka 3,5 miljarder
USD.

På kapitalmarknadsdagen den 4 oktober 2016 meddelade ABB att man har
planer på ett nytt aktieåterköpsprogram på upp till 3 miljarder USD
från 2017 till 2019. Detta speglar ABB:s stora förtroende och
fortsatta styrka vad gäller kassaflöde och finansiella ställning.

Avyttringar

I linje med företagets strategi att kontinuerligt optimera portföljen
tillkännagav ABB i september den planerade försäljningen av den
globala verksamheten för högspänningskablar till NKT Cables.
Transaktionen förväntas slutföras under första kvartalet 2017 och är
villkorad av myndighetsgodkännanden. ABB och NKT undertecknade också
ett avtal för ett långsiktigt strategiskt samarbete som kommer att
gynna framtida projekt globalt.

Förändringar i ledningen

ABB offentliggör idag att Timo Ihamuotila har utnämnts till Chief
Financial Officer och medlem av koncernledningen med start 1 april
2017. Ihamuotila efterträder nuvarande CFO Eric Elzvik under en
ordnad övergångsprocess. Elzvik kommer att ta upp karriärmöjligheter
utanför ABB efter en överlämningsperiod i andra kvartalet 2017.

Ihamuotila kommer till ABB från Nokia, där han innehaft rollen som CFO
sedan 2009. I denna roll var han en nyckelspelare i att stötta
omvändningen samt ompositionera Nokia som en "global ledare inom
teknologier som för samman människor och saker" genom förändringar i
affärsmodellen, aktiv portföljhantering och operativ förbättring.

Ihamuotila tar med sig 26 års erfarenhet inom kommunikations- och
banksektorn och har djup erfarenhet inom områdena finans,
controlling, förvärv samt kommersiell och allmän ledning.

"Timo är en CFO med imponerande globala meriter", säger VD Ulrich
Spiesshofer. "Han har omfattande och djup erfarenhet inom alla
aspekter av finansområdet, liksom i att omvandla verksamheter i tider
av industriell digitalisering. Med sin breda expertis, från
finansiell till kommersiell och företagsledning, är han en ideal
person att leda vår finansorganisation och delta i att driva ABB:s
pågående omvandling som ledare i den digitala industrin. Det gläder
mig att välkomna Timo till vår koncernledning i dessa spännande
tider, då vi fokuserar på att frigöra maximalt värde för alla
aktieägare", säger Spiesshofer.

"Samtidigt vill jag varmt tacka Eric Elzvik redan nu för hans långa
och enastående engagemang och många värdefulla bidrag till ABB under
mer än 3 decennier. Under Erics tid som CFO har en ny kultur kring
hur vi hanterat kassaflödet tillsammans med en betydande förbättring
av vårt rörelsekapital, en fundamental produktivitetsförbättring av
finansfunktionen och många portföljaktiviteter framgångsrikt
etablerats och levererats. Vi önskar Eric allt det bästa i nästa steg
av hans professionella karriär, som han kommer ta sig an efter att
den ordnade överlämningsprocessen fullgjorts i andra kvartalet."

Divisionsresultat tredje kvartalet

Electrification Products

Den totala orderingången sjönk då den positiva orderutvecklingen i
Europa inte kunde uppväga nedgångarna i Nord- och Sydamerika samt
Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA). I synnerhet var marknaderna
Kina, Saudiarabien, Brasilien och...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.