Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

ABB: Stabil tillväxt

HELÅRET 2018 I KORTHET

- Den totala orderingången +8%[1]; upp inom alla divisioner och regioner

- Intäkter +4%, stark tillväxt inom Robotics and Motion

- Orderstocken +6% vid årets slut, kvoten bokade order/fakturering[2] slutade på 1,03

- ABB Ability™ driver tillväxt i alla divisioner

- Operativ EBITA-marginal 10,9%2, påverkas med sammanlagt 250 punkter på grund av icke återvinningsbara kostnader, kostnader för äldre projekt som härrör från icke-kärnverksamhet samt utspädning av GEIS

- Redovisad nettovinst på 2 173 miljoner dollar, -2%

- Kassaflöde från rörelseverksamheten cirka 3 miljarder dollar

- Nya ABB har tillkännagetts

· Fokus på portfölj med digitala industrier genom avyttring av Power
Grids

· Förenkling av affärsmodell och struktur
· Bilda fyra ledande verksamheter som anpassas efter kundmönstren
- Förvärv av GEIS slutfördes den 30 juni 2018

- Utdelning på 0,80 CHF per aktie föreslagen

[1]Utveckling av orderingång, basorderingång från tredje part och
intäkter på jämförbar basis (lokal valuta justerat för förvärv och
avyttringar). Utveckling i USD redovisas i tabellen Nyckeltal.

[2] För non-GAAP measures, se bilagan "Supplemental Financial
Information" till det engelska pressmeddelandet.

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET

- Den totala orderingången +7%; upp inom alla divisioner och regionerABB-full-year-Q4-release (https://mb.cision.com/Public/417/2752604/b602093ed44bd229.pdf)ABB-full-year-Q4-release (https://mb.cision.com/Public/417/2752604/b602093ed44bd229.pdf)ABB-full-year-Q4-release (https://mb.cision.com/Public/417/2752604/b602093ed44bd229.pdf)ABB-full-year-Q4-release (https://mb.cision.com/Public/417/2752604/b602093ed44bd229.pdf)ABB-full-year-Q4-release (https://mb.cision.com/Public/417/2752604/b602093ed44bd229.pdf)ABB-full-year-and-Q4-2018-results-financial-information (https://mb.cision.com/Public/417/2752604/9a301ced8b1af6be.pdf) (https://mb.cision.com/Public/417/2752604/b602093ed44bd229.pdf)- Intäkter +5%

- Operativ EBITA-marginal 7,9%, påverkas med sammanlagt 400 punkter på grund av icke återvinningsbara kostnader, äldre kostnader som härrör från icke-kärnverksamhet samt utspädning av GEIS

- Stabilt kassaflöde från rörelseverksamheten på cirka 1,9 miljarder dollar

- Sylvia Hill efterträder Jean-Christophe Deslarzes som Chief Human Resources Officer och ledamot av koncernledningen från 1 juni 2019

"Under 2018 förde vi företaget tillbaka till tillväxt och levererade
en stark order- och intäktstillväxt. Vi drev högsta tillväxttakt med
vårt erbjudande inom Robotics and Motion och spelade en viktig roll i
den pågående återhämtningen för processindustrierna med vår
industriautomatiseringsverksamhet och digitala lösningar med ABB
Ability™. Vi kommer fortsätta att driva resultatförbättringar inom
Electrification Products och inom företaget generellt", säger ABB:s
koncernchef Ulrich Spiesshofer.

"I slutet av 2018 satte vi kurs mot ett nytt ABB som ledare inom
pionjärteknik i digitala industrier. Vi tillkännagav tre
omvandlingsåtgärder för att fokusera vår portfölj, förenkla och helt
återställa vår affärsmodell liksom stärka de ledande
affärspositionerna för vårt företag. Vår tro på ABB:s framtid speglas
i den föreslagna tionde utdelningsökningen i följd till 0,80 CHF."

Utsikter på kort sikt

Makroekonomin visar blandade tecken i Europa och har en positiv trend
i USA samtidigt som tillväxten förväntas fortsätta i Kina. Den
övergripande globala marknaden växer samtidigt som det finns ökande
geopolitiska osäkerheter i olika delar av världen. Oljepriser och
valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets
resultat.

Koncernresultat helåret 2018

ABB levererade starka resultat inom orderingång och intäkter under
2018. Koncernens erbjudande med digitala lösningar, ABB Ability™,
fortsatte att bygga upp sin ledande marknadsposition. Den totala
orderingången var 8 procent högre (14 procent i dollar) med starka
positiva bidrag från Robotics and Motion och Industrial Automation
liksom stabila resultat från Electrification Products. Den totala
orderingången uppvisade liknande tillväxttrender i alla regioner.
Basorder (klassificerade som order under 15 miljoner dollar)
förbättrades 6 procent (14 procent i dollar) under 2018 och steg inom
alla divisioner och regioner. Stora order ökade med 45 procent (20
procent i dollar), om än från en låg jämförande bas, och stod för 7
procent av den totala orderingången, jämfört med 6 procent föregående
år. Serviceorder var 7 procent högre (12 procent i dollar) och står
nu för 19 procent av den totala orderingången.

Intäkterna ökade med 4 procent (10 procent i dollar) till 27 662
miljoner dollar. Intäkterna växte i alla divisioner med starka
resultat från Robotics and Motion och stabila bidrag från
Electrification Products och Industrial Automation. Serviceintäkterna
ökade med 7 procent (11 procent i dollar) till 19 procent av
koncernintäkterna. Kvoten bokade order/fakturering låg 2018 på 1,03
jämfört med 0,99 föregående år.

ABB fortsatte att förskjuta tyngdpunkten, riskminimera portföljen och
förbättra utsikterna för organisk tillväxt. Avvecklingen av
EPC-aktiviteterna (teknik, inköp och konstruktion) gick vidare i och
med att ABB överförde sin verksamhet för nyckelfärdiga
elkraftsanläggningar med växelström till Linxon, ett nytt
samriskföretag med SNC-Lavalin. ABB fortsätter att avveckla
kvarvarande äldre EPC-kontrakt, vilka påverkar resultaten som
redovisas för perioden för icke-kärnverksamhetsenheten i
Koncerngemensamt & övrigt. ABB stärkte konkurrenskraften i divisionen
Electrification Products i och med förvärvet av GE Industrial
Solutions ("GEIS") den 30 juni 2018. Integreringsarbetet fortskrider
väl. GEIS resultat för andra halvåret 2018 ligger i linje med
ledningens förväntningar.

ABB tillkännagav den 17 december 2018 grundläggande åtgärder för att
fokusera, förenkla och vara ledande inom digitala industrier.
Koncernens åtgärder innefattade avyttringen av Power
Grids-verksamheten. Som en konsekvens av den tillkännagivna
försäljningen redovisas nu resultaten för Power Grids-verksamheten
som avvecklad verksamhet och koncernen har speglat icke
återvinningsbara kostnader i sina EBITA-resultat för både 2017 och
2018 i linje med riktlinjerna som en del av tillkännagivandet den 17
december 2018. Icke återvinningsbara kostnader är sådana tjänster som
tillhandahålls Power Grids av koncernen och som inte kvalificerar att
redovisas som avvecklad verksamhet. Dessa tjänster innefattar
fastigheter, IT och andra gemensamma koncerntjänster. Företaget
förväntar sig att den största delen av dessa kostnader antingen
kommer att överföras till Power Grids eller elimineras i och med
slutförandet av transaktionen, något som förväntas ske under första
halvåret 2020.

Företagets operativa EBITA uppgick under 2018 till 3 005 miljoner
dollar, en ökning på 7 procent i dollar (5 procent i lokal valuta),
inklusive icke återvinningsbara kostnader på 297 miljoner dollar. Den
operativa EBITA-marginalen var 10,9%, inklusive 110 punkter som avser
icke återvinningsbara kostnader liksom 100 punkter avseende äldre
icke-kärnverksamhet samt 40 punkters utspädning från GEIS.

Nettovinsten tillhörande ABB på 2 173 miljoner dollar blev 2 procent
lägre jämfört med 2017. Grundläggande resultat per aktie blev 2
procent lägre och uppgick till 1,02 dollar. Operativ vinst per
aktie[2] på 1,33 dollar, upp 8 procent i konstant valuta[2].

Kassaflödet från rörelseverksamheten[5] på 2 924 miljoner dollar för
helåret var 23 procent lägre jämfört med föregående år. Detta beror
huvudsakligen på ett lägre kassaflöde från avvecklade verksamheter
liksom en mindre fördelaktig tidpunkt för skattebetalningar.
Nettorörelsekapitalet på 2 584 miljoner dollar stod för 9 procent av
intäkterna vid slutet av 2018, jämfört med 10 procent i slutet av
föregående år. Förvärv av anläggningstillgångar för koncernen uppgick
till 772 miljoner dollar under året, samma nivå som 2017. Justerat
fritt kassaflöde2 på 2 024 miljoner dollar var 31 procent lägre än
föregående år.

----------------------------------------------------------------------

[5] Kassaflödet från rörelsen presenteras i Kassaflödesanalys och
innefattar kassaflöde från både ordinarie och avvecklade
verksamheter.

Utdelning

ABB:s styrelse har föreslagit en ordinarie utdelning på 0,80 CHF per
aktie för 2018, förutsatt att aktieägarna godkänner detta vid
företagets årsstämma den 2 maj 2019. Förslaget är i linje med ABB:s
utdelningspolitik att betala en ökande, hållbar utdelning över tid.
Första handelsdag utan rätt till utdelning och utbetalningsdag i
Schweiz förväntas bli i maj 2019. Ytterligare information kommer att
finnas på ABB:s webbplats.

Koncernresultat fjärde kvartalet 2018

Orderingång

Den totala orderingången steg 7 procent (10 procent i dollar), upp
inom alla divisioner och regioner jämfört med för ett år sedan.
Basorderingången ökade med 5 procent (11 procent i dollar), högre
inom alla divisioner under kvartalet. Stora order utgjorde 5 procent
av totala orderingången, stabilt jämfört med samma period föregående
år. Orderstocken steg 6 procent (5 procent i dollar) jämfört med för
ett år sedan, en förbättring för alla divisioner, och slutade på 13,1
miljarder dollar.

Serviceorder ökade med 5 procent (7 procent i dollar). Serviceorder
stod för 20 procent av totala orderingången, jämfört med 21 procent
samma period föregående år.

Förändringar i verksamhetsportföljen, inklusive förvärvet av GEIS,
resulterade i en positiv nettoeffekt på 8 procent på den totala
redovisade orderingången. Valutakurseffekter gav en negativ påverkan
på 5 procent på den redovisade orderingången.

Marknadsöversikt

ABB såg positiva ordertrender i de tre regionerna under kvartalet:

- Den totala orderingången från Europa steg 4 procent (5 procent i dollar) där positiva bidrag från Italien, Sverige, Nederländerna och Frankrike kompenserade för de lägre bidragen från Tyskland, Norge och Spanien. Basorderingången ökade med 2 procent (2 procent i dollar).

- Den totala orderingången i Nord- och Sydamerika ökade 11 procent (32 procent i dollar). Orderingången från USA ökade 8 procent (38 procent i dollar) och förbättrades också i Mexiko och Brasilien. Basorderingången i Nord- och Sydamerika ökade 13 procent (37 procent i dollar).

- I Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) ökade den totala orderingången med 7 procent (oförändrat i dollar), något som understöddes av tillväxt i Kina, Indien och Japan. I Kina var efterfrågan mer dämpad på vissa slutmarknader men förblev positiva, och den totala orderingången steg 6 procent (6 procent i dollar). Basorderingången för AMEA var oförändrad (1 procent lägre i dollar).

Efterfrågan stöttades inom flertalet av ABB:s viktigar...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.