Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-30

Abelco: Halvårsrapport januari - juni 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 2,32 mkr (f å 7,4mkr)
· Rörelseresultatet uppgick till -0,26mkr (f å -2,3 mkr)
· Resultatet uppgick till - 7,59 mkr (f å -2,5 mkr)
· Resultat per aktie före skatt uppgick till -1,14 SEK (f å -0,37
SEK)

· Soliditet 89,7 % (f å 14,7 %)
· Antalet utestående aktier 6 688 888 stycken
Väsentliga händelser under perioden

Sifforna i denna rapport inkluderar enbart dotterbolagen fram till
2016 05 09 för Abelco Nordic AB samt 2016 05 14 för de vilande
bolagen Abelco utveckling AB samt Rollertilt AB. Efter dessa datum
och framledes är bolaget utan dotterbolag och ingen koncern.

Styrelsen i dotterbolaget Abelco Nordic AB har 2016 05 09 hemställt
hos tingsrätten i Uddevalla att dotterbolaget Abelco Nordic AB skall
försättas i konkurs. Vid detta tillfälle hade verksamheten,
personalstyrkan samt lagret i Abelco Nordic AB i stort sett
avvecklats.

Anledningen till den egna konkursansökan är att de förhandlingar om
förvärv som moderbolaget är inblandat i väsentligen försvåras av
osäkerheten i den pågående rekonstruktionsprocessen i Abelco Nordic
AB. Dotterbolaget kunde inte påräkna finansiering från moderbolaget
och därmed var dotterbolaget oförmöget att säkerställa en
ackordslikvid till sina borgenärer. Styrelsen i Abelco Nordic AB
gjorde bedömningen att en samlad avveckling av bolagets tillgångar
genom en konkurs var det mest gynnsamma tillvägagångssättet för
bolagets borgenärer.

Abelco är således inte längre en koncern, utan består endast av
bolaget Abelco AB (publ) som drivs vidare i en avskalad form och till
minimala kostnader. Styrelsen arbetar på att addera en ny verksamhet
i Abelco och ambitionen är förvärv eller samgående med andra bolag. I
dagsläget finns inget konkret avseende detta.

Den 12 maj 2016 hölls ordinarie bolagsstämma som beslutade att
fastställa årsredovisning och revisionsberättelse, samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Årsstämman
beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt verkställande direktören och
styrelsens ledamöter.

Till styrelsen omvaldes Nils-Gunnar Aronsson, Jörgen Åkesson och
Mikael Andersson. Som ny styrelse-ledamot valdes Thore Johansson,
entreprenör från Brålanda in. Till revisor omvaldes JDG Revision AB.

Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att vid ett eller
flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission
av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler inom den vid var tid
gällande bolagsordningen. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att
besluta om emission med bestämmande om apport eller att aktie ska
tecknas med kvittningsrätt eller apport.

För att möjliggöra för styrelsen att fatta beslut om emission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt styrelsens
förslag till bemyndigande beslutade årsstämman att ändra
bolagsordningens bestämmelser om antal aktier och aktiekapital samt
säte.

Bolagsstämman fattade dessutom beslut om avyttring av aktierna i
Abelco Utveckling AB, och Rollertilt AB, till styrelseledamoten
Mikael Anderssons helägda bolag DaticIT AB. Försäljningen skedde till
ett belopp motsvarande bolagens substansvärde. De aktier som direkt
eller indirekt innehas av Mikael Andersson, eller närstående till
honom deltog inte beslutet.

Väsentliga händelser efter perioden

Styrelsen i Abelco har 2016 08 11 beslutat, med stöd av årsstämmans
bemyndigande, att genomföra en riktad emission om 811 112 aktier till
kursen 0,25 SEK per aktie; totalt 202 778 SEK. Emissionen riktas till
FrontOffice Nordic AB (publ).

Totalt antal aktier efter emissionen blir 7.500.000, aktiekapitalet
blir 750.000kr

Utspädningseffekten är 12,1.% Front Office kommer efter detta att
inneha 10.8% av kapital och röster.

Kursen i denna riktade emission har satts i förhållande till
besparingen som sker jämfört med en företrädesemission på detta
belopp. Syftet primärt är att få tillgång till Front Office AB breda
kunskap och kontaktnät för att skapa en positiv utveckling för
bolaget. Kursen har varit extremt svår att sätta med tanke på aktiens
stora rörelser under sommaren, samtidigt som bolagets aktiva
verksamhet fram till nu sedan dotterbolaget avvecklades under våren
har varit minimal. Med hänvisning till detta har en mycket stor
rabatt kunnat motiveras för Front Office AB. Den intention som
FrontOffice har är att bistå med kunnande, deal-flow och finansiering
under den strategiska omstöpningsprocess som vi just nu genomgår.
"Jag ser FrontOffice som en värdefull partner i denna process.",
säger Mikael Andersson, VD och huvudägare i Abelco.

Ägare till mer än 50% av aktierna i Abelco har även låtit meddela att
de avser att rösta för ett förslag där Johan Lund, VD och huvudägare
i FrontOffice, väljs in som ledamot i styrelsen i Abelco. Styrelsen
avser därför att inom kort kalla till extra bolagsstämma för att
behandla detta förslag.

Eventuella frågor besvaras av VD Mikael Andersson 0736-333200 eller
ordf. NilsGunnar Aronsson 0705-467744

Antal utestående aktier

Per den 30 juni 2016 fanns det 6 688 888 aktier i Abelco AB (publ).
Bolaget listades på Aktietorget 2011-01-17 och handlas under
aktiesymbolen ABE.

Revisors utlåtande angående rapporten

Kvartalsredogörelsen har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Kommande rapporter

2016-11-11 Delårsrapport kvartal 3, 1 januari - 31 september 2016

Bovallstrand 2016-08-30

Styrelsen

Abelco AB (publ)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/abelco/r/halvarsrapport-januari---juni-2016,c2...
http://mb.cision.com/Main/11615/2068296/555367.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.