Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-19

Abelco Investment Group: Abelco delårsrapport januari - september 2019

Lägre kostnader, högre intäkter

· Rörelseresultat efter avskrivningar 27,2% bättre än samma period
föregående år

· Rörelsekostnaderna minskade med 17,4% medan intäkterna minskade
med 3,4%

· Resultat per aktie 36% bättre än samma period föregående år
Arbetet med att sänka bolagets kostnader fortsätter där även de
finansiella kostnaderna har minskat med ca 10%. Bolagets intäkter har
minskat något främst beroende på säsongseffekter.

Bolagets tidigare förhoppning att vända till positivt resultat innan
året är slut kvarstår, detta ska dock inte tolkas som att årets
resultat som helhet förväntas bli positivt.

EKONOMISK ÖVERSIKT JANUARI - SEPTEMBER 2019

Nio månader
Jan-sept Jan-sept Förändring Förändring
Tkr 2019 2018 %
Totala intäkter 10 940 11 328 -388 -3,4%
Rörelseresultat -11 845 -16 266 4 421 27,2%
efter avskrivningar
Resultat efter -15 971 -20 894 4 923 23,6%
finansiella poster
Resultat efter skatt -13 014 -15 538 2 524 16,2%
och minoritetsposter
Likvida medel vid 9 354 1 174 8 180 696,8%
periodens utgång
Resultat per aktie, -0,020 -0,031 0,011 36%
i kronor
Antal aktier vid 656 655 270 501 784 900
resp. periodslut

Viktiga händelser under perioden juli - september 2019

· Abelcos intressebolag QuickBit eu AB noteras på NGM med första
handelsdag den 11 juli.

· Abelco intressebolag Zoomability Int AB noteras på Spotlight med
första handelsdag den 29 juli.

· QuickBit eu AB (publ) släpper sin första bokslutskommuniké (brutet
räkenskapsår per 30 juni) med ett resultat efter finansiella poster
på 47,9 mkr (varav 28,5 mkr skapades under årets sista kvartal).
Nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgick till 2 353 mkr.

· Abelco upptar lån på totalt 15 mkr i syfte att stärka
balansräkningen samt minska bolagets kapitalkostnader.

Viktiga händelser efter periodens utgång

· Abelcos dotterbolag TBS Group har erhållit ett första LOI avseende
beställning av ett 28 meters fartyg till ett värde av 45 MSEK.

· Abelco har gått samman med Fatfish Ventures AB (villkorat
godkännande av extrastämma i Abelco den 17 december) genom att 100%
av Fatfish Ventures AB förvärvats av Abelco och betalats
huvudsakligen med aktier i Abelco till kursen 12 öre. Tidigare ägare
i Fatfish Ventures AB äger därefter 53,3% av Abelco.

· Ett äldre lån om 4 miljoner kr härrörande från Abelcos
dotterdotterbolag Mockfjärdshus, har reglerats tillfullo.

VD KOMMENTAR

Tredje kvartalet - förhandlingar och väntan

Efter en mycket lyckosam notering av QuickBit har vi under tredje
kvartalet lagt fokus på affärsutveckling i TBS samt arbetat intensivt
med Fatfish för att skapa förutsättningar för en än mer framgångsrik
verksamhet i den nya gemensamma konstallationen. TBS har vi avhandlat
tidigare, arbetet där fortgår enligt plan, låt mig istället
presentera bakgrunden till affären med Fatfish.

Strategiska funderingar

QuickBit har blivit en lysande stjärna för Abelco som kommer tillföra
värde under många år framöver. Men utöver QuickBit finns inte så
många fler stjärnor även om TBS har potentialen att nå högt framöver.

Då vi tror starkt på QuickBit är vi inte beredda att avyttra vår
position än. Det lämnar oss med en stark balansräkning men svag kassa
- och därmed små möjligheter till ytterligare förvärv. Med få innehav
riskerar Abelco att bli en satellit runt innehaven utan egentligt
eget "liv". Som investmentbolag skulle vi då sakna möjligheter att
utveckla verksamheten vilket vi ser som ett framtida problem att
lösa.

Varför just Fatfish?

I syfte att förbättra Abelcos potential, etablerade vi i maj 2019
kontakt med Fatfish om ett samgående. Fatfish har några egenskaper
som Abelco värdesätter:

· En tydlig investeringsprocess specifikt gentemot företag inom
fintech och digitala tjänster

· Tillgång till en marknad med 90 miljoner internetanvändare i
Sydostasien

· En portfölj med många innehav varav flera har mycket stor
utvecklingspotential

· Etablerad verksamhet i Sverige med flera innehav som går att
notera inom överskådlig framtid

Affärspotential och synergier

I dialogen med Fatfish landade vi i några sanningar.

1. Värdering av bolagens innehav är svår då både QuickBit och flera
av innehaven i Fatfish har stor potential att öka. Därför blev 50/50
ägande den enda framkomliga lösningen.

2. Båda bolagen hade flera synergier och vi såg ganska snabbt att ett
samgående kunde ge portföljbolagen en accelererad tillväxtresa.

3. Istället för att lägga för mycket fokus på värdering insåg vi att
vi tillsammans kunde skapa betydligt större värden än var för sig,
ett plus ett kunde bli tre. Abelco har närvaron på den svenska
marknaden och Fatfish kan ta sina asiatiska portföljbolag till nästa
nivå på den nordiska marknaden.

Målsättningar framöver

I närtid ska bolagen konsolideras och samtliga innehav inventeras
avseende potential för utveckling och exit. Vi ser möjlighet att
frigöra stora värden de närmaste två åren vilket kommer skapa en
stabil kapitalbas för nya investeringar på den svenska marknaden för
fintech och digitala tjänster.

Samtidigt kommer de avyttringar vi gör medföra en positiv
resultatpåverkan för koncernen som helhet.

Investeringsstrategi

Sverige är ett nav vad avser utveckling av lösningar inom fintech och
digitala tjänster. I och med sammanslagningen med Fatfish är
strategin att investera i dessa svenska startups och hjälpa dem till
en större marknad. Det vi söker är lösningar som är skalbara och
geografiskt oberoende, dvs sådana som tilltalar 90 miljoner
internetanvändare i sydostasien.

Genom vår närvaro i sydostasien har vi kraft och kompetens att hjälpa
våra innehav att nå sin marknad på ett effektivt och framgångsrikt
sätt.

VÅRA INNEHAV I URVAL

QuickBit

Vad gäller verksamhetsutveckling och intäkter fortsätter QuickBit att
imponera. Företaget utvecklas betydligt bättre än vi förväntat vilket
är glädjande.

Vi tror på väsentligt högre kurser det närmaste året i takt med att
bolaget fortsätter sin utveckling och över tid visar på stabila
resultat.

TBS Yard

TBS har nu erhållit sitt första LOI avseende ett fartyg värt ca 45
mkr. Kunden ifråga har förbundit sig att hyra ett fartyg i TBS Marine
Services (under bildande) i minst 4 år till av TBS begärt pris. Efter
hyrestiden kan hyran antingen förlängas eller så kan kunden välja att
köpa fartyget till restvärdet.

Detta LOI är resultatet av många månaders samarbete med kunden kring
specifikation och utrustning av fartyget, vi är glada att i och med
detta ha fått vår första kund till TBS Marine Services (TBSMS).
Bolaget har därmed en kund som vill hyra fartyget men saknar
fortfarande kapital för att kunna betala varvet. Nästa steg är att
säkerställa finansiering för att snarast kunna beställa fartyget av
TBS Yard.

Vi har dialog med den tilltänkta finansieringspartnern och arbetar med
dem i syfte att säkra den finansiering TBS Marine Services behöver
för att kunna beställa och betala fartyget till TBS Yard.

Denna initala affär är viktig för TBS Group eftersom den visar "proof
of concept" och i sin tur kan ge upphov till fler liknande lösningar.

Green Ideas

Green Ideas har inlett ett samarbete med Haldens kommun i Norge i
syfte att etablera en pyrolysanläggning åt kommunen.

Pyrolys är en process där plast och gummi (t ex bildäck) förbränns på
ett miljömässigt bra sätt. Genom pyrolysprocessen omvandlas plast
till bränsle i form av syntestiskt drivmedel. Detta kan i sin tur
driva pyrolysanläggningen och/eller raffineras till förbränningsolja
att användas i t ex ett värmeverk.

Genom Pyrolys bidrar Green Ideas till världens stora problem med
avfallsplast, samtidigt som systemet bidrar till att generera energi
till låga kostnader.

iCandy

Detta bolag bedöms ha störst potential bland de innehav Fatfish har.
Bolaget är noterat i Australien (ASX:ICI) och har nyligen fokuserat
sina resurser på att tillsammans med partners lansera Esport Pro
League (ESPL), där iCandy kommer äga 42,55%. Läs mer om ESPL här -
https://espl.gg/our-strategy.

Esport är en globalt snabbt växande företeelse där nivån på prispengar
tangerar de som betalas ut inom golfen. Antalet åskådare och
deltagare växer lavinartat, bara för 2019 beräknas esportsindustrin
omsätta över 10 miljarder kr för att växa med över 70% de närmaste 3
åren.

iCandy utvecklar även mobila spel och har en community med över 300
miljoner mobilanvändare runt om i världen. Bland annat har man slutit
avtal med 9Games som är en del i Alibaba koncernen, för distribution
på den kinesiska marknaden.

Cloudaron

Bolaget är ett Saas (Software as a Service) bolag som har lyckats bra
med att bygga upp värden kring MRR (Monthly recurring revenues).

Cloudaron arbetar över större delen av världen, bland annat bygger man
nu ett nätverk av hemsidor åt fastighetsmäklare i Canada. Cloudaron
är listat på LEAP Market i Malaysia, det finns planer på att lista
bolaget på en mer likvid lista i närtid vilket bedöms positivt för
bolagets fortsatta värdeutveckling på handelsplatsen.

iFashion

Har flera e-handelsbolag och eventbolag under sig. Bland annat har
bolaget ett av de största fashion eventen i Singapore med ca 600.000
besökare. Inom e-handel har man bolag som Mega Fash och Dressebelle
som säljer både i fysiska butiker och en större del på nätet. Förra
året erhöll iFashion ett bud på upp till 18 MUSD
(omsättningsbaserat), budet accepterades dock inte av ägarna.

Fintech Asia Group

I Fintech group finns Fatberry som är market maker inom
mikroförsäkringar, liknande t ex svenska Insplanet. Fatberry har
skrivit kontrakt med flera större aktörer och satsar nu i Kuala
Lumpur förutom Singapore. Befolkningen i Malaysia är underförsäkrade
då det tidigare varit en krånglig och manuell process att teckna
försäkringar. Först på senare tid har detta digitaliserats vilket ger
en stor affärsmöjlighet till Fatberry.

I Fintech group finns även Raja Premi som arbetar på liknande sätt som
Fatberry men fokuserar på bilförsäkringar mot marknaden i Indonesien.

KOMMEN...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.