Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-28

Abelco Investment Group: Abelco Investment Group AB (publ) publicerar rapport för första halvåret 2017

Nettoomsättning uppgick till 21 838 tkr

Periodens rörelseresultat uppgick till 205 tkr

Periodens resultat efter skatt och minoritet uppgick till -815 tkr

Resultat per aktie: Neg

Eget kapital per aktie: 0,0084 kr

Under det första kvartalet 2017 fokuserade Abelco på att transformera
företaget med målet att bli ett renodlat investmentbolag vilket
skulle noteras på för ändamålet lämplig marknadsplats. Dotterbolagen
integrerades under denna period i Abelcos styrning.

Det andra kvartalet 2017 har kännetecknats av en mycket positiv
utveckling verksamhetsmässigt. Bolaget har, i linje med sin intention
noterats på NGM-börsen, genomfört flera riktade emissioner samt
genomfört ett antal affärer själv och genom sina dotterbolag.

Under kvartalet har även ett antal nya förvärvsobjekt genomlysts.
Detta har bland annat lett till finansiell investeringar i företaget
Umida Group AB (publ).

Den positiva utvecklingen återspeglas inte fullt ut i det ekonomiska
resultatet. Vi ser en eftersläpning av effekterna från de
förändringar som Abelco och dess dotterbolag har gått genom under de
två första kvartalen.

Det är värt att notera att inflödet av potentiella affärsmöjligheter,
trots annalkande semesterperiod, ökat markant och att Abelco har
kunnat renodla sin investeringsstrategi under kvartalet.

Reinhold Konnander

VD

Abelco Investment Group AB (publ)

Rapport

Period jan - jun 2017

Försäljning och resultat

Abelco-gruppen

Abelco-gruppen består av Abelco Investment Group AB som är moderbolag
med underkoncernerna JVM Gruppen och TBS Gruppen. I båda dessa
underkoncerner kontrollerar Abelco Investment Group 51% av rösterna
och kapitalet.

Nettoomsättningen för Abelco koncernen uppgick till 21 838 Tkr (f å 2
321 Tkr ). Det redovisade resultatet efter skatt för perioden uppgick
till -815 Tkr(f å -7 591 Tkr). Resultatet per aktie under perioden
uppgick till -0,0052 kr per aktie (f å -1,14 Kr).

JVM Gruppen

Finansiellt utfall för JVM-gruppen, som innefattar bolagen JVM Group
AB (moderbolag), Mockfjärdshus AB och Hembad Sverige AB, nettoomsatte
under perioden 18 705 Tkr med ett resultat efter skatt om 2 576 Tkr.
Under kvartal 3 har JVM Group avyttrat dotterbolaget Hembad till
Abelco Investment Group.

TBS Gruppen

Nettoomsättningen under perioden för TBS gruppen, som innefattar TBS
Group AB (moderbolag), TBS Yard AB samt TBS Industrial Properties AB
uppgick till 3 133 Tkr (f å E/T ). Det redovisade resultatet efter
skatt för perioden uppgick till -1 706 Tkr (f å E/T).

Resurser har tillförts dotterbolagen för att stärka både
försäljningsorganisationerna och lednings-funktionerna för TBS, JVM
och Hembad.

Likviditet och finansiering

Vid periodens utgång uppgick Abelco gruppens likvida medel till 11 155
Tkr (f å 1 617 Tkr). Utnyttjade krediter uppgick till 10 328 Tkr.
Totala kreditramen uppgick till 0 kr.

I kvartal 2 genomförde Abelco Investment Group AB (publ) en riktad
nyemission om 51 600 000 aktier till kursen 0,15 SEK. Sammanlagt
tillförde denna emission Abelco 7 740 000 SEK före
emissions-kostnader. I samband med detta kom antalet aktier att öka
från 105 000 000 stycken till 156 600 000 stycken.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 30 juni 2017 uppgick Abelco gruppens egna kapital till 1 309
Tkr (hänförligt till moderbolagets ägare) (f å 681 Tkr).

Bolagets soliditet uppgick den 30 juni 2017 till 2 procent (f å 90
procent). Aktiekapitalet var per den 30 juni fördelat på 156 600 000
aktier med ett eget kapital per aktie om 0,0084 Kr. Det finns endast
ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets
tillgångar och resultat.

Notering

Abelcos aktier handlades under perioden den 17 januari 2011 till och
med den 20 september 2016 på AktieTorget under kortnamnet ABE och med
ISIN-kod SE0003617075. Under hösten 2016 inledde styrelsen i Abelco
processen att uppta handeln med bolagets aktier på NGM Nordic MTF.

Abelco Investment Group AB (publ) erhöll den 22 maj 2017 godkännande
från NGM att notera sin aktie på NGM MTF. Första handelsdag kom att
bli den onsdag 24 maj 2017. Abelcos aktie handlas under kortnamnet
ABIG MTF med ISIN-kod SE0003617075. Per den 30 juni 2017 hade bolaget
cirka 1100 aktieägare.

Anställda

Per den 30 juni 2017 hade Abelco en (1) anställd f å 0), bolagets
verkställande direktör. Övriga tjänster köps in på konsultbasis i
syfte att minimera fasta kostnader för Abelco.

Väsentliga händelser under perioden

I samband med bolagsstämman fattades beslut om att emittera 51 600 000
aktier i en riktad nyemission till en grupp om nio investerare. Detta
skedde den 15 maj. Totalt sett inbringade emissionen 7,74 Mkr före
emissionskostnader. De nya aktierna emitterades till en kurs om 0,15
SEK, och berättigar till utdelning från och med innevarande
räkenskapsår. Emissionskursen 0,15 skall ställas mot aktiekursen i
senaste företrädesemission vilken avslutades i november 2016, där
kursen var satt till 0,12 SEK. Den riktade emissionen görs således
till ett pris motsvarande 125 % av senaste emission. Genom
nyemissionen ökade antalet aktier i bolaget med 51 600 000 stycken
till 156 600 000 aktier. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet med 5
160 000,00 SEK från 10 500 000,00 SEK till 15 660 000,00 SEK.

Samma dag utsågs Reinhold Konnander till VD vid företaget och
efterträdde då Peter Nisser.

Abelco Investment Group AB (publ) erhöll den 22 maj godkännande från
NGM att notera sin aktie på NGM MTF. Första handelsdag var onsdag 24
maj 2017. Aktien har sen dess varit bland de mest handlade aktierna
på NGM och har haft en god utveckling.

Den 1 juni tecknade bolaget ett intentionsavtal om att förvärva 100%
kapital och röster i Hembad Sverige AB från delägda JVM Group AB.
Köpeskillingen uppgår till 3,5 Mkr. Hembad Sverige AB omsatte under
2016 ca 18 Mkr. Under första halvåret 2017 översteg omsättningen 9,8
Mkr.

Den 13 juni tecknade bolaget i en riktad nyemission 1.200.000 aktier i
Umida Group AB (publ), varvid Abelco blir störste ägare i Umida med
ca 11% av kapital och röster. Umida Group AB (publ) riktade
nyemission till Abelco Investment Group AB (publ) omfattade 1.200.000
B-aktier till priset 5,00 kr per aktie. Total emissionslikvid var
6.000.000 SEK. Genom emissionserbjudandet fick Umida en tydlig större
aktieägare med en ägarandel motsvarande ca 11% av kapital och röster.

Samma dag fattade Styrelsen för bolaget beslut om en riktad nyemission
till en mindre grupp nya investerare om totalt 60 000 000 aktier till
en kurs om 0,25 kr per aktie, innebärande 15 miljoner kronor före
transaktionskostnader. Skäl till nyemissionen var att finansiera
förvärv, såsom Hembad Sverige AB jämte investeringen i Umida Group AB
(publ). Emissionen skede med stöd av bemyndigande från bolagsstämma 8
mars 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 3 juli 2017 slutfördes affären med Hembad AB i enlighet med
tidigare beskriven intentionsförklaring.

Samma dag förvärvar bolaget ca 6,4% av kapital och röster i Quickbit
eu AB (publ), inför ägarspridning och planerad notering av Quickbit
eu AB (publ) under senare delen av 2017. Abelco innehar efter
förvärvet 337.500 aktier i Quickbit eu AB (publ), vilket motsvarar ca
6,4 % av kapital och röster. Aktierna förvärvades till kursen 16 kr
per aktie. Quickbit eu AB (publ) har för avsikt att genomföra en
ägarspridning under tredje kvartalet 2017, varefter bolaget ämnar
notera sin aktie för handel på lämplig handelsplattform.

Den 18 Juli avyttrade Abelco hela sin lånefordran i Athene
Immobiliengruppe GmbH, den tidigare kommunicerade fastighetsaffären i
Tyskland, för 5,4 MSEK plus tilläggsköpeskilling om potentiellt
ytterligare 1 MSEK. Detta motsvarade det nominella lånebeloppet om
5,4 MSEK. Utöver regleringen av det nominella lånebeloppet kan Abelco
erhålla en tilläggsköpeskilling när den slutliga affären som Athene
Immobiliengruppe GmbH ämnar genomföra genomförts, alternativt senast
1 oktober 2017. Sådan tilläggsköpeskilling, i form av alternativ
ränta, kan uppgå till 1 MSEK. Skälet till att Abelco avyttrade sin
lånefordran är att processen kring den fastighetsfinansiering som
lånefordran avser bedöms dra ut på tiden på ett sätt som inte fullt
ut gagnar Abelco's aktieägare.

Den 8 augusti förvärvade Abelco Investment Group ABs (publ) delägda
dotterbolag Mockfjärdshus AB en fastighet på Råsundavägen i Solna som
omedelbart skall konverteras från kontor till attraktiva
bostadsrätter. Beräknad bruttovinst i projektet är 15 - 18 MKR.
Fastigheten är Spiran 1, med adress Råsundavägen 114 samt Postgränd 2
- 6 som ligger i det mycket attraktiva och eftersökta bostadsområdet
Gamla Råsunda med omedelbar närhet till Mall of Scandinavia, Haga
Norra samt Solna station. Fastigheten omfattar en byggnad i gott
skick från 1910-talet om tre våningsplan samt en vind och källare och
med en total bruttoarea om ca 1100 m2. Efter ombyggnationen kommer
den nybildade Bostadsrättsföreningen bestå av 22st lägenheter samt en
kommersiell butikslokal. Bygglov för konverteringen till bostäder är
godkänt, BRF är bildad och Mockfjärdshus kommer omedelbart att
påbörja projekteringen för ombyggnationen samt konceptutveckling och
paketering inför en kommande försäljning av bostadsrättslägenheterna.
Fastigheten beräknas vara färdigställd för inflyttning under Q3 2018.

Nuläge

Abelco kom att gå från att vara ett rörelsedrivande bolag till att
inrikta verksamheten mot investeringar i micro cap företag. Abelco
har som huvudstrategi att investera i ett tidigt stadium och därefter
vara aktiva i utvecklingen av sina bolag. Även investeringar i mogna
bolag kan komma att genomföras om rätt objekt dyker upp.
Investeringar i tidiga faser är av sin natur riskfyllda. Därför har
Abelco som mål att investeringarna ska vara redo för avyttring
alternativt redo för notering på lämplig marknadsplats inom 12
månader från investeringstillfället. Att notera bolagen minskar
inlåsningseffekten i de fall Abelco är minoritetsägare genom att det
blir lättare att avyttra innehavet. Samtidigt kan en notering skapa
bättre förutsättningar för kapitalanskaffningar och förbättra
bolagens synlighet. Genom att Abelco kan tillföra kapital och ett
brett nätverk till sina investeringar ser styrelsen att Bolaget är en
attraktiv partner för entreprenörer och ägare. I syfte att skapa
intäkter kommer Abelco även att arbeta med företagsrådgivning kring
verksamhetsutveckling samt finansieringslösningar med hög avkastning
för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig avkastning
för sina aktieägare.

Framtid

Abelco ser med tillförsikt fram emot 2017. Bolaget har gjort ett antal
...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.