Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

Abelco Investment Group: Abelco och Fatfish Global Ventures går samman för att skapa ett ledande investeringsbolag med int...

Styrelsen i Abelco Investment Group AB (publ) ("Abelco") samt
majoritetsägarna av Fatfish Global Ventures AB ("Fatfish") har
träffat en överenskommelse om att Abelco förvärvar Fatfish genom
betalning med egna aktier till en kurs om 0,12 kr per aktie. Genom
förvärvet skapas ett ledande investeringsbolag med internationell
närvaro från Norden till Sydostasien och en portfölj överstigande 20
innehav. Abelco avser att kalla till extra bolagsstämma för
godkännande av förvärvet och emissionerna.

Till grund för transaktionen ligger en överenskommelse som innefattar
ett initialt förvärv om 94,83% av kapital och röster i Fatfish, med
avsikt att uppnå 100% inom kort. Abelco avser genomföra förvärvet
genom en kvittningsemission av huvudsakligen aktier respektive
konvertibler till en mindre del. Säljarna av Fatfish erhåller till
största del betalning i form av aktier i Abelco till kursen 0,12 kr
per aktie, varvid Fatfish's nuvarande majoritetsägare erhåller 51,75%
i första steg. Under förutsättning att även minoritetsägarna i
Fatfish accepterar erbjudandet kommer Fatfish nuvarande aktieägare
äga 53,3% av Abelco efter transaktionen.

Transaktionen i korthet, villkorat av godkännande från kommande extra
bolagsstämma:

· Abelco förvärvar Fatfish genom betalning i egna aktier till kursen
0,12 kr per aktie.

· I och med transaktionen uppstår en preliminär positiv
resultatpåverkan av engångskaraktär om överstigande 30 MSEK i Abelco
då förvärvspriset om ca 104 MSEK understiger det preliminära egna
kapitalet om ca 140 MSEK i det förvärvade bolaget.

· Emission av vederlagsaktier och konvertibler såsom betalning för
100% av aktierna i Fatfish:

· Abelco erlägger 704 410 476 aktier i Abelco till
majoritetsägaren Fatfish Blockchain Ltd såsom betalning för 80,97% av
Fatfish, vilket motsvarar 50,1% av Abelco, efter accept från samtliga
minoritetsägare i Fatfish.

· Abelco erlägger 44 943 189 aktier i Abelco till minoritetsägare
såsom betalning för 5,17% av Fatfish, vilket motsvarar 3,2 % av
Abelco.

· Vid förvärv av 100% av Fatfish kommer säljarna av Fatfish efter
genomförd transaktion äga 53,3% av aktierna i Abelco.

· Abelco utfärdar konvertibla skuldebrev om ca 14,5 MSEK till
övriga ägare i Fatfish, bestående av AB Mansholmen, Wollert Melin AB
och Biljon AB, såsom betalning för resterande 13,87% av Fatfish.
Konvertibelinnehavarna ges rätt att konvertera sina konvertibler till
nya aktier i Abelco till 0,12 kr per aktie per 2020-12-31.

· Befintliga aktieägare i Abelco föreslås att vederlagsfritt erhålla
1 teckningsoption av serie TO3 per 9 aktier och detaljer om TO3
presenteras i kommande kallelse till extra bolagsstämma.
Teckningsoptioner av samma serie föreslås även emitteras till
säljande ägare i Fatfish jämte transaktionsrådgivare och
nyckelpersoner i Abelco samt Fatfish.

· Efter genomförd affär kommer Abelco ha totalt 1 406 008 935 aktier
till en total värdering av 168 721 072 kr räknat på 0,12 kr per
aktie.

· Existerande optionsprogram i Abelco (TO1 samt TO2) påverkas inte
av samgåendet mellan bolagen.

· Kallelse till extra bolagsstämma planeras ske utan dröjsmål.
Övrigt rörande transaktionen:

· Fatfish har före transaktionen 3 st konvertibler utfärdade med
villkor om rätt till teckning av aktier i Fatfish i händelse av
notering av aktierna i Fatfish. Dessa konvertibler omfattar 1) 0,76
MSEK, 2) 0,4 MSEK respektive 3) 26,9 MSEK. Konvertibel nr 1-2 kommer
att regleras kontant under 2020, varvid konvertibel nr 3 som till
största del innehas av Fatfish störste ägare, Fatfish Blockchain Ltd,
omvandlas till ett regelrätt lån med löptid om 5 år, med en årsränta
om 5%.

· Säljarna av Fatfish har accepterat en s.k. lock-up på 100% av sitt
nya innehav i Abelco i 6 månader samt därefter 50% av innehavet i
ytterligare 6 månader.

· Styrelserna i Abelco och Fatfish har vidare enats om att Abelcos
styrelse skall föreslå extra bolagsstämma i Abelco där en
styrelserepresentation som bättre motsvarar den förändrade
ägarstrukturen ska beslutas.

· Mer detaljerad information om förslag till beslut presenteras inom
föreskriven tid före extra bolagsstämma.

Fatfish har kontor i Stockholm och Singapore med en
investeringsportfölj både i Sverige och internationellt. I Fatfish's
portfölj med totalt 15 innehav finns bl.a. ett majoritetsägande i
iCandy Interactive Ltd (www.icandy.io) som är noterat på
australiensiska börsen, Australian Securities Exchange (ASX: ICI).
Därutöver finns icke-noterade innehav i Sverige och primärt
Sydostasien, såsom t.ex. Fatberry Sdn Bhd (www.fatberry.com) som
skalbart erbjuder smarta microförsäkringar till konsument i
Sydostasien.

Portföljbolagen i Fatfish (www.fatfishglobal.com) har mer än 250
anställda. Fatfish har i samband med en egen potentiell
noteringsprocess i Sverige värderats till ca 140 mkr. Av strategiska
skäl har nu Abelco och Fatfish istället valt att gå samman för att
tillsammans skapa en ledande investeringsaktör med internationell
närvaro, till nytta för båda parter och dess aktieägare.

Huvudägare i Fatfish är Fatfish Blockchain Ltd ("FBL")
(www.fatfish.co) med 80,97% av kapital och röster i Fatfish. FBL är
även det noterat på australiensiska börsen, Australian Securities
Exchange (ASX: FFG) med Kin-Wai Lau (född 1976) som VD och
koncernchef. Kin-Wai Lau är även styrelseledamot i Fatfish och
innehar utbildningar inkluderande en MBA från Oxford University,
Bachelor of Electrical and Electronics Engineering från The
University of Manchester samt kandidat till filosofie doktor och
forskningsmedlem vid Imperial College i London.

Styrelseordförande i Fatfish såväl som i huvudägaren Fatfish
Blockchain Ltd är Nyap Liou Gan (Dato' Larry Gan) (född 1954). Larry
har mångårig erfarenhet från ledande befattningar och
styrelsepositioner i verksamheter såsom t.ex. Accenture där Larry
bl.a. var chef för Accentures mångmiljardfond för investeringar i
Sydostasien.

Verkställande direktör i Fatfish är Johan Rooth (född 1983) med
utbildning i ekonomi och kommunikation från Mittuniversitetet och
Göteborgs universitet. Johan har mångårig erfarenhet från bankvärlden
såsom SEB samt erfarenhet från start-ups och M&A inom
teknologisektorn.

"Ett sammanslaget Abelco-Fatfish skapar goda möjligheter för expansion
av portföljbolagen genom gemensamma hubbar i både Stockholm och
Singapore. Dessutom får det nya Abelco en långt mer framskjuten
position med möjlighet till fler förvärv och snabbare väg till
marknad för förvärvade bolag. Abelco erhåller genom transaktionen
tillgång till viktigt strukturkapital som väsentligt förbättrar
bolagets framtida möjligheter i att attrahera svenska start-ups som
ges räckvidd mot Sydostasien.

Det nya Abelco uppnår viktiga synergier som t.ex. effektivare
exitprocesser och lägre operativa kostnader i relation till antalet
innehav i portföljen, samtidigt som potentialen i att attrahera nya
investeringsobjekt och snabbare skapa värdetillväxt i dessa ökar. Det
är med stor tillförsikt jag ser på det nya Abelco och jag hoppas att
våra aktieägare delar min syn kring det positiva i att vi uppnått
denna affärsmöjlighet." säger Kenneth Arnström, styrelseordförande i
Abelco Investment Group AB (publ).

"Från ägarperspektiv är vi imponerade av den svenska marknaden och
dess framskjutna läge och förmågor avseende start-ups inom flertalet
områden, inklusive fintech och andra digitala tjänster. Att kunna
kombinera detta med organisatorisk styrka genom våra kontor i
Stockholm och Singapore och våra portföljinnehav ger goda
förutsättningar för ömsesidiga fördelar i att exploatera innehaven
mot marknaden i både Europa, med fokus på Norden, samt gentemot
marknaden i Sydostasien. Det är med stor ödmjukhet och förhoppning
som vi ser fram emot att erhålla slutligt besked från extra
bolagsstämma i Abelco och därmed vårt blivande samgående." säger
Kin-Wai Lau, styrelseledamot i Fatfish Global Ventures AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Arnström, styrelsens ordförande
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: kenneth.arnstrom@abelco.se
Telefon: +46 700 929 555

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt
strategin: investeringar till rimlig värdering med goda
förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed
investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig
risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14
november 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/abelco-investment-group/r/abelco-och-fatfish-...
https://mb.cision.com/Main/15414/2955779/1141294.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.