Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-13

Abelco Investment Group: Delårsrapport för Abelco Investment Group AB (publ) för perioden JANUARI - SEPTEMBER 2017

Årets tredje kvartal innehöll en rad transaktioner, både i form av
förvärv såväl som avyttring och finansiering. Ambitionen är att över
tid behålla en god transaktionsintensitet genom det flöde av
potentiella investeringsobjekt som löpande genomlyses och utvärderas
i tillägg till att finansiera fortsatt investeringskraft.

Stora resurser och insatser har tillförts våra industriella
investeringar i JVM Group AB, med tillhörande Mockfjärdshus AB och
Hembad Sverige AB, samt i TBS Group AB, med tillhörande TBS Yard AB
och det avyttrade TBS Industrial Properties AB.

JVM Group har krävt stora finansiella resurser vari Mockfjärdshus
tvingats till att bromsa sin ursprungliga affärsidé med husbyggande
och samtidigt utveckla ny riktning och strategi där andra
fastighetsrelaterade projekt utvärderas löpande. Hembad, som till
viss del drabbats negativt av systerbolaget Mockfjärdshus finansiella
problem, har inte fullt ut klarat av att leverera den tillväxt som
önskats om än att ytterligare investeringar nu görs för att leverera
på den tillväxtstrategi som bolaget nu har.

TBS Group har genom sitt dotterbolag TBS Yard breddat sitt
marknadserbjudande vari sälj- och utvecklingsresurser lagts på att
möjliggöra denna applikationsbreddning och skapa en god position för
framtida affärer, både av ny såväl som tidigare produktkaraktär.
Avyttringen av TBS Industrial Properties syftar till en renodling av
verksamheten inom TBS och skapar dessutom ett positivt resultat- och
resurstillskott.

Av våra ägarandelsmässigt mindre investeringar kan nämnas att Umida
Group AB (publ) indikerar god utveckling om än att kursutvecklingen
inte varit fullt tillfredsställande. Quickbit har efter
rapportperiodens utgång ansökt om notering på NGM MTF och vi följer
denna utveckling. Fluffy Mountain (tidigare FikaBox) har ompaketerat
sitt produkterbjudande gentemot detaljhandeln, vilket vi hoppas få
anledning att återkomma till framöver avseende bolagets
framtidsutsikter. PrettyClose (med tjänsten www.hotelinsider.com) är
något sena i sin lansering, vari ambitionen nu är att accelerera
processen under kommande period.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Rörelsens intäkter

Koncernens intäkter för årets första nio månader uppgick till 39,2
MSEK (0,1 MSEK). Inom Mockfjärdshus och TBS Yard har nedskrivning av
vissa skulder gjorts i enlighet med ackord som överenskommits, vilket
totalt uppgår till ca 13,1 MSEK (0 MSEK) och ingår i koncernens
totala intäkter.

Rörelsens kostnader

Koncernens kostnader för årets första nio månader uppgick till 45 MSEK
(0,2 MSEK) och består i stort av de operationella kostnader som
föreligger i våra ägarmässigt större innehav, såsom JVM och TBS, för
vilka resultaträkningarna konsolideras i Abelco fullt ut. Abelco's
egna operativa kostnader bibehålls låga kopplade till en minimal
anställd organisation jämte ett fåtal konsulter vilka anlitas på
projektbasis.

Rörelseresultat

Koncernens rörelseresultat för årets första nio månader uppgick till
-6,0 MSEK (-0,1 MSEK).

Resultat efter finansiella poster

Koncernens resultat efter finansiella poster för årets första nio
månader uppgick till 9,1 MSEK (-7,4 MSEK), vari reavinst avseende
avyttring av aktierna i TBS Industrial Properties är inkluderat.
Fastigheten i TBS Industrial Properties värderades till 17 MSEK och
reavinsten vid avyttringen av samtliga aktier i TBS Industrial
Properties uppgick till ca 15,7 MSEK.

Resultat per aktie

Resultat per aktie för koncernens första nio månader uppgick till 0,04
SEK (-1,10 SEK). Antalet aktier uppgick vid rapportperiodens slut
till 256 600 000 aktier.

Finansiell ställning

Per den 30 september 2017 uppgick koncernens egna kapital till 34,5
MSEK (0,7 MSEK). Kassa för koncernen uppgick till 1,7 MSEK (0,2
MSEK).

För mer information kontakta:

Henrik Sundewall, VD och koncernchef
Abelco Investment Group AB (publ)
076 - 877 00 00

Kenneth Arnström, styrelseordförande
Abelco Investment Group AB (publ)
070 - 092 95 55

Om Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd
kravprofil. Verksamhets- och affärsutvecklingsfokus med tydligt
värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont.
Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög
avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11
september 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/abelco-investment-group/r/delarsrapport-for-ab...
http://mb.cision.com/Main/15414/2390201/750834.pdf
http://mb.cision.com/Public/15414/2390201/80141a4919da0a5d.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.