Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-24

Abelco Investment Group: Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB (publ), 556775-2745
("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 juni 2017
kl. 15 på Advokatfirman Fylgias kontor på Nybrogatan 11 i Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 15 juni 2017,
och dels senast den 15 juni 2017 anmäla sitt deltagande till Bolaget
antingen under adress: Abelco Investment Group AB (publ), Birger
Jarlsgatan 60, 6 tr., 114 29 Stockholm eller via e-post:
investor@abelco.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella
biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för
aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas
tillgängligt på Bolagets hemsida www.abelco.se. Aktieägare som
företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om
fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman
insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får
inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att
delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den
15 juni 2017 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före
nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning
1 Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om följande:
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Val till styrelsen och av revisor
11. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller
konvertibler

12. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa
smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med
registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

13. Stämmans avslutande
Förslag till beslut m.m.
Punkt 11 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner
och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden intill
nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut
om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner
och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser.
Nyemission och emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport,
kvittning eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra
stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Nyemission eller emission i
enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Syftet
med bemyndigandet och skälen för avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna
finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

Punkt 12 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att
företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med
registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att
företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det
fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller
Euroclear Sweden AB.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på
Bolagets ekonomiska situation, dels på Bolagets förhållande till
annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens
fullständiga förslag till beslut enligt ovan och yttranden enligt
aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast
tre veckor före stämman på Bolagets webbplats www.abelco.se. Dessa
handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och
lämnar sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet
aktier och röster i Bolaget 156 600 000. Bolaget innehar inga egna
aktier.

____________________
Stockholm i maj 2017
Abelco Investment Group AB (publ)
Styrelsen
För mer information kontakta:
Reinhold Konnander, verkställande direktör
Abelco Investment Group AB (publ)
073 - 068 56 20
reinhold.konnander@abelco.se
Henrik Sundewall, styrelseordförande
Abelco Investment Group AB (publ)
076 - 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar inom tydliga segment med
förutbestämd kravprofil. Genom samarbete med bl.a. FrontOffice Nordic
AB (publ) m.fl. skapas investeringsförutsättningar till hög
avkastning till rimlig risknivå.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/abelco-investment-group/r/kallelse-till-arssta...
http://mb.cision.com/Main/15414/2271625/678340.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.