Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-14

Abelco: Kallelse till årsstämma iAbelco AB (publ)

Aktieägarna i Abelco AB (publ), 556775 - 2745, kallas härmed till
årsstämma den 12 maj 2016 kl. 14:00 i bolagets lokaler på Dinglevägen
81 i Bovallstrand.

A. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 6 maj 2016
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels
anmäla sin avsikt att delta senast den 9 maj 2016 kl. 12:00. Anmälan
skall ske per e-mail investor@abelco.se eller skriftligen till
bolaget under adress: Abelco AB (publ), Dinglevägen 81, 456 47
Bovallstrand. Vid anmälan bör uppges aktieägares (och, i
förekommande fall, ombuds) namn, person-/organisationsnummer, adress
och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst 2).
För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas vid
stämman. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.abelco.se. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia
av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken
utvisar behörig firmatecknare. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i
stämman, före den 6 maj 2016 tillfälligt ha registrerat aktierna i
eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 6 maj 2016.

B. Ärenden på stämman

1.Val av ordförande vid stämman.

2.Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.Godkännande av dagordning.

4.Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna
protokollet.

5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7.Beslut: a) om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; b) om
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen; c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter
och verkställande direktören.

8.Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

9.Val av styrelse, revisor och valberedning.

10.Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission.

11.Beslut om ändring av bolagsordningen

12.Avyttring av dotterbolag

13.Stämmans avslutande.

Förslag till beslut m.m.

Punkt 8 och 9 Valberedningen för styrelse och revisor, bestående av
Thore Johansson och Mikael Andersson, föreslår att stämman fattar
beslut om att: Ordinarie styrelseledamöter som ej är anställda i
koncernen erhåller 35 600 kronor vardera i styrelsearvode
(alternativt fakturerat arvode 47 300 kr). Styrelsens ordförande
föreslås erhålla 62 300 kronor i styrelsearvode (alternativt
fakturerat arvode 82 900 kr),revisorn ersätts mot godkänd räkning,
Nils-Gunnar Aronsson omväljs som ordförande, Mikael Andersson och
Jörgen Åkesson omväljs som ledamöter, nyval en ledamot vilken
presenteras senast 28 april JDG Revision AB omväljs som revisor.

Punkt 10 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga
styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller
konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningen.
Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med
bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt
eller apport. Punkt 11 För att möjliggöra för styrelsen att fatta
beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler enligt styrelsens förslag till bemyndigande i punkt 10
ovan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolagsordningens
bestämmelser om antal aktier och aktiekapital ändras. Samtidigt
föreslås en justering av bolagets säte med angivande av kommun enligt
gällande praxis enligt följande.

Nuvarande lydelse:

"§ 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Bovallstrand.

§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 kronor och
högst 2.000.000 kronor.

§ 5 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst 5.000.000 aktier
och högst 20.000.000 aktier.

Föreslagen lydelse:

"§ 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Sotenäs.

§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2.625.000 kronor
och högst 10.500.000 kronor.

§ 5 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst 26.250.000 st och
högst 105.000.000 st."

Bolagsordningsändringen avseende § 4 och § 5 ska vara villkorad av att styrelsen beslutar om nyemission med stöd av bemyndigandet i punkt 10 ovan med ett sådant antal nya aktier som ryms inom ovan föreslagna gränser. Punkt 12

Bolaget avser ingå avtal med styrelseledamoten Mikael Anderssons
helägda bolag DaticIT AB 556384-9453 om avyttring av aktierna i
Abelco Utveckling AB, 556575-8496 och Rollertilt AB, 556762-0314.
Abelco Utveckling AB och Rollertilt AB är av Abelco AB helägda bolag
och mot bakgrund av Mikael Andersson ställning som styrelseledamot
föreslås årsstämman godkänna försäljningen som skall ske till ett
belopp motsvarande bolagens substansvärde.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag under punkterna 10-11
erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar
minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna. Vid bolagsstämmans beslut om godkännande av överlåtelsen
ska aktier som direkt eller indirekt innehas av Mikael Andersson
eller närstående till honom bortses ifrån.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer från och med den 21
april 2016 och styrelsens fullständiga förslag, jämte redogörelse och
värderingsutlåtande kommer från och med den 28 april 2016 att i sin
helhet hållas tillgängliga på bolagets kontor under adress Abelco AB
(publ), Dinglevägen 81, 456 47 Bovallstrand samt på bolagets hemsida
www.abelco.se och kommer att skickas till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid
bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och
verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Bolaget har 6 688 888 aktier och röster. 14 April 2016 Styrelsen i
Abelco AB (publ)

Ytterligare information Ytterligare information lämnas av styrelsens
ordförande NilsGunnar Aronsson 0705 467 744 eller dess VD Mikael
Andersson ma@abelco.se, 0523-666 006.

Kort om Abelco Abelco erbjuder genom sitt dotterbolag Abelco Nordic AB
prisvärda gräv-, last- och entreprenad-maskiner samt tillbehör och
har intagit en tätposition på den svenska marknaden. Bolagets
maskiner tillverkas enligt svenska specifikationer och håller en
mycket hög standard. Abelcos andra dotterbolag Rollertilt AB -
utvecklar, tillverkar och säljer tillbehör för entreprenadmaskiner
som underlättar hanteringen och effektiviserar arbetet för
maskinanvändaren. Abelco handlas från 17/1 2011 på AktieTorget.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/abelco/r/kallelse-till-arsstamma-iabelco-ab--p...
http://mb.cision.com/Main/11615/9955737/501058.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.