Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-22

Abera Bioscience AB publicerar bokslutskommuniké för 2020

Abera Bioscience AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2020.

Finansiell översikt över fjärde kvartalet och helåret 2020

FJÄRDE KVARTALET

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (1 041) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 728 (12) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,25 (0,01) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 14 (83) %.

HELÅRET 2020

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 816 (1 508) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 642 (-2 471) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,52 (-1,06) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 14 (83) %.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2020

 • Den pre-kliniska utvecklingen av ett vaccin mot pneumokocker har fortskridit enligt plan. Under året har en huvudkandidat, Ab-01.12, valts ut från flera möjliga och utvecklingen nådde en milstolpe där bolaget beslutade att gå vidare och förbereda kandidaten för klinisk Fas I efter avslutande optimeringsstudier.
 • Under Q1, när pandemin började sprida sig, gjorde bolaget ett strategiskt val att inte ändra fokus och driva egen utveckling av vaccinkandidat mot Covid-19. Under Q2 blev bolaget kontaktad av flera internationella forskningsinstitutioner som var intresserade av att använda Aberas teknologier i egna vaccinkandidater mot Covid-19. Tillsammans med Vrije Universiteit Amsterdam designades tre olika vaccinkandidater som testats vidare av samarbetspartners i pre-kliniska studier. 
 • Bolaget har under året haft samarbeten inom immunonkologi tillsammans med institutioner i Nederländerna, Italien och Sverige. Slutsatser från dessa samarbeten har legat till grund för bolagets beslut att lägga mer egna resurser på området och har undersökt lämpliga samarbetspartners för det.
 • Klamydiaprojektet, finansierat av EU Horizon 2020, fortlöper enligt plan med pre-kliniska studier och utveckling och optimering av plattformsteknologin.
 • Bolaget beslutade under Q2 att börja förbereda bolaget för att accelerera utvecklingen och för att noteras på Spotlight Stock Market. Som en del i den satsningen beslutades att bl.a. stärka organisationen och anställa en ny VD.
 • Maria Alriksson började som ny VD per 1 oktober 2020. Anders Ericson, som avgick som VD under hösten 2020 är fortfarande styrelseordförande och arbetar fortsatt aktivt inom bolaget.
 • Bolaget har under året stärkt och breddat kompetensen i styrelsen genom att på extra bolagsstämma 2 december 2020 välja in Cristina Glad och Fredrik Juserius i styrelsen. Däremot valde bolagets erfarne och uppskattade styrelseledamot Prof. Alf Lindberg i november att träda ur styrelsen på grund av ålders- och hälsoskäl.
 • Bolaget beslutade inleda en process för notering på Spotlight Stock Market och valde att samarbeta med Sedermera Fondkommission inför detta.
 • På extra bolagsstämma 2 december 2020 beslutades om optionsprogram för anställda och styrelse i syfte att motivera och knyta till sig ett långsiktigt engagemang. Optionsprogrammet löper till december 2023 och ger då möjlighet att lösa in optionerna till aktier för ett pris om 24,60 kr per aktie.
 • Bolaget tog i november ett brygglån om en miljon kronor från en befintlig aktieägare som kvittas mot aktier i samband med IPOn.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolaget blev den 15 januari 2021 godkända för handel av Spotlight Stock Market, under förutsättning att lägstanivån på IPOn och spridningskravet uppfylls.
 • Styrelsen beslutade samma dag att, med bemyndigande från extra bolagsstämma 2020-12-02 inleda en nyemission om 24,1 msek före emissionskostnader med teckningstid 2021-01-19 - 2021-02-02.
 • Nyemissionen övertecknades och hade en teckningsgrad på 915%.
 • Emissionsbeloppet har betalats in på bolagets konto.
 • Bolaget tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 24 februari 2021.

Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.aberabio.com

För mer information, vänliga kontakta:

Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 72 020 24 73
E-post: info@aberabio.com
Hemsida: www.aberabio.com

Författare Cision