Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

Absolent Group: Årsstämma i Absolent Group AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ABSOLENT GROUP AB (PUBL)

Årsstämman i Absolent Group AB (publ) den 3 maj 2019 godkände styrelsens förslag om utdelning med 1:50 kronor per aktie för verksamhetsåret 2018 med avstämningsdag den 7 maj 2019. Utbetalning beräknas ske med början den 10 maj 2019.

VD för Absolent Group AB (publ), Axel Berntsson informerade om utvecklingen 2018 samt redovisade den under dagen lämnade rapporten för första kvartalet 2019.

Årsstämman beslutade om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen så som de framlagts i årsredovisningen för 2018.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem stycken med omval av Mikael Ekdahl, Joakim Westh, Per-Axel Fagerholm och Märta Schörling Andreen, med Mikael Ekdahl som ordförande för styrelsen. Nyval av Johan Westman som styrelseledamot.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 200 000 kr till styrelseordföranden samt 100 000 kr till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Till revisor omvaldes Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Auktoriserade revisorn Damir Matesa utsågs till huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade om bemyndigande av styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 första stycket 6 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst 10 % av utestående aktier. Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter, deltagande i nyemissioner i dotterbolag eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp motsvarande aktiernas marknadsvärde vid tiden för genomförandet av nyemissionen. Styrelsen bemyndigades även att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Lidköping 2019-05-03

Absolent Group AB (publ)

Ytterligare information
Protokoll fört vid årsstämman finns även att tillgå på www.absolentgroup.se http://www.absolentgroup.se . Frågor besvaras av:
CEO Axel Berntsson: 0510 - 48 40 00
CFO Anna Åkerblad 0510 - 48 40 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Absolent Group Kommunike fran arsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26004

Absolent Groups aktie handlas på Nasdaq First North. Bolagets Cerified Adviser är Erik Penser Bank AB. Tel 08-463 83 00. E-mail:certifiedadviser@penser.se mailto:certifiedadviser@penser.se .

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.