Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-14

Absolent Group: Kallelse till årsstämma i Absolent Group

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ABSOLENT GROUP

Aktieägarna i Absolent Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 25 maj 2016 kl 15:00 på Stadshotellet på Gamla Stadens Torg 1
i Lidköping.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

* dels vara införd i av Euroclear Sweden AB förd aktiebok per torsdagen
den 19 maj 2016;
* dels anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast kl 16:00
torsdagen den 19 maj 2016.

Anmälan till årsstämman kan göras per post, e-mail eller telefon fram till
och med den 19 maj 2016 kl 16:00. Mer information om årsstämman kommer att
läggas upp på bolagets hemsida ( ).

Postadress:
Absolent Group AB
Kartåsgatan 1
531 40 Lidköping

E-mailadress:
ir@absolentgroup.se
Telefonnummer: 0510 - 48 40 15

Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt
eventuella biträden uppges. Uppgifter som lämnas i samband med anmälan
kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2016. Sker
deltagande genom ombud ska detta ske med stöd av daterad fullmakt vilken
bör insändas i samband med anmälan senast den 19 maj 2016, detta för att
underlätta inpassering vid stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på
bolagets hemsida och skickas med post till
aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Om fullmakten
utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis
(eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för
den juridiska personen bifogas.

Aktieägare får vid årsstämman medföra ett eller två biträden; dock endast
om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges
ovan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB.
Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 19 maj 2016, vilket
innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta
förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning
1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av stämmoordförande.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncern-redovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om
(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
(b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt om avstämningsdag;
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
för verksamhetsåret 2015.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter.
11. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Val av revisorer.
14. Beslut om bemyndigande att besluta om emission.
15. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut
Bolagets större aktieägare har lämnat förslag på punkterna 2 samt 10-13 i
enlighet med vad som framgår nedan.

Punkt 2 Val av stämmoordförande.
Mikael Ekdahl ska väljas till årsstämmans ordförande.

Punkt 9 (b) Förslag till utdelning.
Styrelsen föreslår en utdelning om 0,80 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för utdelningen föreslås den 27 maj 2016. Under
förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag,
beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg
med start den 1 juni 2016.

Punkt 10 Beslut om antalet styrelseledamöter.
Antalet styrelseledamöter ska oförändrat vara 5 stycken.

Punkt 11 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
Arvode ska utgå med 175 000 kr till styrelseordföranden samt 75 000 kr till
envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i
bolaget. Ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 Val av styrelse och styrelseordförande.
Omval av Mikael Ekdahl, Ulrik Svensson, Joakim Westh, Per-Axel Fagerholm
och Tony Landh, med Mikael Ekdahl som ordförande för styrelsen.

Punkt 13 Val av revisorer.
Omval av EY AB för tiden intill slutet av årsstämman 2017, varvid noteras
att revisionsbolaget uppgett att, om revisionsbolaget omväljs,
auktoriserade revisorn Damir Matesa kommer utses till huvudansvarig
revisor, därtill omval för samma mandatperiod av auktoriserade revisorn
Christer Larsson, Ernst & Young AB.

Punkt 14 Beslut om bemyndigande att besluta om emission.
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission
av aktier. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission
av aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med
kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § första
stycket 6 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska
antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst 10 % av
utestående aktier.

Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag, del av
företag eller verksamheter, deltagande i nyemissioner i portföljbolag eller
för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid beslut om riktad
kontantemission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas
till ett belopp som nära ansluter till bolagets substansvärde per aktie vid
tiden för genomförandet av nyemissionen. Styrelsen ska även bemyndigas att
med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor
som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Antal aktier och röster i bolaget
I bolaget finns totalt 11 320 968 aktier och röster.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser
att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om
dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets
eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till
annat koncernföretag.

Årsredovisning med revisionsberättelsen och styrelsens motiverade yttrande
till beslut om vinstutdelning enligt punkt 9 b) kommer att hållas
tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida
senast från och med onsdagen den 4 maj 2016,
och så även styrelsens fullständiga beslutsförslag om emissionsbemyndigande
senast från och med onsdagen den 11 maj 2016. Handlingarna sänds även till
aktieägare som begär detta och som uppger sin postadress via post eller
e-mail till i kallelsen angivna adresser samt kommer även att hållas
tillgängliga på årsstämman.

Lidköping i april 2016

Absolent Group AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare information
Kallelsen finns även att tillgå på .
Frågor besvaras av:
VD Tony Landh: 0510 - 484000
Ekonomichef Ola Burenius: 0510 - 484000

Certified Adviser för Absolent Group AB (publ) är Consensus Asset
Management AB.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Absolent Kallelse till arsstamma.pdf

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.