Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-17

Absolicon: Kallelse till extra bolagsstämma i Absolicon Solar Collector

Aktieägarna i Absolicon Solar Collector, org. nr 556929-1957, kallas
till extra bolagsstämma 1 oktober 2018 kl. 13.00 på Fiskaregatan 11,
Härnösand.

Anmälan
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 25
september 2018, dels har anmält sin avsikt att delta så att anmälan
kommit bolaget till handa senast den 28 september 2018, före kl.
16.00. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden
vid stämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att
medföra har gjorts till bolaget senast nyss nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras via e-post till info@absolicon.se, skriftligen till
Absolicon Solar Collector, Fiskaregatan 11, SE-871 33 Härnösand eller
per telefon 0611-55 70 00. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn,
adress, person- eller organisationsnummer och telefonnummer samt
registrerat aktieinnehav, samt i förekommande fall, namn på
eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina
aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller
enskild fondhandlare tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn.
Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k.
rösträttsregistrering, måste i god tid före den 25 september 2018, då
omregistreringen måste vara verkställd, begära detta hos sin bank
eller förvaltare.

Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighet får anges
till längst fem år från utfärdandet.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till
handa under ovanstående adress i god tid före stämman.
Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida
www.absolicon.se och kommer på begäran att tillhandahållas av
bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av förslag till dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till utdelning av aktier i Industrial Solar
Holding Europe AB till Absolicons aktieägare

8. Övriga frågor
9. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Punkt 7: utdelning av aktier i Industrial Solar Holding Europe AB till
Absolicons aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om utdelning s.k.
sakutdelning. Enligt fastställd årsredovisning för bolaget för
räkenskapsåret 2017-12-31 uppgår disponibelt belopp enligt 17 kap. 3
§ aktiebolagslagen (ABL) till 25 536 649 kr. Ingen värdeöverföring
har beslutats sedan årsredovisningen lämnades. Således uppgår
disponibelt belopp enligt 17 kap. 3 § 1 stycket ABL till 25 536 649
kr.

Mot bakgrund härav föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut
om utdelning med sammanlagt 255 000 kr, motsvarande 0,1968 kr per
aktie, att utbetalas genom överlåtelse till aktieägarna av samtliga
aktier i Industrial Solar Holding Europe AB till bokfört värde.

Styrelsen föreslår att avstämningsdag för utdelning av aktierna blir
2018-10-08 och att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vidta de
smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga.

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/absolicon/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i...
http://mb.cision.com/Main/14211/2619568/910208.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.