Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-30

AcadeMedia AB: AcadeMedias bokslutskommuniké 2015/16

AcadeMedias bokslutskommuniké 2015/16

Fjärde kvartalet (apr 2016 - jun 2016)

· Nettoomsättningen ökade med 8,1 procent och uppgick till 2 378
MSEK (2 199).

· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 35,4 procent och uppgick till
218 MSEK (161). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick
rörelseresultatet till 238 MSEK (237).

· Periodens resultat uppgick till 140 MSEK (80).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 160 MSEK
(197).

· Antalet elever i för-, grund- och gymnasieskola uppgick till 64
342 (61 295) i genomsnitt under kvartalet vilket var en ökning med
5,0 procent.

· Resultat per aktie var 1,63 (0,95) SEK och efter utspädning 1,63
(0,95)[*] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1).

· Bolaget noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni.
Helår (jul 2015 - jun 2016)

· Nettoomsättningen ökade med 5,5 procent och uppgick till 8 611
MSEK (8 163).

· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 3,5 procent och uppgick till
535 MSEK (517). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick
rörelseresultatet till 568 MSEK (596).

· Periodens resultat uppgick till 319 MSEK (222).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 542 MSEK
(684).

· Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola uppgick
till 63 151 (60 897) i genomsnitt under perioden vilket var en ökning
med 3,7 procent.

· Resultat per aktie var 3,97 (2,63) SEK och efter utspädning 3,97
(2,63) [†] (http://connect.ne.cision.com#_ftn2).

· Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret
2015/16.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på
https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rappo...

Kommentar från VD och koncernchef Marcus Strömberg
"AcadeMedia avslutar verksamhetsåret med stark tillväxt. Vi kan
summera ett stabilt år, med god tillväxt och ett förbättrat
rörelseresultat. Trots våra stora satsningar på nystarter och flera
uppskjutna uppdrag inom vuxenutbildningen, levererar vi ett stabilt
rörelseresultat. Basen för den goda och stabila utvecklingen under
året är en ökning av antalet elever och deltagare. AcadeMedia växer
genom att vi ökar i våra befintliga verksamheter, samt genom
nystarter och förvärv. Vi har under året förvärvat 20 enheter och
genomfört 14 nystarter. Dessa kommer att ge full effekt under nästa
år. Det är också glädjande att se att vi gör stora framsteg i vårt
kvalitetsarbete och att våra elever i allt högre grad når
studiemålen.

Andel elever som når målen ökar
Ett av AcadeMedias viktigaste kvalitetsmål, och ett viktigt
samhällsmål, är att alla elever ska nå utbildningens mål. I
grundskolan visar de preliminära betygsresultaten att 85,8 procent av
alla elever når målen, vilket är en ökning med 1,6 procentenheter
jämfört med föregående år. AcadeMedias betygsresultat där 85,8
procent av eleverna når målen ska också jämföras med rikssnittet som
var 77 procent vårterminen 2015. Även gymnasiet visar framsteg för
verksamhetsåret då 89,7 procent av eleverna tar examen, vilket var en
förbättring med 2,3 procentenheter jämfört med föregående år.
AcadeMedias resultat är något bättre än rikssnittet som var 89,2
procent föregående år.

Dessa framgångar är positiva för våra elever och visar att vårt
kvalitetsarbete ger resultat. Vi fortsätter att sträva mot ännu
bättre resultat för våra elever och målet är att 100 procent av
eleverna ska nå utbildningens mål.

Resultatförbättring i vuxenutbildningen
Efter en höst med uppskjutna utbildningsstarter och konkurrenter som
överprövar våra vunna uppdrag utvecklas nu vuxenutbildningen starkt
med goda marginaler och bra deltagarflöden. Fjärde kvartalet visar på
ett kraftigt resultatlyft. Vår bredd inom vuxen-utbildningen gör att
vi kan följa den goda marknads-utvecklingen som vi bedömer kommer att
fortsätta. Den stora mängd flyktingar som kommit till Sverige utgör
en stor möjlighet för Sverige. Genom att investera i vuxenutbildning
så att de snabbt kommer i jobb, och kan bidra till samhället, löser
vi många av de integrationsproblem som annars snabbt uppstår.
AcadeMedia är Sveriges ledande integrationsaktör med både Sfi
(Svenska för invandrare) och olika yrkesutbildningar.

Utbildningsmarknaden bedöms växa
Antalet elever som ska in i skolsystemet kommer att öka mycket de
närmaste fem åren. Väl över 100 000 nya elever tillkommer, både
eftersom elevkullarna ökar, och eftersom vi har en stor inflyttning
till Sverige. Många nya skolor behöver byggas, främst i
storstadsområdena och behovet av kompletterande aktörer är stort. Vi
ser också en ökande urbanisering, vilket innebär en stor inflyttning
till regioner och städer där AcadeMedia har huvuddelen av sin
verksamhet.

Gymnasiekullarna är nu på sin lägsta nivå och kommer att växa med
nästan 20 procent över de närmaste fem åren. Behovet av
vuxenutbildning kommer att vara fortsatt stort vilket främst beror på
den höga inflyttningen till Sverige, och på behovet av
kompetensväxling. Behovet av förskolor i Europa är fortsatt stort då
förskoleplats behöver och ska erbjudas även för de minsta barnen.
AcadeMedia är ledande inom förskola i Europa och den nordiska
förskolemodellen är en förebild för många länder.

God tillväxt sista kvartalet ger goda förutsättningar till utveckling
Utvecklingen av antalet elever och deltagare i kvartalet var god, de
genomsnittliga elevtalen var 5,0 procent högre jämfört med föregående
år. Denna tillväxt, tillsammans med pris- och mixförändringar har
gett en ökning av omsättningen på 8,1 procent trots att vi haft en
negativ valutaeffekt. Rörelseresultatet i det fjärde kvartalet
förbättrades delvis på grund av jämförelsestörande kostnad föregående
år. För helåret ökade elevtalen med i genomsnitt 3,7 procent och
omsättningen med 5,5 procent. Omsättningsökningen var i linje med
koncernens mål att växa med 5-7 procent per år exklusive större
förvärv.

Vi har under kvartalet utvecklat hela vår organisation. I det ingår
även en effektivisering av lednings-organisationen ovanför våra
enheter. Kostnaderna för denna omorganisation är tagna i fjärde
kvartalet. I AcadeMedia är respektive enhets utveckling viktigast. Vi
har därför lagt mycket fokus på att skapa strukturer som kan bidra
till att öka våra enheters konkurrenskraft.

AcadeMedia har under året lanserat sin nya framtidsstrategi Färdplan
2020. Fokus i denna strategi är att förbättra både kvalitet och
effektivitet. Vi har ett särskilt fokus på digitalisering och vi är i
det sammanhanget mycket glada över vårt samarbete med Schoolidoo som
utvecklar digitala läromedel.

Slutord
AcadeMedia har befäst positionen som det ledande utbildningsföretaget
i norra Europa. Vi befinner oss nu i en spännande transformation till
ett internationellt ledande utbildningsföretag. AcadeMedia utvecklas
genom kvalitetsförbättringar och tillväxt. Vi har gjort flera
framsteg under det senaste verksamhetsåret, inte minst gäller det
kvalitetsresultaten, instegsförvärvet i Tyskland och en god
volymtillväxt. Detta är en bra grund att växa vidare från."

Presentation av bokslutskommunikén
AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd
telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO
Eola Änggård Runsten presenterar rapporten.

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://wonderland.videosync.fi/2016-08-30-academedia-q2-report

Alternativt ringa in på något av nedstående nummer senaste tio minuter
innan konferensen börjar:

· SE: +46 8 5664 2662
· UK: +44 20 3008 9806

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan
konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via:
https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rappo...

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: 08 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: 08 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: +46 763 111 242
E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia är norra Europas ledande och enskilt största fristående
utbildningsaktör. År 2015/16 gick cirka 64 000 barn och elever i
AcadeMedias förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Ytterligare 80
000 personer deltog i AcadeMedias utbildningar för vuxna. Totalt hade
AcadeMedia under 2015/16 cirka 425 förskolor, grundskolor och
gymnasieskolor i Sverige och Norge samt cirka 150
vuxenutbildningsenheter i Sverige. I februari 2016 tog AcadeMedia
även ett första steg i bolagets expansion utanför Skandinavien genom
förvärvet av Joki med sju förskolor och cirka 450 barn i
München-området i Tyskland. AcadeMedia har verksamhet i hela
utbildningskedjan, från förskola, grundskola och gymnasieskola till
vuxenutbildning. Mer information om AcadeMedia finns på
www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2016
kl. 08:00 CET.

----------------------------------------------------------------------

[*] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Beräknat på utgående antal
aktier uppgick resultat per aktie för kvartalet till 1,50 (0,85).

[†] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2) Beräknat på utgående antal
aktier uppgick resultat per aktie för året till 3,39 (2,36).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/academedia-ab/r/academedias-bokslutskommunike-...
http://mb.cision.com/Main/14380/2067710/555002.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.