Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-29

AcadeMedia AB: AcadeMedias bokslutskommuniké juli 2018 - juni 2019

Fjärde kvartalet (april - juni 2019)

· Nettoomsättningen ökade med 5,6 procent och uppgick till 3 162
MSEK (2 993). Den organiska omsättningstillväxten inklusive
tilläggsförvärv var 5,3 procent.

· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 30,5 procent till 218 MSEK
(167). Jämförelsestörande poster i perioden uppgick till -14 MSEK
(-40). Justerat rörelseresultat var 232 MSEK (207).

· Periodens resultat uppgick till 148 MSEK (111).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 425 MSEK
(376).

· Genomsnittligt antal barn och elever exklusive vuxensegmentet
ökade med 4,9 procent och uppgick till 79 994 (76 233).

· Resultat per aktie var 1,41 SEK (1,05) före utspädning och 1,41
SEK (1,05) efter utspädning.

· Från och med första juli 2019 samlas förskolorna i ett segment för
att bättre tillvarata tillväxtmöjligheter.

Helåret (juli 2018 - juni 2019)

· Nettoomsättningen ökade med 8,4 procent och uppgick till 11 715
MSEK (10 810). Den organiska omsättningstillväxten inklusive
tilläggsförvärv uppgick till 4,4 procent.

· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 2,1 procent och uppgick till
635 MSEK (622). Jämförelsestörande poster uppgick till 1 MSEK (-48).
Det justerade rörelseresultatet var 634 MSEK (670).

· Periodens resultat uppgick till 431 MSEK (430).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 684 MSEK
(928).

· Genomsnittligt antal barn och elever exklusive vuxensegmentet
uppgick till 79 493 (73 366) under perioden, en ökning med 8,4
procent.

· Resultat per aktie var 4,09 (4,30) SEK före utspädning och 4,09
(4,29) efter utspädning.

· Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 1,25 SEK (0) per
aktie för verksamhetsåret 2018/19.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på
https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rappo...

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg

Fjärde kvartalet 2018/19 ökade rörelseresultatet betydligt jämfört med
föregående år. För- och grundskolesegmenten visade en stabil
förbättring av fjärde kvartalets resultat, vilket gjorde att den
justerade EBIT-marginalen för helåret landade på 4,8 procent.
Gymnasiesegmentet hade ett starkt år med högre marginaler, även om
fjärde kvartalet var svagare än föregående år.
Vuxenutbildningssegmentets resultat var mycket bättre det här
kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år. Sammantaget har
både resultat och marginaler för helåret förbättrats i de svenska
skolverksamheterna. Vuxenutbildnings-segmentet befinner sig
fortfarande i en omställningsperiod och segmentet internationell
förskola ser en snabb tillväxt, i synnerhet i Tyskland. Styrelsen
föreslår en ordinarie utdelning på 1,25 SEK (0) per aktie.

För- och grundskolorna förbättrar marginalerna

För- och grundskolesegmentet har visat en stabil volymtillväxt om tre
procent under året; en tillväxt som framför allt beror på fler elever
på befintliga grundskolor. Ökningen av skolpengen för grundskolan har
också bidragit positivt under 2019 (3,5 procent), medan ökningen av
skolpengen för förskolor endast var 2,0 procent. Som nämnts i
tidigare rapporter har vi även sett en stabilisering av
personalomsättning och löneinflation.

Organisk volymtillväxt, stabila skolpengsökningar och minskad
personalomsättning bidrog alla till högre marginaler för det här
segmentet och är avgörande för att upprätthålla stabila och bättre
marginaler framöver.

Den justerade EBIT-marginalen för fjärde kvartalet var 8,3 procent
(7,0) och 4,8 (4,6) procent för helåret. Förbättringarna drevs
framför allt av en starkare marginal i grundskolan, trots en viss
försämring av marginalen för svenska förskolor.

Som tidigare har meddelats avyttrar AcadeMedia 12 förskolor den 1 juli
2019 för att i stället fokusera på kommuner och enheter med bättre
potential för kvalitet och lönsamhet.

Rekordår för gymnasiesegmentet

Vi ser att 2018/19 blev ännu ett rekordår för gymnasiesegmentet, även
om fjärde kvartalet innebar en del extra kostnader. Med nästan 35 000
elever är AcadeMedia klar marknadsledare bland de fristående
gymnasieaktörerna. Marknadsandelen uppgår till cirka 36 procent av
den fristående marknaden och nästan 10 procent av den totala
marknaden.

Praktiska Gymnasiet, ett varumärke som tillkom med förvärvet av
Vindora, står för en del av tillväxten, men merparten av tillväxten
beror på att nya skolor har öppnats. Ytterligare fyra nya skolor
öppnar i höst.

Stora årskullar driver behovet av fler gymnasieskolor. AcadeMedia har
arbetat hårt för att säkra attraktiva lokaler för att bistå
kommunerna med utbyggnad av kapaciteten. Framtida tillväxt har
möjliggjorts genom undertecknandet av flera större hyresavtal för nya
lokaler.

Vuxenutbildningen har fortsatta utmaningar

Inom vuxenutbildningen var det fjärde kvartalet betydligt bättre än
föregående år, men resultatet minskade jämfört med föregående
kvartal. Det beror främst på en normal, säsongsberoende minskning av
aktiviteterna under sommaren.

Väsentliga kostnadsnedskärningar inom affärsområdet
arbetsmarknadstjänster (Arbetsförmedlingen) har genomförts under
kvartalet och löpande under året. Nedskärningarna har till största
delen inneburit minskad personal och har även påverkat lokaler och
andra resurser. Åtgärderna förväntas ge en positiv effekt på
marginalerna år 2019/20.

Verksamheten inom kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskola har
fortsatt visat bättre resultat än föregående år, men den pågående
omvandlingen av Arbetsförmedlingen innebär även fortsättningsvis
utmaningar på kort sikt. Vi hoppas emellertid att denna omvandling
kommer att innebära nya möjligheter för AcadeMedia inom några år.
Politikerna har nu gett Arbetsförmedlingen ett uppdrag att utveckla
framtidens system för matchning av arbetslösa. De privata aktörerna
ska få en utökad roll att rusta och matcha arbetssökande till de
lediga jobben. Det nya systemet ska testas under 2020 och införas
2021. Arbetsförmedlingens uppgift blir att upphandla dessa tjänster.
Som Sveriges ledande leverantör av vuxen-utbildningar ser vi stora
möjligheter att lyckas ta en del av den här nya verksamheten.

Segmentet internationell förskola

Segmentet internationell förskola, som omfattar förskolor i Norge och
Tyskland, är den snabbast växande delen av AcadeMedia. Omsättningen
ökade med 11 procent under kvartalet och med nästan 17 procent för
helåret. Tillväxten sker i huvudsak i Tyskland. Justerad EBIT
förbättrades i båda länderna.

Förskolesektorn i Norge genomgår för närvarande förändringar vad
gäller personaltäthet efter lagkrav som implementeras under det
kommande året. I tillägg kommer ändrade aktuariella antaganden
medföra en högre redovisad pensionskostnad i Norge nästa år.
Sammantaget förväntas kostnaderna öka netto med cirka 35 MSEK för
räkenskapsåret 2019/20.

Nytt förskolesegment ska fånga tillväxt

AcadeMedias marknadsanalys visar att förskolemarknaden i Europa kommer
att växa. Flera länder har en låg andel små barn som går på förskola,
vilket hämmar både landets inkomster och jämställdhet mellan kvinnor
och män. I de nordiska länderna har vi haft pedagogisk barnomsorg för
små barn i mer än 50 år och vi har utvecklat en särskild läroplan och
pedagogiska processer som är utformade specifikt för att utveckla och
förbereda små barn för nästa steg i deras utbildning. Därmed har
AcadeMedia en god position för att ta del av och driva den här
utvecklingen. AcadeMedia har beslutat att bilda ett segment som
omfattar alla förskolor i Sverige, Norge och Tyskland, för att på
bästa sätt tillvarata den här tillväxtmöjligheten. Som VD kommer jag
inledningsvis att leda det här segmentet, men målet är att utse en
permanent chef för förskolesegmentet under 2020.

Jag ser det här som en mycket spännande utveckling, eftersom jag tror
att den kommer att innebära möjligheter att delta i en framtida
omstrukturering och utveckling av den europeiska förskolesektorn.

Förändring genom utbildning

Förra kvartalet utvecklade AcadeMedias ledning en reviderad strategisk
plan för de kommande fyra åren. Den här planen och missionen, som har
fått titeln "Change through Education" ska vara vår strategiska
vägledning framåt. AcadeMedia fortsätter att stimulera innovation och
att vara en dynamisk ledare i utbildningsbranschen. Vi känner stor
tillförsikt till vår förmåga att skapa positiv förändring och
utveckling, både för individer och för de samhällen där vi verkar.

Förslag till utdelning

Fram till idag har AcadeMedias aktieägare tillskjutit kapital för att
möjliggöra tillväxt och investeringar. Som ett resultat av den
finansiella utvecklingen under året och stabila utsikter har
styrelsen i AcadeMedia beslutat att föreslå en utdelning på 1,25 SEK
per aktie.

Marcus Strömberg

VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

Kapitalmarknadsseminarium den 29 augusti 2019

I samband med publicering av denna rapport anordnar AcadeMedia ett
kapitalmarknadsseminarium med fokus på den snabbt växande europeiska
förskolemarknaden. Seminariet startar 10:45 och kan följas live på,
https://tv.streamfabriken.com/academedia-capital-market-seminar-2019

En inspelning av webbsändningen och presentationsmaterialet är
tillgängliga på AcadeMedias web, https://corporate.academedia.se/

Presentation av bokslutskommunikén

AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd
telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO
Eola Änggård Runsten presenterar rapporten.

För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående
nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE: +46 8 566 427 06
UK: +44 33 3300 9267
US: +1 833 5268 381
Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/academedia-q4-2018

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan
konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via:
https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rappo...
Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av
webbsändningen i efterhand.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 900
medarbetare på våra drygt 660 förskolor, gr...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.