Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

AcadeMedia AB: AcadeMedias delårsrapport juli 2017 - september 2017

Första kvartalet (juli 2017 - september 2017)

· Nettoomsättningen ökade med 9,4 procent och uppgick till 2 037
MSEK (1 862).

· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 17,6 procent och uppgick till
80 MSEK (68). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick
rörelseresultatet till 82 MSEK (69).

· Periodens resultat uppgick till 51 MSEK (41).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 142 MSEK
(131).

· Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola uppgick
till 68 098 (65 143) i genomsnitt under första kvartalet vilket var
en ökning med 4,5 procent jämfört med föregående år.

· Resultat per aktie var före utspädning 0,54 (0,44) SEK och efter
utspädning 0,54 (0,44).

· AcadeMedia annonserade förvärvet av Vindora Holding för 546 MSEK.
Förvärvet kommer att delvis finansieras via en fullt ut garanterad
företrädesrättsemission på cirka 400 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Efter rapportperiodens utgång har konkurrensverket godkänt förvärvet
av Vindora som planeras att slutföras den 1 november 2017.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på
https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rappo...

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg
Höststarten är en spännande tid för AcadeMedia. Det är nu vi välkomnar
alla barn och elever, både de som kommer till sin förskola eller
skola för första gången, och de som gått där tidigare. I år ökade
antalet barn och elever i våra förskolor och skolor med 4,5 procent,
något som ger oss en stabil volym för det kommande året. Det höjda
elevtalet beror både på en god ökning av antalet barn och elever i
våra existerande verksamheter och på att vi startat ett antal nya
gymnasieskolor i Sverige. Förvärvet av det tyska förskoleföretaget
Stepke som genomfördes under fjärde kvartalet 2016/17 bidrog också
till ett ökat antal barn i vårt internationella förskolesegment.

Ekonomisk utveckling första kvartalet
Verksamhetsårets första kvartal har utvecklats väl med en
volymtillväxt på 4,5 procent och en omsättningstillväxt på 9,4
procent. Justerat rörelseresultat ökade med knappt 19 procent och
uppgick till 82 MSEK (69). Ökningen härrör framförallt från
gymnasiesegmentet och även vuxensegmentet. Årets första kvartal
svarar dock för en mindre del av verksamhetsårets resultat.

Sju nya gymnasieskolor
Som vi tidigare har kommunicerat startade AcadeMedia sju nya
gymnasieskolor inför årets hösttermin. Vi har öppnat skolor både i
små och stora städer, och under flera olika varumärken. De städer vi
valt att starta i är Stockholm (ProCivitas, IT-gymnasiet, Sjölins
Gymnasium, NTI Vetenskapsgymnasiet), Borlänge (Rytmus), Linköping
(Drottning Blankas Gymnasieskola) och Växjö (LBS Kreativa Gymnasiet).
Dessa sju gymnasieskolor har tillsammans tagit in cirka 370 elever i
årskurs 1, vilket gör att antalet förstaårselever på våra
gymnasieskolor för första gången går över 10 000!

Demografin som i ett antal år inneburit ett minskat antal elever i
gymnasiet har nu vänt, och antalet personer i denna åldersgrupp
kommer framgent att öka år för år.

Förvärvet av Vindora
I början av september offentliggjorde vi att AcadeMedia hade för
avsikt att förvärva utbildningsföretaget Vindora. Vindora är ledande
inom gymnasiala lärlings- och yrkesutbildningar samt
introduktionsutbildningar. Företaget består av Praktiska Gymnasiet
som har 33 skolor och Hagströmska Gymnasiet med 3 skolor. Vindora har
även vuxenutbildningar under varumärket Movant.

Förvärvet av Vindora innebär att AcadeMedia blir en starkare aktör
inom yrkesutbildningen. Fokus där är att minska tiden mellan det att
en elev gått klart sin utbildning, och att hen får jobb - en fråga
som är mycket viktig både för den enskilde individen och för Sverige
som land. Praktiska Gymnasiet har också antagit en av Sveriges
största utmaningar just nu, genom sitt stora engagemang i gymnasiala
introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen, och många
lärlingsprogram, vänder sig till unga människor som ligger i
riskzonen för ett livslångt utanförskap. Vi är övertygade om att det
Vindora gör, kombinerat med vårt väl utvecklade systematiska
kvalitetsarbete är en stor möjlighet både för Sverige som land, och
för AcadeMedia som samhällsbyggande företag.

Förvärvet av Vindora förväntas bli klart under andra kvartalet.

Finansiell stabilitet stödjer tillväxt
Förvärvet av Vindora kommer delvis att finansieras av en nyemission på
cirka 400 miljoner kronor. Delar av nyemissionslikviden ska också
användas för att stödja AcadeMedias internationella expansion. Vi
kommer genom nyemissionen att stärka AcadeMedias balansräkning och
vara väl positionerade för framtida tillväxt.

Vi har ett mycket spännande år framför oss. Vi kommer att lägga stort
fokus på att utveckla våra existerande enheter, samtidigt som vi ska
slutföra köpet av Vindora. I Tyskland, där behovet av förskoleplatser
är mycket stort, kommer vi att starta ett antal nya enheter.

AcadeMedia fortsätter att skapa värde både för samhället och för våra
aktieägare.

Marcus Strömberg
VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

Presentation av rapporten
AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd
telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO
Eola Änggård Runsten presenterar rapporten. Du kan följa
presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/academedia-q1-2017

Alternativt ringa in på något av nedstående nummer senaste tio minuter
innan konferensen börjar:

· SE: + 46 8 5664 2691
· UK: + 44 20 3008 9801
· US: + 1 855 7532 235

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan
konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via:
https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rappo...

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: +46 763 111 242
E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000
medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor
och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och
utveckling. Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i
våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god
kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de
behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största
utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland.
Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en
långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma
samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på
www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/academedia-ab/r/academedias-delarsrapport-juli...
http://mb.cision.com/Main/14380/2376095/741995.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.