Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

AcadeMedia AB: AcadeMedias delårsrapport juli 2019 - mars 2020

Tredje kvartalet (januari 2020 - mars 2020)

· Nettoomsättningen ökade med 4,8 procent och uppgick till 3 284
MSEK (3 135). Den organiska tillväxten inklusive tilläggsförvärv var
5,3 procent.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 309 MSEK (231). Exklusive
IFRS 16 uppgick EBIT till 259 MSEK (231), en ökning med 12,1 procent.
Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelsestörande poster och
IFRS 16, uppgick till 224 MSEK (210).

· Jämförelsestörande poster var 36 MSEK (20).
· Periodens resultat uppgick till 161 MSEK (172). Exklusive IFRS 16
uppgick det till 193 (172) MSEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 580 MSEK
(129). Exklusive IFRS 16 uppgick det till 139 MSEK (129).

· Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med
3,8 procent och uppgick till 82 940 (79 873) i genomsnitt under
tredje kvartalet. Tillväxten var helt organisk.

· Resultat per aktie var 1,53 SEK (1,63) före och efter utspädning.
Justerat för IFRS 16 var resultatet per aktie 1,83 SEK (1,63) före
och efter utspädning.

· Coronautbrottet har haft omfattande påverkan på verksamheten, men
begränsad ekonomisk effekt i perioden.

Första nio månaderna (juli 2019 - mars 2020)

· Nettoomsättningen ökade med 5,7 procent och uppgick till 9 044
MSEK (8 554). Den organiska tillväxten inklusive tilläggsförvärv var
6,0 procent.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 639 MSEK (416). Exklusive
IFRS 16 uppgick EBIT till 484 MSEK (416), en ökning med 16,3 procent.
Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelsestörande poster och
IFRS 16, uppgick till 449 MSEK (402).

· Jämförelsestörande poster var 36 MSEK (15).
· Periodens resultat uppgick till 252 MSEK (282). Exklusive IFRS 16
uppgick det till 343 (282) MSEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 558 MSEK
(258). Exklusive IFRS 16 uppgick det till 435 MSEK (258).

· Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med
3,7 procent och uppgick till 82 245 (79 326) i genomsnitt under
perioden. Tillväxten var helt organisk.

· Resultat per aktie var 2,40 SEK (2,69) före och 2,39 SEK (2,68)
efter utspädning. Justerat för IFRS 16 var resultatet per aktie 3,25
SEK (2,69) före och 3,25 SEK (2,68) efter utspädning.

Införandet av IFRS 16 har en stor effekt på AcadeMedias finansiella
rapporter. För att underlätta jämförelsen presenteras verksamhetsåret
2019/20 justerat för IFRS 16. Detta benämns "Exklusive IFRS 16".
Viktiga nyckeltal och nyckeltal som baseras på rullande 12 månader
presenteras exklusive IFRS 16. Exempelvis är justerat rörelseresultat
EBIT redovisat exklusive IFRS 16. Segmenten inom AcadeMedia har
oförändrade redovisningsprinciper och rapporterar fortsatt hyra som
övrig extern kostnad.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på
https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rappo...

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg

Det tredje kvartalet har varit omvälvande. Coronautbrottet har haft en
mycket stor inverkan på hela världen, och naturligtvis påverkat även
AcadeMedia. Stora delar av vår verksamhet har lagts om till
distansundervisning och våra verksamheter i Norge och Tyskland har
hållits delvis stängda. Våra medarbetare har gjort en otrolig insats
för att möta de nya förutsättningarna och för att skapa kontinuitet
för alla barn, elever och vuxenstuderande. Vi avslutar nu det tredje
kvartalet med en känsla av ödmjukhet.

Den extraordinära situation som nu råder har gjort att vi och ett
antal andra aktörer i Sverige (som olika myndigheter, departement,
företag och organisationer) har ett nära samarbete där alla har samma
huvudmål, att minska smittspridningen samt att så långt det är
möjligt hålla samhället igång. Under mars fattades i de länder där vi
är verksamma ett stort antal nationella och regionala beslut för att
begränsa spridningen av coronasmittan. Vi har följt utvecklingen och
alla myndighetsdirektiv noga.

Trots coronavirusets inverkan på både samhället i stort och vår
verksamhet har koncernens resultat i det tredje kvartalet inte
påverkats nämnvärt. Vi har därför kunnat fokusera på vårt centrala
uppdrag, att ge omsorg och utbildning i våra förskole-, grundskole-,
gymnasie- och vuxenverksamheter, även om verksamheten i sig
förändrats kraftigt.

Distansundervisning inom gymnasie- och vuxensegmentet

Den 18 mars gick AcadeMedias 36 000 gymnasister och 20 000
vuxenstuderande efter en rekommendation från regeringen över till
distansundervisning. Både gymnasiesegmentet och vuxenutbildningen
klarade övergången bra. Det beror till stor del på en lång och
fokuserad satsning på digitalisering inom dessa segment, många elever
och lärare var redan vana vid de digitala verktygen. Det beror också
på en enorm kraftsamling och vilja hos både medarbetare och elever.

På gymnasiet följer eleverna i de flesta fall sitt vanliga schema och
går in i sitt digitala klassrum när lektionen börjar. En lektion kan
starta med ett videomöte där läraren går igenom lektionsinnehåll och
eleven kan ställa frågor. I de digitala verktygen finns exempelvis
chattfunktioner och lektioner kan spelas in så att eleverna kan
repetera innehållet. Samtidigt ställer distansundervisning nya och
annorlunda krav på våra elever och deras vårdnadshavare. AcadeMedia
har därför producerat ett 20-tal filmer som ett stöd för att studera
hemma på heltid.

Distansundervisning passar dock inte alla. Efter ett regeringsbeslut i
början av april får huvudmannen erbjuda viss undervisning i skolan
för elever som behöver det. Det var ett glädjande besked som gör det
lättare att undervisa även dessa elever på deras villkor. Tack vare
denna förändring kan vi nu göra olika prov och bedömningar, samt
praktiska utbildningsmoment, i våra lokaler. Elever i behov av
särskilt stöd kan också få undervisning på plats. När vi så småningom
utvärderar de erfarenheter och insikter vi fått under denna mycket
speciella tid hoppas jag att vi kan dra lärdomar som på ett betydande
sätt utvecklar det svenska utbildningssystemet.

För- och grundskolor i Sverige är öppna

Våra svenska grundskolor och förskolor har hållits öppna, men har haft
och har fortsatt beredskap för att kunna stänga om det kommer
myndighetsbeslut på att så ska ske. Främst grundskolorna har varit i
något av ett vänteläge där man inte riktigt vetat om beslut om
stängning skulle fattas eller inte. I förberedelsearbetet har
erfarenheterna från gymnasiesegmentet varit betydelsefullt.

Ytterligare en utmaning har varit den ökade sjukfrånvaron bland elever
och medarbetare. På de skolor där många elever har varit hemma har
den vanliga undervisningen kompletterats med distansundervisning.
Detta mellanläge, med undervisning både på skolan och på distans, har
medfört mycket extraarbete för många av våra medarbetare och jag är
väldigt stolt över deras insatser.

Förskolorna i Norge och Tyskland har delvis hållits stängda

I både Norge och Tyskland beslöt myndigheterna att från mitten av mars
stänga förskolor för alla utom för barn till vårdnadshavare med
viktiga samhällsfunktioner som exempelvis sjukvårdspersonal och
poliser. I Norge har cirka 80 procent av AcadeMedias 104 förskolor
varit öppna men med ett fåtal barn närvarande. Även i Tyskland har
nästan samtliga enheter varit öppna, också där med ett fåtal barn på
varje enhet.

Sammantaget bedöms den ekonomiska konsekvensen av stängningarna vara
begränsad. I Norge har föräldraavgifterna inte tagits ut under tiden
förskolan varit stängd utan har istället finansierats av den norska
staten. I Tyskland är sju enheter till hälften finansierade av
föräldraavgifter, dessa har inte tagits ut under stängningsperioden.
Ingen personal i Tyskland eller Norge har permitterats eller blivit
uppsagd.

De planerade nystarterna i Tyskland till hösten kommer att genomföras
som planerat så långt det är möjligt, men kan vid behov komma att
senareläggas. Innevarande verksamhetsår kommer en av våra nystarter i
fjärde kvartalet att senareläggas till första kvartalet 2020/21.

I Norge återgick samtliga förskolor till normal verksamhet mellan den
20 och 27 april. Förskolorna i Tyskland är tillsvidare stängda och
inget datum är ännu satt för när de kommer att återgå till normal
verksamhet. Förväntan är dock att förskolorna i Tyskland successivt
kommer att öppna upp för fler föräldragrupper och att de efter
sommaren helt kommer att återgå till normal verksamhet.

Vuxenutbildningen viktigare än någonsin

Omfattande varsel och konkurser i Sverige och världen som en följd av
coronaviruset gör att arbetslösheten ökar. I Sverige väntas den
enligt regeringen överstiga nio procent men kan bli väsentligt högre
om krisen blir långvarig. Stora utbildningsinsatser kommer att
behövas vilket avspeglas i regeringens åtgärdspaket som bland annat
är riktat mot arbetsförmedlingstjänster, yrkesvux, yrkeshögskolan och
folkbildning. AcadeMedia står väl rustat för att bidra när samhället
nu behöver hantera behovet av utbildning och omställning för alla de
som förlorat sina arbeten.

Allt fler nöjda elever och medarbetare

Under kvartalet genomfördes AcadeMedias årliga kund- och
medarbetarundersökningar. Resultaten är fortsatt glädjande. Eleverna
i grund- och gymnasieskolan är allt nöjdare med både skolan som
helhet, och med undervisningen. När det gäller vårdnadshavare har den
generella nöjdheten inom förskolan stigit med ett par procentenheter.
Också medarbetarundersökningen visar på fina resultat. Som exempel
kan nämnas att 81 procent av våra medarbetare kan tänka sig att
rekommendera sin arbetsplats till andra vilket är en ökning från
föregående år.

Vi saknar våra barn, elever och vuxenstuderande

Skolan är en plats som ska vara full av liv, lärande och entusiasm. Så
är det normalt. Undervisningen på distans går bra, men saknaden är
stor, många elever vill träffa klasskamrater och lärare, lärarna vill
träffa sina elever. Ett uttryck för det är de många filmer vi sett
lärare och rektorer spelat in till sina elever, hälsningar som delats
på sociala medier. Jag vill som avslutning skicka med en sådan, från
Sjölins gymnasium i Göteborg.

https://academedia.se/halsning/

Marcus Strömberg

VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

Presentation av rapporten
AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd
telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO
Katarina Wilson presenterar rapporten.

För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.