Du är här

2017-08-30

AcadeMedia AB: Bokslutskommuniké 2016/17

Fjärde kvartalet (april 2017 - juni 2017)

· Nettoomsättningen ökade med 9,8 procent och uppgick till 2 610
MSEK (2 378).

· Rörelseresultatet (EBIT) minskade något och uppgick till 211 MSEK
(218). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet
till 229 MSEK (238).

· Periodens resultat uppgick till 154 MSEK (140).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 317 MSEK
(160).

· Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola uppgick
till 67 207 (64 342) i genomsnitt under kvartalet vilket var en
ökning med 4,5 procent.

· Resultat per aktie var före utspädning 1,62 (1,63) SEK och efter
utspädning 1,62 (1,63).

Helår (juli 2016 - juni 2017)

· Nettoomsättningen ökade med 10,6 procent och uppgick till 9 520
MSEK (8 611).

· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 15,0 procent och uppgick till
615 MSEK (535). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick
rörelseresultatet till 638 MSEK (567).

· Periodens resultat uppgick till 416 MSEK (319).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 830 MSEK
(542).

· Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola uppgick
till 66 070 (63 151) i genomsnitt under perioden vilket var en ökning
med 4,6 procent.

· Resultat per aktie var före utspädning 4,41 (3,74) SEK och efter
utspädning 4,40 (3,74).

· Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret
2016/17.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Den 8 juli publicerades tilldelningen Yrkes- och studieförberedande
moduler, ett nytt avtal inom Vuxenutbildning som kommer ersätta den
nuvarande avtalsgruppen för Grundläggande Moduler (GM). Tilldelningen
är endast preliminär och kan under en juridisk prövotid överklagas av
andra aktörer. På årsbasis, när YSM har ersatt grundläggande moduler,
bedöms hela vuxensegmentets EBIT-marginal minska med en till tre
procentenheter.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på
https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rappo...

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg
AcadeMedia avslutar verksamhetsåret 2016/17 stabilt och når ett
justerat rörelseresultat på 638 MSEK. Tillväxten i AcadeMedia är
fortsatt god i alla segment. Året har präglats av en mycket stark
resultattillväxt inom vuxenverksamheten, där verksamhetsårets sista
kvartal dock inte matchade föregående års höga nivå. Inom
skolverksamheten har marginalen bland annat tyngts av löneglidning
för lärare, en löneglidning som ännu inte kompenserats av skolpengen.
En viktig händelse under året är också förvärvet av det tyska
förskoleföretaget Stepke, ett förvärv som mer än fördubblade
AcadeMedias verksamhet i Tyskland, från sju till 17 förskolor.

Tillväxt och sju nya gymnasieskolor
AcadeMedia uppvisar en god intäktstillväxt under året på 10,6 procent.
Basen är att AcadeMedia även i år ökar antalet elever och deltagare
både i Sverige och Norge. I Sverige växer AcadeMedia främst genom att
ta in fler elever i befintliga verksamheter medan ökningen i Norge,
där AcadeMedia driver förskolor under varumärket Espira, beror på de
förvärv och nystarter som gjorts under året.

Under året 2016/17 har AcadeMedia totalt förvärvat 19 enheter och
gjort fem nystarter, vilket ska jämföras med förra årets 20
enhetsförvärv och 14 nystarter. Under sista kvartalet fattades också
beslut om hela sju nystarter inom gymnasiesegmentet i augusti 2017.
Totalt antal elever i varje gymnasiekull har under ett antal år
minskat i Sverige. Nu vänder den demografiska kurvan uppåt igen och
vi ser ett klart ökat intresse för många av våra skolor.

Nystarterna inom gymnasiet görs både i större och mindre städer, och
inom flera varumärken. Ett exempel på nystart är Rytmus, som öppnar i
Borlänge. ProCivitas skolorna, som hittills bara funnits i
Sydsverige, etableras nu också i Stockholm och har rönt stort
intresse.

Totalt beräknas 300-350 elever börja i AcadeMedias sju nystartade
gymnasieskolor i höst. Samtliga dessa elever börjar i årskurs 1.
Fullt utbyggda bedöms dessa enheter ha cirka 1 400 elever. AcadeMedia
planerar även de kommande åren att starta fler nya gymnasieskolor.
Nystartade gymnasieskolor tynger alltid marginalen under sitt första
verksamhetsår.

Vuxenutbildningen utvecklas starkt
AcadeMedias vuxenutbildning har utvecklats mycket starkt under 2016/17
och uppnår ett rekordstarkt rörelseresultat på 200 MSEK.
Resultatutvecklingen i verksamhetsårets sista kvartal mattades dock
av och resultatet i fjärde kvartalet föregående år som var mycket
starkt, var svårt att matcha. Vuxenutbildningens utveckling över året
bidrar starkt till koncernens positiva utveckling för helåret, även
om också koncernens resultatminskning i fjärde kvartalet beror helt
på vuxensegmentet.

AcadeMedias vuxenutbildningssegment har förstärkt sin ledande
ställning inom alla väsentliga delar av marknaden. I januari 2018 går
ett stort avtal med Arbetsförmedlingen ut. Avtalet gäller det som
kallats "grundläggande moduler". Det ersätts av yrkes- och
studieförberedande moduler (YSM) och det nya avtalet är på två år med
option på ytterligare två år. AcadeMedia har preliminärt blivit
tilldelad 45 av totalt 70 avtalsområden inom ramen för det nya
avtalet, vilket är i nivå med tidigare omsättning i avtalsgruppen.
Tilldelningen har dock överklagats. En förändring sedan tidigare är
att Arbetsförmedlingen alltmer övergått till så kallad
prisupphandling, där ett lägsta pris avgör vem som vinner affären.
Detta ger ett lägre pris per utbildningsplats vilket betyder att
marginalen i kontrakten pressas jämfört med nuvarande avtal. På
årsbasis, när YSM har ersatt grundläggande moduler, bedöms hela
vuxensegmentets EBIT-marginal minska med en till tre procentenheter.

Arbetsförmedlingens förändrade upphandling har fått en hel del kritik,
de flesta aktörer vill ha en upphandling där kvaliteten har större
betydelse. Det är en kritik som AcadeMedia instämmer i. Att
säkerställa att samhällets investeringar i vuxenutbildning ger
resultat är av största vikt, inte minst eftersom så många med
utländsk bakgrund behöver skaffa sig en utbildning som leder till
jobb, eller komplettera den utbildning de har med sig för att den ska
gälla i Sverige. Som den ledande aktören inom integration ser vi fram
emot att arbeta med dessa frågor många år framöver.

Kvalitetsresultat under året
Ett av AcadeMedias absolut viktigaste mål är att alla elever i sin tur
ska nå utbildningens mål. De preliminära betygsresultaten i
AcadeMedias grundskolor och gymnasieskolor visar en viss nedgång
jämfört med året innan. Den nationella statistiken har ännu inte
publicerats. Siffrorna för vuxensegmentets årliga enkätundersökning
som gjordes i slutet av läsåret visar en bibehållen hög kvalitet.

En viktig del av vårt kvalitetsarbete är också de årliga
medarbetarundersökningarna. I Sverige är det mycket glädjande att
kunna konstatera att AcadeMedias nöjd-medarbetarindex har en stigande
trend sedan 2013. Motsvarande medarbetarundersökning har även gjorts
i Norge där vi kan se samma positiva trend med en ökning i
medarbetarnöjdhet.

Inspektioner på nästan alla skolor
Under 2016 och 2017 har Skolinspektionen granskat 179 grund- och
gymnasieskolor inom AcadeMedia. 133 av dessa skolor fick helt
prickfria beslut. Gransknings- resultatet för AcadeMedias skolor är
klart bättre än rikssnittet.

Förvärv i Tyskland
Den tyska förskolemarknaden expanderar kraftigt. Ett viktigt skäl till
det är behovet av att fler kvinnor kommer tillbaka till arbetslivet.
För detta krävs dock en väl utbyggd barnomsorg. Enligt beräkningar
från Instituts der deutschen Wirtschaft fattas idag cirka 300 000
förskoleplatser i Tyskland.

Under det fjärde kvartalet förvärvade AcadeMedia den tyska
förskolekedjan Stepke som har sju förskolor samt tre mobila förskolor
i Brandenburg och i Nordrhein-Westfalen. Förskolorna har 640
inskrivna barn och 200 anställda. Stepke växer snabbt, och har
ytterligare nio förskolor säkrade för start före utgången av 2018.
Omsättningen var 6,6 MEUR under 2016, resultatet hölls dock nere av
de många nystarterna och var svagt positivt. AcadeMedia äger sedan
tidigare Joki, med sju förskolor i München. I nuläget går knappt 1100
barn på AcadeMedias 17 förskolor i Tyskland.

Slutord
AcadeMedia är norra Europas ledande utbildningsföretag, och därmed en
viktig del av ett gemensamt samhällsbygge. Ett område som kommer att
bli allt viktigare både för samhället och AcadeMedia är
integrationsfrågor. Vi ger familjer och individer möjlighet att
utbilda sig eller säkerställa att den utbildning de har kan
kompletteras och därmed gälla även i det nya landet och ge dem
tillträde till arbetsmarknaden. Även förskolan är viktig här,
nyanlända barn behöver få samma möjligheter som de barn som är födda
i landet. En bra förskola lägger grunden till en framgångsrik
skolgång, som i sin tur lägger grunden till ett bra yrkesliv. Vårt
samhällsuppdrag kan och ska kombineras med en stabil tillväxt och ett
bra resultat.

Marcus Strömberg
VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

Presentation av rapporten
AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd
telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO
Eola Änggård Runsten presenterar rapporten.

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/academedia-q4-2017
(https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftv.st...)

Alternativt ringa in på något av nedstående nummer senaste tio minuter
innan konferensen börjar:

· SE: +46 8 5664 2690
· UK: +44 20 3008 9801
· US: +1 855 7532 235

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan
konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via:
https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rappo...

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: +46 763 111 242
E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 12 500
medarbetare på våra drygt 550 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor
och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och
utveckling. Alla 140 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i
våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är a...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.