Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-24

AcadeMedia AB: Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Aktieägarna i AcadeMedia AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den
24 november 2017 klockan 15:00 på City Conference Center, Folkets
Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Registrering startar klockan
14:00.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
lördagen den 18 november 2017,

· dels anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 20 november 2017.
Anmälan ska ske skriftligen via post till AcadeMedia AB (publ), c/o
Euroclear Sweden, "Årsstämma", Box 191, 101 23 Stockholm, eller per
telefon, 08-402 92 17, vardagar mellan klockan 09:00 och klockan
16:00. Aktieägare som är fysiska personer har även möjlighet att
anmäla sig via bolagets webbplats, https://corporate.academedia.se/.
Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden
(högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara
äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin
lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för
fullmakt finns att hämta på bolagets webbplats,
https://corporate.academedia.se/, och kommer även att sändas till
aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid stämman
låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan
vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB
lördagen den 18 november 2017, vilket innebär att aktieägaren i god
tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 94 624 997
stamaktier vilka berättigar till en röst per aktie vid bolagsstämman.
Vidare innehar bolaget 165 000 egna aktier av serie C som berättigar
till en tiondels röst per aktie men som inte kan företrädas vid
bolagsstämman. Det finns därmed totalt 94 789 997 aktier och 94 641
497 röster i bolaget, av vilka 94 624 997 aktier och röster kan
företrädas vid årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och revisorer
15. Beslut om principer för utseende av valberedning
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

17. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram i
form av aktiematchningsprogram

18. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram i
form av emission av teckningsoptioner

19. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om emission av stamaktier

20. Beslut om emission av aktier med företrädesrätt för befintliga
aktieägare

21. Årsstämmans avslutande
Ärende 2 samt 12-14 - Valberedningens förslag till årsstämman 2017

Valberedningen för AcadeMedia AB (publ), som består av valberedningens
ordförande Rune Andersson (Mellby Gård), Erika Henriksson (Marvin
Holding Limited) och Marianne Nilsson (Swedbank Robur), med
styrelsens ordförande Ulf Mattsson adjungerad, föreslår följande:

· att Ulf Mattsson utses till ordförande vid årsstämman,
· att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sju utan
suppleanter,

· att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter,
· att styrelsearvodet fastställs till totalt 2 500 000 (2 050 000)
kronor att fördelas med 600 000 (500 000) kronor till styrelsens
ordförande och 250 000 (250 000) kronor till envar av övriga
ledamöter som inte är anställda i koncernen, 150 000 (100 000) kronor
till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 (50 000) kronor till
envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda
i koncernen samt 50 000 (50 000) kronor till ordföranden i
ersättningsutskottet och 25 000 (25 000) kronor till envar av övriga
ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen,

· att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning,
· att styrelseledamöterna Erika Henriksson, Silvija Seres och
Anders Bülow omväljs (Ulf Mattsson, Harry Klagsbrun och Helen Fasth
Gillstedt har avböjt omval),

· att Johan Andersson, Thomas Berglund, Pia Rudengren och Håkan
Sörman väljs till styrelseledamöter,

· att Anders Bülow väljs till styrelseordförande, och att Thomas
Berglund väljs till vice ordförande i styrelsen,

· att PricewaterhouseCoopers AB väljs till bolagets revisor
(byråval) med önskemål att Patrik Adolfsson fungerar som
huvudansvarig revisor, vilket överensstämmer med revisionsutskottets
rekommendation (revisionsutskottets rekommendation har föregåtts av
en upphandlingsprocess enligt föreskrivna krav och riktlinjer och
valberedningen noterar att revisionsutskottet försäkrar att de inte
har varit föremål för påverkan från tredje part och inte har varit
tvingat av några villkor som begränsar bolagsstämmans valfrihet), och

· att principerna för utseende av valberedningen justeras i
enlighet med separat förslag till årsstämman.

Presentationer av personerna föreslagna för nyval följer nedan. Mer
utförliga presentationer av personerna föreslagna för nyval samt
presentationer av de personer som valberedningen föreslagit för omval
hålls vidare tillgängliga på https://corporate.academedia.se/ under
Årsstämma 2017.

Johan Andersson
Johan Andersson är född 1978 och har en civilingenjörsexamen från
Chalmers tekniska högskola och en MBA-examen från INSEAD Singapore.
Andersson har tidigare varit VD för Smart Eyes International AB och
är sedan 2013 VD för Mellby Gård AB. Vidare har Andersson bred
erfarenhet av styrelsearbete och har för närvarande ett antal
styrelseuppdrag inom Mellby Gård-koncernen, däribland Duni AB (publ),
Älvsbyhus Intressenter AB och StudentConsulting Holding AB. Dessutom
är Johan ledamot i styrelsen för Chalmers Tekniska Högskola.

Thomas Berglund
Thomas Berglund är född 1952 och har en civilekonomexamen från
Handelshögskolan i Stockholm. Berglund är sedan 2011 VD och
koncernchef för hälso- och sjukvårdskoncernen Capio AB (publ) och har
tidigare varit VD och koncernchef för Securitas AB (publ). Berglund
har för närvarande ett antal styrelseordförandeuppdrag för
dotterbolag inom Capio-koncernen. Han är vidare vice ordförande i det
danska facility servicesföretaget ISS A/S. Vidare har Berglund
tidigare varit konsult inom Swedish Management Group och verksam inom
Regeringskansliet.

Pia Rudengren
Pia Rudengren är född 1965 och har en civilekonomexamen från
Handelshögskolan i Stockholm. Pia Rudengren har lång erfarenhet från
styrelsearbete och har tidigare varit bl.a. finansdirektör på
Investor Aktiebolag (publ) och vice VD för W Capital Management AB.
Vidare har Rudengren bred erfarenhet av styrelsearbete i noterade
bolag och är för närvarande styrelseledamot i KappAhl AB (publ),
Boliden AB (publ), Duni AB (publ) och Tikkurila Oyj samt
styrelseordförande i Social Initiative Norden AB. Rudengren har
tidigare även haft styrelseuppdrag i Swedbank AB (publ) och Metso
Oyj.

Håkan Sörman
Håkan Sörman är född 1952 och har en civilekonomexamen från
Handelshögskolan i Stockholm. Sörman har lång erfarenhet från arbete
inom den kommunala sektorn och har tidigare varit landshövding i
Jönköpings län, stadsdirektör i Södertälje kommun och kommunchef i
Täby. Sörman är för närvarande styrelseledamot i Dagens Samhälle AB
och har tidigare varit styrelseledamot i bl.a. SOS Alarm Sverige AB,
KPA AB, SKL Kapitalförvaltning AB, TO i Sverige AB samt varit VD för
Sveriges Kommuner och Landsting.

Ärende 10 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret
2016/2017 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Ärende 15 - Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår principer för utseende av valberedning enligt
följande.

Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre
största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av
räkenskapsårets tredje kvartal och som kan utläsas av Euroclears
ägarförteckning. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad. För det
fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse
en representant till valberedningen ska rätten övergå till den
aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största
aktieägandet i bolaget. Styrelsens ordförande ska sammankalla
valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den
ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte
enhälligt utser annan ledamot.

Vid en ägarförändring bland de tre största aktieägarna som inträffar
efter utgången av räkenskapsårets tredje kvartal och senast den 31
augusti och som innebär att aktieägare som utsett ledamot i
valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den
ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande
och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha
rätt att utse en representant till valberedningen. För det fall
ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den
aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne
aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny
ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett
representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga
sådan ledamot och utse ny repr...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.