Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-17

AcadeMedia AB: Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Vid AcadeMedias årsstämma i Stockholm idag den 17 november 2016
beslutades följande.

Val av styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
styrelsen ska bestå av sex stämmovalda ledamöter utan suppleanter.
Ulf Mattsson, Harry Klagsbrun, Helen Fasth Gillstedt, Erika
Henriksson, Silvija Seres och Anders Bülow valdes om till
styrelseledamöter. Ulf Mattsson valdes om till styrelsens ordförande.
Årsstämman beslutade också att antalet revisorer ska vara två utan
suppleanter och att EY AB, med Staffan Landén som huvudansvarig
revisor, och Oskar Wall, som personvald revisor, omväljs, på
rekommendation från revisionsutskottet.

Ersättning till styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 2 050 000
kronor, att fördelas med 500 000 kronor till styrelsens ordförande
och 250 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är
anställda i koncernen, 100 000 kronor till ordförande i
revisionsutskottet och 50 000 kronor till var och en av övriga
ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen samt
50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 25 000
kronor till var och en av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som
inte är anställda i koncernen. Det beslutades att arvode till
revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av årsredovisningen, beslut om resultatdisposition och
ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen för bolaget och
för koncernen för 2015/2016. I enlighet med styrelsens förslag
beslutade årsstämman att ingen utdelning ska utgå för 2015/2016 utan
att resultatet ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade även
om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för den verkställande
direktören.

Principer för utseende av valberedning
Årsstämman godkände valberedningens föreslagna principer för utseende
av valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag,
att besluta om emission av aktier. Syftet är att öka bolagets
finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.
Bemyndigandet innebär att styrelsen kan besluta om att öka bolagets
aktiekapital genom emission av aktier vid ett eller flera tillfällen
och längst intill slutet av nästkommande årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan
bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor, i sådan
utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som
är utestående vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet
uppgående till högst tio procent.

Presentation från den verkställande direktörens anförande på
årsstämman kommer finnas tillgänglig på
https://corporate.academedia.se/. Här återfinns även de förslag som
legat till grund för besluten ovan och, senast den 1 december 2016,
protokoll från årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: +46-763-111 242
E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia är norra Europas ledande och enskilt största fristående
utbildningsaktör. År 2015/16 gick cirka 63 000 barn och elever i
AcadeMedias förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Ytterligare 80
000 personer deltog i AcadeMedias utbildningar för vuxna. Totalt hade
AcadeMedia under 2015/16 cirka 425 förskolor, grundskolor och
gymnasieskolor i Sverige och Norge samt cirka 150
vuxenutbildningsenheter i Sverige. Sedan februari 2016 har AcadeMedia
även sju förskolor i München-området i Tyskland. AcadeMedia har
verksamhet i hela utbildningskedjan, från förskola, grundskola och
gymnasieskola till vuxenutbildning. Mer information om AcadeMedia
finns på www.academedia.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/academedia-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-aca...
http://mb.cision.com/Main/14380/2125128/591511.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.