Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-10

Acando: Acando fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Connecta och förlänger acceptfristen

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT,
OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG,
JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER USA. ERBJUDANDET LÄMNAS
INTE TILL PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER TILL PERSONER I NÅGOT ANNAT
LAND, VILKAS DELTAGANDE FÖRUTSÄTTER YTTERLIGARE DOKUMENTATION,
REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK
RÄTT.

Acando AB (publ) ("Acando") offentliggjorde genom pressmeddelande den
9 juni 2014 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till
aktieägarna i Connecta AB (publ) ("Connecta") varvid Acando erbjöd
aktieägarna i Connecta att för varje tre (3) befintliga aktier i
Connecta erhålla tio (10) nya aktier av serie B i Acando
("Erbjudandet").

Vid den initiala acceptfristens utgång den 7 juli 2014 hade 8 284 875
aktier lämnats in i Erbjudandet, motsvarande cirka 79,8 procent av
aktierna och rösterna i Connecta.

Acando har beslutat att fullfölja Erbjudandet och samtliga villkor för
Erbjudandets fullföljande är således uppfyllda eller har frånfallits,
inklusive förbehållet om 90 procents anslutningsgrad.

Huvudaktieägarna i Acando har den 9 juni 2014, villkorat av att Acando
fullföljer Erbjudandet, ingått avtal om att, tillsammans med en
tredje part, förvärva huvudaktieägaren i Connecta, TIKK 2 ABs,
samtliga 1 091 079 aktier i Connecta, motsvarande cirka 10,5 procent
av aktierna och rösterna i Connecta. Med anledning av att Acando
förklarar Erbjudandet ovillkorat är även samtliga villkor för detta
avtal uppfyllt. Huvudaktieägarna och den tredje parten har även,
förutsatt att Erbjudandet fullföljs, ovillkorligen förbundit sig att
acceptera Erbjudandet omedelbart efter Erbjudandets fullföljande. Med
beaktande av dessa aktier kontrollerar Acando därmed totalt 9 375 954
aktier, motsvarande cirka 90,3 procent av aktierna och rösterna i
Connecta.

Acandos styrelse har vidare, med stöd av det emissionsbemyndigande som
erhölls av den extra bolagsstämman den 2 juli 2014 och i enlighet med
villkoren för Erbjudandet, beslutat att emittera 27 616 250 nya
aktier av serie B i Acando som vederlag i Erbjudandet till de
aktieägare i Connecta som accepterat erbjudandet under den initiala
acceptfristen.[1]

Styrelsen har även beslutat att förlänga acceptfristen till och med
den 21 juli 2014 kl. 17.00 för att ge aktieägare som ännu inte
accepterat Erbjudandet möjlighet att göra det. Utbetalning av
vederlag till de aktieägare som accepterat Erbjudandet under den
initiala acceptfristen beräknas komma att påbörjas den 14 juli 2014.
Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet
under den förlängda acceptfristen beräknas påbörjas omkring den 28
juli 2014. Handel med de aktier av serie B i Acando som ges ut som
vederlag påbörjas på NASDAQ OMX Stockholm i samband med att aktierna
levereras som vederlag. Endast hela aktier av serie B i Acando kommer
att ges ut som vederlag i Erbjudandet. Försäljning av fraktioner av
aktier av serie B kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm för berörda
VP-kontoinnehavares räkning och utbetalning av försäljningslikvid
avses ske i samband med att aktierna levereras som vederlag.

Då Acando kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Connecta avser
Acando att, efter utgången av den förlängda acceptfristen, påkalla
inlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) i syfte att
förvärva samtliga utestående aktier i Connecta. I samband därmed
avser Acando även att verka för en avnotering av Connectas aktie från
NASDAQ OMX Stockholm.

Information om Erbjudandet, inklusive erbjudandehandling,
tillhandahålls på Acandos hemsida (www.acando.com) samt på Evlis
hemsida (www.evli.com).

Acando offentliggör denna information i enlighet med lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden och Takeover-reglerna. Detta pressmeddelande
lämnades för offentliggörande den 11 juli 2014 klockan 08:00 (CET).

----------------------------------------------------------------------

[1] Beslutet omfattar formellt högst 34 624 516 nya aktier av serie B
i Acando och tar således höjd för vad som kan erfordras på grund av
accepter som inkommer under den förlängda acceptfristen.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf J Johansson, styrelseordförande, Acando
Telefon: +46 8 699 70 00

Carl-Magnus Månsson, VD och koncernchef, Acando
Telefon: +46 8 699 73 77

Acando i korthet
Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina
uppdragsgivare skapar affärsnytta genom att förbättra och
effektivisera processer, organisation och it. Acando har 1 100
medarbetare fördelade på 19 kontor i Sverige, Tyskland, Norge,
Finland och England. Med Acandos kärnvärden - laganda, passion och
resultatskapande - ser Acando till helheten och förstår sambandet
mellan verksamhet och it. Acando omsätter cirka 1,5 miljarder kronor
per år och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. För mer
information, besök www.acando.se.

Connecta i korthet
Connecta är ett konsultbolag som åstadkommer bestående
verksamhetsförändringar och stärker kundernas konkurrenskraft. Fokus
ligger på att få frågorna på ledningens agenda att hända; från
strategi till genomförande och bestående resultat. Connectas
konsulter kombinerar affärsstrategi och genomförandekraft inom
Management Consulting, Enterprise Consulting och Digital Consulting
med branschkunskap och förmåga inom nya tekniska områden.
Kärnerbjudanden kompletteras med tjänster inom bland annat
Application Management, IT Infrastructure Services och Competence
Matching. Några av Connectas största kunder är Apoteket, Ericsson,
ICA och TeliaSonera. Under 2013 omsatte Connecta 724 miljoner kronor.
Connecta är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. För mer
information, besök www.connecta.se.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling eller
prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan
åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle
förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där
detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Acando
kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om
någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt
eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma
att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post
eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat
telefax, e-post, telex, telefon och internet) i eller in till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA
och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med
något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer
inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in
till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika
eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

Acando kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i
eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer
och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för
personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande,
eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana
personer, eller på annat sätt göra Erbjudandet tillgängligt för
sådana personer.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen äga företräde.

Framtidsinriktad information
Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses",
"förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den
avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från
vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen
på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom
Acandos kontroll.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acando/r/acando-fullfoljer-erbjudandet-till-ak...
http://mb.cision.com/Main/740/9615402/265976.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.