Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-23

Acando: Acando innehar 93,1 procent av aktierna och rösterna i Connecta efter den slutliga acceptfristens utgång

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT,
OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG,
JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER USA. ERBJUDANDET LÄMNAS
INTE TILL PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER TILL PERSONER I NÅGOT ANNAT
LAND, VILKAS DELTAGANDE FÖRUTSÄTTER YTTERLIGARE DOKUMENTATION,
REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK
RÄTT.

Acando AB (publ) ("Acando") offentliggjorde genom pressmeddelande den
9 juni 2014 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till
aktieägarna i Connecta AB (publ) ("Connecta") varvid Acando erbjöd
aktieägarna i Connecta att för varje tre (3) befintliga aktier i
Connecta erhålla tio (10) nya aktier av serie B i Acando
("Erbjudandet").

Som offentliggjordes genom pressmeddelande den 11 juli 2014
kontrollerade Acando, vid den initiala acceptfristens utgång och
efter Erbjudandets fullföljande, totalt 9 375 954 aktier, inklusive
de 1 091 079 aktier i Connecta som huvudaktieägare i Acando samt
tredje part förvärvat från Connectas huvudaktieägare TIKK2 AB,
motsvarande cirka 90,3 procent av aktierna och rösterna i Connecta.
Acceptfristen förlängdes till den 21 juli 2014 kl. 17.00.

Den förlängda acceptfristen har nu löpt ut och kommer inte att
förlängas ytterligare. Under den förlängda acceptfristen lämnades,
förutom de 1 091 079 aktier i Connecta som huvudaktieägare i Acando
samt tredje part förvärvat, ytterligare 291 843 aktier in i
Erbjudandet, motsvarande cirka 2,8 procent av aktierna och rösterna i
Connecta. Med stöd av styrelsens emissionsbeslut den 10 juli 2014
kommer ytterligare 4 609 740 aktier av serie B i Acando att tilldelas
som vederlag till de aktieägare i Connecta som accepterat Erbjudandet
under den förlängda acceptfristen.

Acando har inte förvärvat några aktier i Connecta utanför Erbjudandet
och innehar efter den förlängda acceptfristens utgång därmed totalt 9
667 797 aktier, motsvarande cirka 93,1 procent av aktierna och
rösterna i Connecta.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterat Erbjudandet
under den förlängda acceptfristen beräknas komma att påbörjas den 28
juli 2014. Handel med de aktier av serie B i Acando som ges ut som
vederlag påbörjas på NASDAQ OMX Stockholm i samband med att aktierna
levereras som vederlag. Endast hela aktier av serie B i Acando kommer
att ges ut som vederlag i Erbjudandet. Försäljning av fraktioner av
aktier av serie B kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm för berörda
VP-kontoinnehavares räkning och utbetalning av försäljningslikvid
avses ske i samband med att aktierna levereras som vederlag.

Då Acando innehar mer än 90 procent av aktierna i Connecta avser
Acando att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551)
i syfte att förvärva samtliga utestående aktier i Connecta. I samband
därmed avser Acando även att verka för en avnotering av Connectas
aktie från NASDAQ OMX Stockholm.

Acando offentliggör denna information i enlighet med lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden och Takeover-reglerna. Detta pressmeddelande
lämnades för offentliggörande den 24 juli 2014 klockan 08:00 (CET).

För ytterligare information, kontakta:
Ulf J Johansson, styrelseordförande, Acando Telefon: +46 8 699 70 00
Carl-Magnus Månsson, VD och koncernchef, Acando Telefon: +46 8 699 73
77

Acando i korthet
Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina
uppdragsgivare skapar affärsnytta genom att förbättra och
effektivisera processer, organisation och it. Acando har 1 100
medarbetare fördelade på 19 kontor i Sverige, Tyskland, Norge,
Finland och England. Med Acandos kärnvärden - laganda, passion och
resultatskapande - ser Acando till helheten och förstår sambandet
mellan verksamhet och it. Acando omsätter cirka 1,5 miljarder kronor
per år och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. För mer
information, besök www.acando.se.

Connecta i korthet
Connecta är ett konsultbolag som åstadkommer bestående
verksamhetsförändringar och stärker kundernas konkurrenskraft. Fokus
ligger på att få frågorna på ledningens agenda att hända; från
strategi till genomförande och bestående resultat. Connectas
konsulter kombinerar affärsstrategi och genomförandekraft inom
Management Consulting, Enterprise Consulting och Digital Consulting
med branschkunskap och förmåga inom nya tekniska områden.
Kärnerbjudanden kompletteras med tjänster inom bland annat
Application Management, IT Infrastructure Services och Competence
Matching. Några av Connectas största kunder är Apoteket, Ericsson,
ICA och TeliaSonera. Under 2013 omsatte Connecta 724 miljoner kronor.
Connecta är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. För mer
information, besök www.connecta.se.

Viktig information
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling eller
prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan
åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle
förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där
detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Acando
kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om
någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt
eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma
att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post
eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat
telefax, e-post, telex, telefon och internet) i eller in till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA
och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med
något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer
inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in
till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika
eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

Acando kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i
eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer
och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för
personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande,
eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana
personer, eller på annat sätt göra Erbjudandet tillgängligt för
sådana personer.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen äga företräde.

Framtidsinriktad information
Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses",
"förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den
avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från
vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen
på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom
Acandos kontroll.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acando/r/acando-innehar-93-1-procent-av-aktier...
http://mb.cision.com/Main/740/9620219/269379.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.