Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-03

ACAP Invest AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ACAP INVEST AB (PUBL)

Aktieägarna i ACAP Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 7
maj 2014 kl. 17.00 på Scandic S:t Jörgen, Stora Nygatan 35, Malmö,
med insläpp för registrering från kl. 16.00.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
den 30 april 2014, dels senast den 30 april 2014 kl. 16.00 till
bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske
per brev till ACAP Invest AB (publ), Djäknegatan 23, 211 35 Malmö,
per e-post till info@acapinvest.se eller per telefon 040-24 82 50.
Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller
organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal
biträden (högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få
delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den
30 april 2014 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som
förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Om fullmakten utfärdats för juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande
behörighetshandling bifogas anmälan. För att underlätta
registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till
handa under ovanstående adress senast kl. 16.00 den 30 april 2014. Om
fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska
fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas
vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på
bolagets webbplats, www.acapinvest.se, och sänds på begäran till
aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

12. Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
revisorer och revisorssuppleanter

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Beslut om instruktion avseende valberedning
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier eller
konvertibler

20. Avslutning
Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2013 inte lämnas.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor,
fastställande av arvoden samt beslut om instruktion avseende
valberedning (punkt 2, 12-17)

På grund av att styrelsen inte informerats om valberedningens förslag
innan denna kallelses utfärdande, kunde valberedningens förslag inte
presenteras i denna kallelse till årsstämma. Bolagets avsikt är att
genom pressmeddelande informera om valberedningens förslag så snart
de erhållits.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 18)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer. Ledande befattningshavare ska
erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. För den
enskilde befattningshavaren ska ersättningens nivå baseras på
faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Utöver
fast lön ska ledningen kunna erhålla rörlig ersättning,
avgångsvederlag, pension och icke monetära förmåner. Rörlig
ersättning ska vara kopplad till relevanta, förutbestämda och mätbara
kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga
värdeskapande. Kriterierna kan vara av olika slag, exempelvis
individuella, allmänna kvalitativa eller kvantitativa. Med mätbara
avses att det ska vara möjligt att i efterhand utvärdera i vilken
grad kriterierna har uppfyllts. Rörlig lön ska utgå med maximalt fyra
månadslöner. Lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska
sammanlagt kunna utgå med högst 24 månadslöner. I den mån
styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av
styrelsearbetet ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.
Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier eller
konvertibler (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier
eller emission av konvertibler. Betalning av emitterade aktier eller
konvertibler ska kunna ske kontant, genom kvittning, med
apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 §
andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier eller
konvertibler som kunna ges ut ska vara begränsat på så sätt att
bolagets aktiekapital högst ska kunna ökas med 40 000 000 kronor.

Beslut enligt punkt 19 förutsätter för sin giltighet att det biträds
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala
antalet aktier till 5 351 946, varav 312 766 A-aktier och 5 039 180
B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 8 166 840.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorernas yttrande
över tillämpningen av vid årsstämman 2013 beslutade riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare samt fullständigt
beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget
och på bolagets webbplats minst tre veckor före stämman. Kopior av
handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin
postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon
aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget eller något dotterbolag, vid årsstämman
lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på
bedömningen av bolagets eller ett dotterbolags ekonomiska situation.
Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat
koncernföretag samt koncernredovisningen.

Malmö, april 2014

ACAP Invest AB (publ)

Styrelsen

I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO och DISAB. SONO är
marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring,
skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande
inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av
material. Under 2013 omsatte ACAP Invest cirka 571 MSEK. ACAP Invest
är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista.

För mer information www.acapinvest.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acap-invest-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-aca...
http://mb.cision.com/Main/1533/9563485/229003.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.