Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-17

ACAP Invest AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACAP INVEST AB (PUBL)

Aktieägarna i ACAP Invest AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma den 10 juli 2014 kl. 10.00 i Sonesson Inredningar AB:s
lokal med adress Sturkögatan 9 i Malmö. Kl. 9.30 öppnas dörrarna och
inregistrering till bolagsstämman börjar.

Aktieägarna i ACAP Invest AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma den 10 juli 2014 kl. 10.00 i Sonesson Inredningar AB:s
lokal med adress Sturkögatan 9 i Malmö. Kl. 9.30 öppnas dörrarna och
inregistrering till bolagsstämman börjar.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende
förhållandena den 4 juli 2014, dels senast den 4 juli 2014 klockan
16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman till
ACAP Invest AB (publ) c/o Sonesson Inredningar AB, Box 50335, 202 13
Malmö, per e-post till info@acapinvest.se eller per telefon
040-24 82 50. Vid anmälan ska anges namn, person- eller
organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall,
antal biträden (högst två). Aktieägare som låtit förvaltarregistrera
sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering
måste vara verkställd senast den 4 juli 2014. Detta innebär att
aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom
till förvaltaren.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Om fullmakten utfärdats för juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande
behörighetshandling bifogas anmälan. För att underlätta
registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till
handa under ovanstående adress senast kl. 16.00 den 4 juli 2014. Om
fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska
fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas
vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och
sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Tre
veckor innan stämman kommer formuläret att finnas tillgängligt på
bolagets webbplats, www.acapinvest.se.

Förslag till dagordning

· Öppnande

· Val av ordförande vid stämman

· Upprättande och godkännande av röstlängd

· Godkännande av dagordning

· Val av två justeringsmän

· Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

· Val av ny styrelseledamot

· Avslutning

Beslutsförslag

Beslut om ny styrelseledamot (punkt 7)

Valberedningen, som bestått av Jan Tuve Möller, David Johansson på
Exol AB:s mandat och Magnus Hansson på eget mandat, har utarbetat
följande förslag.

Ordförande vid stämman: Benny Allerbring

Styrelseledamot: Nyval av Andreas Salaj

Andreas Salaj, född 1976, är civilekonom från Lunds universitet. Han
har varit verksam som controller eller ekonomichef hos BT Industries,
Attendo Care, Witre och Svenska Mässan. Hans nuvarande anställning är
som CFO hos Scandinavian Enviro Systems AB (publ). Andreas Salaj
kommer att bidra med kunskap och erfarenhet från verkstadsindustri
och företag som är kunder hos SONO.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska majoriteten av
styrelseledamöterna vara oberoende av bolaget och bolagsledningen och
minst två av dem som är oberoende av bolaget och bolagsledningen ska
även vara oberoende av ägare som direkt eller indirekt kontrollerar
tio procent eller mer av aktierna i bolaget. Sedan Marcus Rasmusson
anställdes som VD i Sonesson Inredningar AB uppfyller bolaget inte
detta krav. Marcus Rasmusson har därför meddelat sin avgång i samband
med den extra bolagsstämman, där fyllnadsval sker av ny ledamot.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala
antalet aktier till 5 351 946, varav 312 766 A-aktier och 5 039 180
B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 8 166 840.

Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos
bolaget och på bolagets webbplats tre veckor före stämman.
Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin
postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon
aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget eller något dotterföretag, vid stämman
lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen.

Malmö, juni 2014

ACAP Invest AB (publ)

Styrelsen

I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO och DISAB. SONO är
marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring,
skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande
inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av
material. Under 2013 omsatte ACAP Invest cirka 571 MSEK. ACAP Invest
är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista.

För mer information www.acapinvest.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acap-invest-ab/r/kallelse-till-extra-bolagssta...
http://mb.cision.com/Main/1533/9603682/257864.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.