Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-11

ACAP Invest AB: Uttalande från budutskottet i styrelsen för ACAP Invest med anledning av North Investment Groups bud

Budutskottet i styrelsen för ACAP Invest AB (publ) rekommenderar
aktieägarna och konvertibelinnehavarna att acceptera North Investment
Group AB:s bud

Bakgrund

Detta uttalande görs av budutskottet ("Budutskottet") i styrelsen för
ACAP Invest AB (publ) ("ACAP" eller "Bolaget") mot bakgrund av punkt
II.19 i NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ("Takeover-reglerna").

North Investment Group AB ("NIG") har den 26 juni 2014 lämnat ett
offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och
konvertibelinnehavarna i ACAP att överlåta samtliga aktier och
konvertibler i ACAP till NIG ("Erbjudandet"). NIG erbjuder 12,00
kronor kontant för varje A-aktie i ACAP, 12,00 kronor kontant för
varje B-aktie i ACAP och 12,00 kronor jämte upplupen ränta för varje
konvertibel i ACAP.

Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 30 juni 2014
till och med den 28 juli 2014. Erbjudandet är villkorat bland annat
av att det accepteras i sådan utsträckning att NIG blir ägare till
mer än 90 procent av det totala antalet aktier i ACAP.

För mer detaljer om Erbjudandet hänvisas till NIG:s pressmeddelande
som återfinns på www.northinvestmentgroup.se.

Två av styrelseledamöterna i ACAP, Thomas Bolmgren och Magnus Hansson,
som genom bolag tillsammans äger cirka 50,5 procent av kapitalet och
cirka 61,1 procent rösterna i ACAP har genom sina respektive
ägarbolag oåterkalleligen och ovillkorligen åtagit sig att acceptera
Erbjudandet. Detta innebär att de är jäviga i ACAPs styrelse vid
handläggning av frågor som rör erbjudandet. Följaktligen finns ingen
beslutsför styrelse i ACAP i frågor som rör Erbjudandet. Styrelsen
har därför inrättat ett Budutskott. Utskottet bestod initialt av
Benny Allerbring, styrelseordförande, och Marcus Rasmusson,
styrelseledamot. I samband med att Marcus Rasmusson vid gårdagens
extra bolagsstämma lämnade sitt styrelseuppdrag och ersattes av
Andreas Salaj, ersatte Andreas Salaj även Marcus Rasmusson i
Budutskottet. Budutskottet hanterar frågor relaterade till
Erbjudandet.

Budutskottets rekommendation

Budutskottet grundar sin uppfattning om Erbjudandet på en samlad
bedömning av ett antal faktorer som Budutskottet ansett relevanta vid
utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte
begränsade till, ACAPs nuvarande ställning, förväntade framtida
utveckling och potential samt därtill relaterade möjligheter och
risker.

Till grund för Budutskottets bedömning ligger även ett
värderingsutlåtande i form av en så kallad fairness opinion från
Redeye AB, som lämnats till Budutskottet med innebörd att vederlaget
i Erbjudandet är skäligt för aktieägarna och innehavarna av
konvertibler i ACAP ur ett finansiellt perspektiv. Utlåtandet finns
tillgängligt på ACAPs webbplats, www.acapinvest.se.

Enligt Takeover-reglerna ska styrelsen för ett bolag vars aktier är
föremål för ett offentligt uppköpserbjudande ("Målbolaget") redovisa
sin uppfattning om den inverkan genomförandet av erbjudandet kommer
att ha på Målbolaget, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning
om budgivarens strategiska planer för Målbolaget och de effekter som
dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där
Målbolaget bedriver sin verksamhet. Om Målbolagets styrelse inte är
beslutsför föreligger ingen skyldighet men en rätt för övriga
ledamöter att offentliggöra sin uppfattning om erbjudandet.

Budutskottet har beslutat sig för att uttala sig om Erbjudandet trots
att någon skyldighet därtill inte föreligger. Baserat på den
information som NIG lämnat i samband med offentliggörandet av
Erbjudandet förutser Budutskottet inte några väsentliga effekter av
Erbjudandets genomförande för ACAPs medarbetare, inklusive
anställningsvillkor, eller för de platser där ACAP idag bedriver
verksamhet.

Mot denna bakgrund rekommenderar Budutskottet enhälligt ACAPs
aktieägare och konvertibelinnehavare att acceptera Erbjudandet.

Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i
enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska
exklusivt avgöras av svensk domstol.

För mer information kontakta Mats Lindskog, VD för ACAP Invest, tel
040-24 82 50.

ACAP Invest AB (publ) offentliggör information i detta pressmeddelande
i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades
för publicering den 11 juli 2014 kl. 14:50.

I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO och DISAB. SONO är
marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring,
skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande
inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av
material. Under 2013 omsatte ACAP Invest cirka 571 MSEK. ACAP Invest
är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista.

För mer information www.acapinvest.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acap-invest-ab/r/uttalande-fran-budutskottet-i...
http://mb.cision.com/Main/1533/9615776/266248.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.