Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-11

Acceptera budet på Nobina

wysiwyg_image

Brittiska Basalt har lagt ett bud på Nobina om 108 kronor per aktie, vilket innebär en premie om nästan 30% (29,6%) jämfört med stängningskursen sista handelsdagen innan budet offentliggjordes. Totalt värderar budet hela bolaget till 9,3 miljarder kronor.

Nobina har, trots en stabil och väl fungerade verksamhet med långa kontrakt, som borde locka investerare med låg riskaptit, inte lyft på börsen utan aktien har under lång tid pendlat mellan ca 60-80kr. Den blygsamma kursutvecklingen kan till stor del förklaras av att bolaget så som entreprenör inom kollektivtrafiken drabbats hårt av de restriktioner som införts till följd av Covid-19. Ur ett industriellt perspektiv, baserat på såväl nuvarande som framtida verksamhet ser Aktiespararna således att budet inte fullt ut gör en rättvis värdering av bolaget. Denna bild stärks också av den rapport för Q3 som bolaget publicerade den 22 december. Aktiespararna ser att bolaget med fog hade kunnat värderas högre av aktiemarknaden än vad det hittills har gjort.

Som aktieägare måste det dock även tas i beaktning hur dessa värden i Nobina kommer att komma aktieägarna till del genom en höjd aktiekurs. I denna del har Nobina och dess ledning hittills inte varit tillräckligt framgångsrika. Trots att styrelsen i sitt utlåtande om budet lyfter fram att det för den långsiktige finns möjligheter till uppvärdering av bolaget baserat på ”framtidsutsikter, nya strategi och affärsplan” samt Nobinas marknadsposition så gör Aktiespararna bedömningen att det inte är tillräckligt tillförlitligt med tanke på historiken och att det därtill är svårt att sia om hur lång tid det kan ta innan en eventuell korrigering uppåt, som justerat för tid överträffar det liggande budet, kommer.

Budet placerar därtill aktien med god marginal på all time-high och premien om nästan 30% får anses god. Detta tillsammans med bolagets historik på aktiemarknaden gör att budet, med viss tvekan, blir alltför lockande för att tacka nej till.

Aktiespararnas rekommendation till sina medlemmar blir således att acceptera budet.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

  • Att budet är rekommenderat av Nobinas styrelse, bla. med stöd av en fairness opinion av Handelsbanken Lenner & Partners som anser att budet är finansiellt skäligt
  • Att budet är förenat med sedvanliga villkor, såsom till exempel 90% acceptgrad. Detta kan i vanlig ordning frånfallas.
  • Att acceptfristen löper ut den 14 januari.

 

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm 11 januari 2022

Joacim Olsson, verkställande direktör

Vid frågor kontakta Sverre Linton, sverre.linton@aktiespararna.se, 076-826 15 15

Författare Bolagsbevakningen