Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-06

Acosense AB: Delårsrapport Q1 2019

JANUARI- MARS, SIFFROR I SAMMANDRAG:

· Intäkterna uppgick till 488 kSEK (872)
· Övriga rörelseintäkter uppgick till 303 kSEK (582) och avser
bidrag från Energimyndigheten.

· Rörelseresultatet blev -2 025 kSEK (-1 615)
· Resultatet per aktie blev -0,32 SEK (-0,38)
Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande kvartal föregående år.

RESULTAT OCH STÄLLNING UNDER PERIODEN

Intäkterna under perioden uppgick till 488 kSEK (872) och bestod till
största del av försäljning och hyresintäkter för sålda instrument.
Övriga rörelseintäkter uppgick till 303 kSEK (582) och avser bidrag
från Energimyndigheten. Rörelseresultatet för perioden blev - 2 025
kSEK (-1 615) och består till största del av personalkostnader för
teknikutveckling och kostnader för marknads- och
affärsutvecklingsinsatser. Resultatet per aktie blev -0,32 SEK
(-0,38).

Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 5 137 kSEK (6
107). Långfristiga räntebärande skulder uppgick till 3 365 kSEK (2
245). Soliditeten var 10,5 procent (32,4). Det egna kapitalet uppgick
vid periodens utgång till 827 kSEK (3 189) fördelat på 6 446 700
aktier.

Antalet anställda uppgick till 8 personer, varav en anställning är
behovsstyrd.

Inga transaktioner med närstående har skett under perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET

Installation/marknad

Det massabruk i Chile som under 2018 installerade ett instrument för
analys av mellantjocklut beställde ytterligare ett instrument. Även
detta instrument installerades i indunstningen och analyserar den
totala torrhalten i svaglut. Kunden är en av de större aktörerna i
Sydamerika och bruket producerar närmare 1.5 miljoner ton massa per
år. Försäljningen gjordes via Acosenses distributör Elof Hansson och
värdet på ordern var cirka 250 000 SEK.

Bolaget fick även en order på två instrument för grönlutsdensitet av
ett massabruk i Norrbotten. Instrumenten installerades i april och
verifieras av kund under våren. Grönlutsdensitet är en kritisk
egenskap att följa för att kunna styra sin kemikalieåtervinning och
Acosenses instrument analyserar densiteten, vilket i sin tur ger
information om TTA-värdet.

I början av februari återvände Pia Holmberg till Acosense och
påbörjade sin tjänst inom marknad och försäljning. Pia kommer närmast
från en roll som konsult på ÅF där hon arbetat inom de områden där
Acosense är verksamt. Pia tar därmed med sig värdefull erfarenhet
tillbaka till Acosense och är ett mycket värdefullt tillskott i
organisationen.

Bolaget fortsatte sina insatser med anledning av det beviljade
EU-bidraget och genomförde såväl en förstudie kring en framtida
lansering inom petrokemi samt en fullskalig EU-ansökan till steg två
inom H2020 SME Instrument. Besked väntas under våren.

I mars ställde Acosense ut på Skogsindustridagarna i Sundsvall. Bland
deltagarna fanns de flesta stora skogsbolagen i Sverige. Intresset
för Acosenses erbjudande var stort och det noteras att bolagets
marknadsföring tillsammans med senaste tidens installationer gör att
fler aktörer har kommit i kontakt med Acosense sedan tidigare.

Digitaliseringsprojektet som delfinansieras genom Västra
Götalandsregionen startades upp tillsammans med partners. Projektet
syftar till att identifiera ytterligare

kundnyttor samt att effektivisera och automatisera bolagets processer.

Teknik

Bolaget har fått sin patentansökan för en teknisk lösning som medför
ökad noggrannhet och minskad störningspåverkan godkänd. Med patentet
utökar Acosense sitt skydd och tekniska särställning inom akustisk
spektrografi. Lösningen är viktig för att öka noggrannheten såväl som
att öka robustheten i systemet. Att patentskydda relevanta tekniska
lösningar ingår i Acosenses strategi och produktutvecklingen
utvärderas kontinuerligt ur ett immaterialrättsligt perspektiv.

Atex-certifieringen kommer att slutföras inom kort. Processen har
tagit längre tid än beräknat och några designförändringar, med
tillhörande ledtider, har krävts för att uppnå de högt ställda krav
som krävs för EX-klassade verksamheter. På lång sikt stärker arbetet
Acosense kvalitet och marknadsstorlek även om arbetet har inneburit
en högre arbetsinsats och tagit mer tid än estimerat.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALET

Styrelsen utsåg Karl Nilsson till ny VD för Acosense den 15:e april
och han tillträdde omgående. Karl har de senaste två åren varit
ansvarig för att bygga upp och driva försäljningsarbetet på Acosense
och har innan dess haft flera olika ledande befattningar i
teknikbaserade bolag. Bland annat som VD och senast som teknikchef på
Parans Solar Lighting.

Orderingången fortsatte i och med att ett specialpappersbruk i
Nederländerna beställde instrument för analys av bestrykningssmet.
För bruket, som tillverkar specialpapper, är bestrykningen en mycket
kritisk vätska vars egenskaper hittills har varit omöjlig att följa i
realtid. Kunden kommer enligt plan att validera instrumentet i sin
process i tre månader och därefter besluta om fortsättning.

VD-ord

Det är med stor glädje som jag får möjlighet att skriva detta VD-ord.
Jag ser mycket fram emot att få leda det team som byggts upp under de
senaste åren och som jag är övertygad om kommer att få Acosense att
lyfta. Det är en spännande fas som ligger framför oss där allt
nedlagt arbete och samlade erfarenheter skall riktas åt det håll där
de gör mest nytta hos kund och där vår teknik får störst genomslag,
givet dess unika fördelar!

Året har rivstartat med installationer i både Sydamerika, Norrbotten
och Nederländerna samt att vi ställde ut på Skogsindustridagarna i
Sundsvall. Vi har även fortsatt med vår aktiva digitala
marknadsföring och märker att spontana förfrågningar från
internationella aktörer ökar i takt med vår ökade synlighet.

Extra roligt är det när befintliga kunder, efter att ha använt vårt
instrument under nästan ett år, väljer att köpa ytterligare
instrument. I Sydamerika är vi verkligen på rätt väg med två
referenser hos en av de största aktörerna och samarbetet med Elof
Hanssons representant fungerar mycket bra.

Sedan i höstas har vi valt att fokusera på fem vätskor inom papper och
massa (grönlut, svartlut, massa, slam och bestrykningssmet) vilket
har lett till att vårt arbete blivit effektivare och ger högre
utdelning. Detta då vår förhållandevis lilla organisation kan
fokusera än mer, vilket i sin tur gör att man snabbare får genomslag,
givet relevanta och genomarbetade propåer mot tänkbara kunder.

Vad gäller andra applikationer samt andra branscher än papper och
massa så är vår aktiva marknadsföring i dagsläget begränsad, även om
vi naturligtvis kontinuerligt diskuterar och utvärderar nya områden
tillsammans med potentiella kunder men är selektiva kring vilka
applikationer vi ger oss på. Detta för att lägga vår begränsade tid
på applikationer där vårt instrument gör mest nytta samt där vi har
goda möjligheter att bygga ett starkt affärscase. Närmast så kommer
den nära förestående EX-certifieringen (godkännande för användning i
explosiv miljö) öppna upp helt nya områden där Acosense kan göra
skillnad och då vi under utvecklingen av EX-instrumentet redan testat
tekniken på relevanta applikationer ute hos potentiell kund, kommer
detta bedömt bli nästa fokusområde.

Så, det är helt enkelt med tillförsikt som vi hälsar våren välkommen!

Karl Nilsson

VD

Resultaträkning i sammandrag (kSEK)
Jan-mar 2019 Jan-mar 2018 Helår 2018
Nettomsätting 488 872 1041
Övriga rörelseintäkter 303 582 2321
Rörelsens kostnader -2816 -3068 -13220
Rörelsens resultat -2025 -1615 -9859

Resultat från finansiella poster -64 -31 -147
Periodens resultat -2089 -1646 -10006

Resultat efter skatt per aktie (SEK) -0,32 -0,38 -1,55

Balansräkning i sammandrag (kSEK)
2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 1189 2104 1434
Materiella anläggningstillgångar 254 385 276
Varulager 471 247 395
Kortfristiga fordringar 808 989 811
Kassa och bank 5137 6107 7772
Summa Tillgångar 7859 9831 10687

Eget kapital 827 3189 2916
Långfristiga skulder 3365 2245 2967
Kortfristiga skulder 3667 4397 4804
Summa eget kapital och skulder 7859 9831 10687

Kassaflödesanalys (kSEK)
Jan-mar 2019 Jan-mar 2018 Helår 2018
Rörelseresultat -2025 -1615 -9859
Avskrivningar 317 325 1303
Resultat från finansiella poster -64 -31 -147

Förändringar rörelsekapital -1210 1134 104

Kassaflöde från löpande verksamhet -2982 -187 -8599

Kassaflöde från investeringsverksamhet -50 69 -131
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 398 -398 9878

Årets kassaflöde -2634 -516 1149
Ingående kassa och bank 7772 6623 6623
Utående kassa och bank 5138 6107 7772

Förändring av
Eget kapital
(kSEK)
Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital
Ingående 901 3933 4834
balans 2018
-01-01
Periodens -10006 -10006
resultat
Nyemission 430 7657 8087
Utgående 1331 1585 2916
balans 2018
12 31

Periodens -2089 -2089
resultat
Utgående 1331 -504 828
balans 2019
03 31

OM BOLAGET

Acosense AB (publ- noterat på Spotlight Stockmarket) grundades 2009.
Acosense affärsidé är att hjälpa kunderna inom processindustrin att
optimera sina processer med realtidsanalys av processvätskor och
deras egenskaper. Den unika tekniken som Acosense använder kallas
aktiv akustisk spektroskopi. Acosense instrument digitaliserar
processen, det vill säga levererar analysvärden kontinuerligt och i
realtid. Det unika montaget sker utanpå tanken eller röret helt
ingreppsfritt och instrumentet är därför aldrig i kontakt med
vätskan. Kunden kan optimera sin...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.