Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-05

AcouSort: AcouSort beslutar om företrädesemission om cirka 22,5 MSEK (med teckningsförbindelser om circa 54%) villkorat a...

Styrelsen i AcouSort AB ("AcouSort") beslutade den 5 mars 2018 -
villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma - att genomföra en
företrädesemission av högst 2 504 166 aktier. Vid full teckning ger
emissionen AcouSort ett tillskott på cirka 22,5 MSEK före
emissionskostnader. Emissionen är säkerställd till cirka 54 procent
genom teckningsförbindelser om cirka 12,2 MSEK. Allmänheten ges rätt
att teckna i emissionen. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att
offentliggöras inom kort.

Motiv

AcouSort genomför en företrädesemission som förväntas tillföra bolaget
cirka 22,5 MSEK, före emissionskostnader. Motivet till emissionen är
primärt att erhålla kapital för att utveckla nuvarande och kommande
samarbeten med strategiska partners i Life Science-branschen, vilket
innebär fortsatt utveckling av OEM-moduler för separation av
blodplasma som resulterar i lansering av produkter på marknaden.
Därefter kommer kapitalet dessutom användas till att implementera den
generella utvecklings- och kommersialiseringsplan som AcouSort har
för övriga produkter, vilket bland annat innefattar en förstärkning
av sälj- och supportorganisationen för AcouTrap- och
AcouWash-systemen. Därutöver ska likviden användas till att förbereda
för produktion av OEM-moduler med låg till medelhög volym genom
anpassning av monteringsanläggningar och upprättande av ett
ISO-certifierat kvalitetsledningssystem.

VD Torsten Freltoft kommenterar

I syfte att generera intäkter i AcouSort och att ytterligare stimulera
det vetenskapliga samarbetet för fortsatt utveckling av
akustofluidik-tillämpningar, fortsätter vi kommersialiseringen och
marknadspenetrationen av våra två forskningsinstrument, AcouTrap och
AcouWash. Under februari 2018 erhöll vi CE-märkning för AcouTrap.
CE-märkningen är en viktig milstolpe eftersom den tillåter oss att
sälja och leverera AcouTrap-systemet till kommersiella kunder. Som
ett led i marknadsföringen och lanseringen av båda systemen kommer vi
att etablera en supportorganisation i Lund som kommer arbeta aktivt
med användarna av AcouTrap och AcouWash för att stödja AcouSorts
utveckling av dessa tillämpningar. Vi kommer även att förstärka
organisationen för försäljning, distribution och support av systemen
i Nordamerika genom att etablera ett lokalt dotterbolag i USA under
2018. Därefter är nästa målmarknad Kina, Japan och Sydkorea, där vi
avser att arbeta med lokala distributörer och agenter.

Utöver nuvarande OEM-projekt har vi dessutom som ambition att inleda
ett nytt strategiskt partnerskap per år. Det potentiella
royaltyvärdet för varje framgångsrikt kommersialiseringsavtal som
tecknas förväntas uppgå till 5-15 miljoner USD, sett över en tioårig
kommersialiseringsperiod.

Genom denna nyemission tar vi nästa steg i utvecklingen och vi tror
att dessa aktiviteter kommer att leda till en mycket god utveckling
av AcouSort. Det är extra glädjande att intresset från nya
investerare (teckningsförbindelserna uppgår till 12,2 MSEK) varit så
stort och att vi kunnat prissätta emissionen på ett aktieägarvänligt
sätt. Detta är ytterligare en bekräftelse på att vi är på väg in i en
mycket spännande fas.

Teckningsförbindelser

Emissionen är säkerställd till cirka 54 procent genom
teckningsförbindelser om cirka 12,2 MSEK. Stefan Scheding, Torsten
Freltoft via bolag, Martin Linde via bolag, Johan Nilsson, LU Holding
och ett antal av Bolagets anställda deltar i emissionen med totalt
cirka 1,4 MSEK. Övriga teckningsförbindelser har tillkommit genom att
aktieägarna Thomas Laurell, Stefan Scheding, Torsten Freltoft via
bolag, LU Holding AB, Johan Nilsson och Martin Linde via bolag
vederlagsfritt har överlåtit överblivna teckningsrätter i emissionen
till nya investerare, som har åtagit sig att teckna aktier i
emissionen. De största teckningsförbindelserna utgörs av Cormac
Invest AB (5 MSEK), Wictor Billström (1 MSEK) och Modelio Equity AB
(1 MSEK). Likvid har dock inte säkerställts på förhand. Det utgår
ingen ersättning för teckningsförbindelserna.

Lock up

Några av Bolagets största ägare, styrelseordförande Martin Linde (via
bolag), VD Torsten Freltoft (via bolag), styrelseledamot Stefan
Scheding och styrelseledamot Thomas Laurell har ingått nya
lock-up-avtal där de förbinder sig gentemot Corpura Fondkommission AB
att inte utan skriftligt medgivande från Corpura Fondkommission AB
avyttra eller pantsätta sitt sammanlagda direkta eller indirekta
innehav av aktier eller aktierelaterade värdepapper i Bolaget under
tidsperioden till och med den dag som infaller sex månader från den
dag då företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Erbjudandet i sammandrag

· Teckningstid: 4 april - 18 april 2018.
· Teckningskurs: Nio (9) kronor per aktie. Courtage utgår ej.
· Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen
den 29 mars 2018 är aktieägare. Varje aktie i Bolaget berättigar till
en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till
teckning av en (1) ny aktie.

· Avstämningsdag är den 29 mars 2018. Sista dag för handel i
Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27
mars 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
är den 28 mars 2018.

· Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under
perioden från den 4 april 2018 till och med den 16 april 2018.

· Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget under perioden 4
april 2018 tills Bolagsverket registrerat nyemissionen. Denna
registrering beräknas ske omkring mitten av maj.

· Antal aktier i erbjudandet omfattar 2 504 166 aktier.
· Antal aktier innan emission uppgår till 7 512 500 aktier.
· AcouSorts värdering: ca 68 MSEK, baserat på antalet aktier innan
emissionen multiplicerat med emissionskursen.

· Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget
initialt att tillföras cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader, vilka
beräknas uppgå till cirka 1,7 MSEK.

Villkor och anvisningar samt ytterligare information om
teckningsförbindelser och lock-up-avtal kommer att offentliggöras i
memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds.

Rådgivare

Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura
Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen
Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Denna information är sådan information som AcouSort är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 mars 2018 kl. 08:30.

Om AcouSort

AcouSort AB (556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot
medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en
plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ
metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra
partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala
affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på
akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett
antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har
som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på
akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom
kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis
(blodförgiftning). För ytterligare information, besök:
http://www.acousort.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acousort/r/acousort-beslutar-om-foretradesemis...
http://mb.cision.com/Main/15073/2463753/800539.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.